konf rady powiatu02W dniu 8 stycznia br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych Województwa Lubelskiego, odnośnie rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Samorządowcy Województwa Lubelskiego w Biłgoraju zaprotestowali wówczas przeciw zmniejszeniu środków przez rząd na drogi lokalne.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 5 lutego br. w Biurze Poselskim Posła Zawiślaka w Zamościu, odbyła się konferencja prasowa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Zamojskiego (zdjęcia ze zgodą na publikację w załączeniu), podczas której jej uczestnicy, na przykładzie wydatkowania środków na drogi powiatowe w latach 2006-2018 z podziałem na środki Zarządu Dróg Powiatowych (Budżetu Powiatu Zamojskiego) oraz środki pozabudżetowe (Budżet Państwa + Budżet Gmin + środki UE), przekazali do wiadomości opinii publicznej jak ww. sytuacja przedstawia się w powiecie zamojskim.

Powiat Zamojski zarządza siecią dróg o łącznej długości 766 km, z czego drogi asfaltowe stanowią 687 km (na terenie miasta 20 km) natomiast pozostała część dróg o łącznej długości 78 km to drogi gruntowe. Ponadto w zasobie Powiatu Zamojskiego znajduje się 51 mostów i 700 przepustów. 
W załączeniu tabela zawierającą - przekazaną na prośbę radnych PiS - przez Zarząd Powiatu Zamojskiego - analizę wydatkowania środków w latach 2006-2018.

Przedstawiona analiza potwierdza, że wydatkowanie środków na realizację potrzeb w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach Powiatu zamojskiego zarządzanego przez 20 lat przez PSL jest dalece niewystarczające. Środki przeznaczane przez Zarząd Powiatu Zamojskiego na drogi powiatowe nie zabezpieczały w sposób wystarczający poprawy infrastruktury drogowej, a wręcz prowadziły do jej degradacji. 
Dodatkowo realizacja zadań w ww. okresie skupiona była na remontach z wykorzystaniem tłucznia, żużlu i piasku, w niewielkim zaś zakresie masy bitumicznej. Niestety brak mechanizmu, hierarchii, strategii realizacji zadań drogowych był przyczyną wielu nieporozumień wśród radnych powiatu i mieszkańców, co sprzyjało Zarządowi Powiatu potwierdzając jedynie uznaniowość mierzoną siłą przebicia działaczy PSL w realizacji wybranych zadań. Powiat zamojski istnieje od 1998 roku i od tego czasu władza w powiecie sprawowana jest ciągle przez tą samą grupę ludzi, której jest ze sobą dobrze, nie mniej jednak nie sposób nie zauważyć braku dynamiki w jej działaniu, otwartości w ramach współpracy z innymi i ogólnie panującej bierności. Efektem tego jest smutny, ogłoszony chociażby niedawno w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016 pisma "Wspólnota" fakt pokazujący, że pod względem ww. wydatków w ww. latach na jednego mieszkańca Powiat Zamojski na sklasyfikowanych 314 powiatów w Polsce plasuje się dopiero na 248 miejscu.

W organizacji pracy na rzecz budowy/ remontów powiatowej infrastruktury drogowej brakuje również uzasadnień co do budowy danej drogi, czy ze względu na wysokie natężenie ruchu, liczbę mieszkańców bądź inne powody. Można odnieść wrażenie graniczące z pewnością, iż drogi są budowane w okręgach wyborczych członków zarządu powiatu, a więc mamy do czynienia z uznaniowością i działaniem doraźnym, bez robienia planów na przyszłe lata (np. aspekt długości kadencji) oraz brakiem strategicznego spojrzenia na rozwój infrastruktury drogowej .

Radni zgodnie przyznali, że plan wydatków na utrzymanie i budowę dróg w Powiecie zamojskim na 2018 rok został przyjęty na bardzo wysokim poziomie tj. 26 389 573 zł. Powyższa kwota, w porównaniu z latami poprzednimi (sięgając wstecz około 10 lat) stanowi trzykrotność a nawet więcej planowanych wówczas wydatków które, sięgały nawet poniżej 7 mln. zł. Nasuwa się pytanie co kierowało zarządem powiatu, iż zdecydował się podjąć tak ogromne wyzwanie proponując Radzie Powiatu inwestycje w infrastrukturę drogową. Wysokość planowanych kwot przeznaczonych na drogi w powiecie zamojskim, w tym ogromne zapóźnienia w remontach infrastruktury drogowej (których brakowało przez ostatnie 20 lat) wymuszają niejako aktywność w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i przejezdności dróg części samorządów gminnych. Zdaniem wielu mieszkańców pod wyżej wymienionym zabiegiem kryje się przede wszystkim chęć pokazania, że władza powiatowa podejmuje działania w głównej mierze z uwagi na zbliżające się wybory.

Inwestycje drogowe w powiecie bez udziału środków zewnętrznych (środki z Budżetu Państwa, Samorządów Gminnych oraz fundusze z UE) byłyby praktycznie niemożliwe dlatego aktywny udział Samorządów Gminnych w realizacji zadań drogowych powiatu przyczynia się pozytywnie do poprawy stanu dróg powiatowych. Wyraźny wzrost środków z Budżetu Państwa, jest szczególnie widoczny (wbrew tezie przedstawionej przez samorządowców po ww. spotkaniu w Biłgoraju) za rządów PIS. Widać to w przedstawionym wyżej zestawieniu. Pozyskane w latach 2017 i 2018 z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej duże środki rządowe na rzecz dróg w Powiecie Zamojskim, ukazują przychylność dla składanych przez władze samorządowe wniosków ze strony reprezentującego rząd PiS Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Cieszy aktywność na rzecz skutecznego promowania potrzeb regionu Posła Sławomira Zawiślaka oraz samorządowców PiS z terenu naszego powiatu. Faktem jest, że te wspólne działania zaowocowały około trzy krotnym wzrostem środków na infrastrukturę drogową w powiecie zamojskim. Poseł S. Zawiślak przedstawiający na konferencji m.in podjęte już decyzje rządu PiS przeznaczające wielkie środki na rzecz budowy dróg krajowych w naszym regionie oświadczył, że wg. niego strona rządowa niebawem znajdzie w budżecie państwa dodatkowe fundusze, które zostaną przeznaczone na odbudowę zaniedbanej infrastruktury dróg powiatowych i gminnych.

Przedstawione wyżej wnioski szczególnie potwierdzające pozytywne nastawienie rządu PiS na rzecz wsparcia odbudowy dróg powiatowych i gminnych w naszym regionie, także aktualna dostępność do środków unijnych daje podstawy by przypuszczać, że jest to początek uruchamiania dużych środków finansowych na zadania z zakresu infrastruktury drogowej. Dlatego Radni PIS rozumiejąc potrzeby w tym zakresie, choć świadomi, że zaniedbań z przestrzeni 20 lat nie da się nadrobić w ciągu trzech lat, zdecydowali o udzieleniu poparcia dla przedstawionego przez Zarząd Powiatu budżetu, który może wyborczy po raz pierwszy zapisuje tak wielkie kwoty na drogi. Liczą, że szczególnie po zwycięskich dla Prawa i Sprawiedliwości jesiennych wyborach samorządowych będą wspólnie z rządem szybko likwidowali wielkie zapóźnienia w budowie i remontach dróg będących pod zarządem władz samorządowych.

Z poważaniem
Radni Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
Rady Powiatu Zamojskiego

konf rady powiatu3

Linki do materiałów z konferencji:

http://roztocze.net/pow-zamojski-posel-zawislak-i-radni-pi…/

http://zamosc.tv/tv/13166-co-piszczy-w-powiecie-cz-6/
http://zamosc.tv/tv/13165-co-piszczy-w-powiecie-cz-5/
http://zamosc.tv/tv/13164-co-piszczy-w-powiecie-cz-4/
http://zamosc.tv/tv/13163-co-piszczy-w-powiecie-cz-3/
http://zamosc.tv/tv/13162-co-piszczy-w-powiecie-cz-2/
http://zamosc.tv/tv/13161-co-piszczy-w-powiecie-cz-1/

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010