W związku z faktem przekazania do Sejmu RP w trybie pilnym projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, stanowiącego - według posła Zawiślaka i współpracujących z nim ekspertów, znawców tematu - zagrożenie dla dalszego funkcjonowania w obecnym kształcie spółki PKP LHS Sp. z. o.o., zdecydował On o przedłożeniu tego ważnego tematu Klubowi Parlamentarnemu  Prawa i Sprawiedliwości.

Mając na uwadze powyższe jeszcze w maju br. Poseł przygotował projekt interpelacji poselskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którą wspólnie z Wiceprzewodniczącym sejmowej  Komisji Infrastruktury posłem Krzysztofem Tchórzewskim skierował do Ministrów Obrony Narodowej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych. Ponadto kontynuując w/w pracę dla dodatkowego nagłośnienia problemu, zainteresowania tematem polityków ale także środowisk związanych z funkcjonowaniem kolei w Polsce oraz mediów, dnia 11 czerwca br. przygotował a następnie wraz z grupą posłów zadał Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju pytanie w sprawach bieżących. Poruszona została w nim problematyka możliwej likwidacji dotychczasowego, dobrego modelu funkcjonowania spółki PKP LHS sp. z o.o. w efekcie uchwalenia w/w rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dodatkowo, jako parlamentarzysta PiS dnia 10 czerwca br. Poseł uczestniczył w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, podczas którego zabrał głos w dyskusji nad w/w projektem ustawy, podnosząc wagę tematu i zgłaszając problemowe pytania. Poseł wierzy, że fakt powołania przez Komisję Infrastruktury specjalnej podkomisji mającej zbadać ww. projekt ustawy, daje szansę na merytoryczną dyskusję i podjęcie skutecznych działań na rzecz uchronienia PKP LHS przed likwidacją. Fakt powołania podkomisji wydaje się potwierdzać  również wątpliwości co do nieprecyzyjności przepisów, które w obecnym kształcie niosą realne zagrożenie dla spółki. Z uwagi na wagę tematu, istotnego także dla pracowników spółki Poseł zachęcił  przedstawicieli załogi PKP LHS Sp. z. o.o. oraz przedstawicieli strony społecznej do włączenia się w dyskusję nad omawianym projektem ustawy poprzez aktywne wypowiedzenie się w tym ważnym temacie. Ponadto temat - przedłożonego przez rząd- projektu ustawy dot. kolei, która zagraża dotychczasowemu funkcjonowaniu dobrze prosperującej spółki jaką jest Linia Hutniczo-Szerokotorowa Sp. z o. o z siedzibą w Zamościu Poseł podniósł osobiście uczestnicząc w VIII sesji Rady Miasta Zamość oraz za pośrednictwem Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego – pana Andrzeja Olborskiego, który podczas czerwcowej sesji Sejmiku odczytał Radnym treść złożonej przez Posła w sprawie PKP LHS interpelacji. Poseł liczy że jego aktywność w tym aspekcie uzyska szerokie wsparcie także władz samorządowych. Jednocześnie - mając na uwadze dotychczasową, owocną współpracę z przedstawicielami załogi, poseł Zawiślak, dla którego pogląd w/w jest bardzo istotny, zwłaszcza w okresie monitorowania problematycznego projektu ustawy na forum sejmowym, jest przekonany że informacja o podjętych przez niego działaniach przekazana zostanie do wiadomości wszystkim osobom i środowiskom zainteresowanym obroną obecnego modelu funkcjonowania państwowej spółki z siedzibą w Zamościu.

 

W załączeniu treść pisma skierowanego przez załogę LHS SP z o. o do Rady miasta Zamościa

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010