Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury w Hrubieszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła Sławomira Zawiślaka, Wiceprezesa PKP Intercity - Jarosława Oniszczuka oraz Rzecznika Prasowego PKP Intercity - zdjęcia z ww. konferencji w załączeniu.

Konferencja zgodnie z tematem odnosiła się do faktu uruchomienia od 10 grudnia br. dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, wykonywanego przez spółkę PKP Intercity oraz nawiązywała do podnoszonych przez stronę społeczną obaw dotyczących jakoby zamiarów zlikwidowania w/w połączenia. Wyjaśniała ona również pewne utrudnienia związane z brakiem sprawnych lokomotyw i czasowym zastępowaniem ich poprzez komunikacja autobusową.

W trakcie konferencji, witając wszystkich zgromadzonych, Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że aktualnie odpowiadające za polskie państwo Prawo i Sprawiedliwość jest zainteresowane m.in. wzmacnianiem (zapomnianych przez poprzedni rząd PO-PSL)  regionów, w tym uruchamianiem zlikwidowanych przez ww. poprzedników, dalekobieżnych połączeń  kolejowych.

W dalszej części konferencji Poseł S. Zawiślak podziękował wszystkim, którzy wspierali jego działania na rzecz przywrócenia dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, w szczególności stronie społecznej (która pomimo okresu przedświątecznego tak licznie  reprezentowana była na konferencji przez mieszkańców Hrubieszowa i regionu). Parlamentarzysta złożył także na ręce Wiceprezesa PKP Intercity -  Jarosława Oniszczuka podziękowania za dobrą współpracę z władzami spółki PKP IC, która zaskutkowała tym, że powołany nowy Zarząd z dniem 10 grudnia 2017 r. uruchomił połączenie kolejowe z Hrubieszowem. Poseł jednocześnie podkreślił, że przedświąteczny przyjazd do Hrubieszowa przedstawiciela ww. rządowej spółki z zamiarem wyjaśnienia powstałego problemu  jest dowodem na poważne traktowanie mieszkańców naszego regionu. Przypominał także, że w wyniku jego starań Lubelski Zakład PKP PLK zainwestował 6, 5 miliona złotych na poprawienie stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Zamość – Hrubieszów celem polepszenia m.in. jakości ww. połączenia z Hrubieszowem, co tez poświadcza szczere zainteresowanie jego utrzymaniem.

Następnie Poseł oddał głos Wiceprezesowi PKP Intercity. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk w swoim wystąpieniu zapewnił, że spółka nie ma zamiaru zlikwidować połączenia z Hrubieszowem. Wręcz przeciwnie, wkrótce rozpocznie jego kampanię promocyjną w mediach, która dotrze do mieszkańców regionu i zachęci ich do korzystania z uruchomionego połączenia kolejowego. Wiceprezes PKP Intercity odniósł się również do ostatnich problemów z funkcjonowaniem nowego rozkładu jazdy poprzez awaryjność lokomotyw i zastosowanie zastępczej komunikacji autobusowej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że zaistniała sytuacja była wynikiem zdarzenia losowego m.in. 3 zderzenia lokomotyw z samochodami ( konieczna naprawa lokomotyw wykluczyła je czasowo z ruchu ) i w przyszłości ma nadzieję, że się nie powtórzy. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk zadeklarował, że Zarząd PKP Intercity dołoży wszelkich starań aby w/w połączenie funkcjonowało bez zakłóceń, pomimo technicznych problemów z lokomotywami Gama.

Podczas konferencji wypowiadali się także mieszkańcy, którzy dziękowali Posłowi S. Zawiślakowi i Wiceprezesowi J. Oniszczukowi za podjęte działania na rzecz przywrócenia połączenia kolejowego oraz podkreślali istotna rolę, jaką pełni pociąg dla Hrubieszowa. Zważywszy na fakt iż komunikacja zastępcza nie spełnia ich oczekiwań, w/w wyrazili swoje zadowolenie wobec zapewnień Wiceprezesa PKP Intercity dotyczących poważnego potraktowania zaistniałych problemów.

Wiceprezes PKP Intercity Jarosław Oniszczuk dla podkreślenia stałości uruchomionego połączenia w towarzystwie Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka wręczył tablicę relacyjną dyżurnemu ruchu, kolejarzowi z Werbkowic – Panu Dariuszowi Kuterze oraz innym uczestnikom konferencji. Wręczone tablice symbolicznie podkreśliły, że spółka jest zainteresowana podtrzymaniem połączenia kolejowego z Hrubieszowem.

Poseł i Wiceprezes PKP Intercity złożyli wszystkim obecnym życzenia świąteczne - radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku, a także wręczyli drobne upominki od spółki.

Na zakończenie konferencji pracownicy Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Hrubieszowie przekazali Posłowi S. Zawiślakowi podziękowania za podjęte działania na rzecz wstrzymania likwidacji w/w laboratorium.

konferencja20 12 3konferencja20 12 2

konferencja gddkia 28 11

Uprzejmie informujemy, że 28 listopada br. w siedzibie Zamojskiego Rejonu  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Szczebrzeskiej 69 w Zamościu odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu działań GDDKiA na drogach krajowych przebiegających przez teren województwa lubelskiego z uwzględnieniem obszaru Rejonu GDDKiA w Zamościu. 

W ww. konferencji udział wzięli m.in. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Stanisław Schodziński, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami - Krzysztof Zwolan,  Kierownik Rejonu Zamość - Kazimierz Kietliński oraz Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak.

W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor S. Schodziński przedstawił duży zakres wykonanych prac mających na celu skuteczną realizację, przygotowanie wymienionych w załączonej prezentacji GDDKiA inwestycji drogowych na terenie naszego województwa. Dyrektor nadmienił, że wśród zadań, które zostaną zrealizowane znalazły się już podjęta ( poprzez podpisanie umowy z wykonawcą ) budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - koszt ponad 290 mln  zł oraz w dalszej perspektywie prace na odcinku drogi S17 Piaski – Hrebenne – koszt ponad koszt 4,6 mld. Wyraził on również wdzięczność wobec parlamentarzystów za  dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz realizacji zadań  w zakresie budowy krajowej infrastruktury drogowej.

Poseł Zawiślak w swojej wypowiedzi odniósł się m.in. do zakresu inwestycji wykonywanych w naszym regionie. Stwierdził, że rząd Prawa i Sprawiedliwości także poprzez realizację wielkich inwestycji drogowych na terenie województwa lubelskiego - konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju kraju. Poza dużymi środkami finansowymi przeznaczanymi na inwestycje drogowe z budżetu państwa strona rządowa wspiera również działania, których efektem jest m.in. pozyskanie środków unijnych na wykonanie inwestycji drogowych na terenie Polski Wschodniej. Dobrym przykładem jest podpisanie w siedzibie CUPT w Warszawie, także w obecności Posła S. Zawiślaka, umowy uruchomiającej fundusze na inwestycję budowy obwodnicy Zamościa, która zostanie wykonana z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dobrze przygotowany i skutecznie wsparty wniosek przyniesie blisko 82 mln zł zewnętrznego dofinansowania na poprawę infrastruktury drogowej miasta Zamościa.     

Poseł z satysfakcją podkreślił, że wysokość środków przeznaczanych przez rząd na inwestycje drogowe wykonywane w naszym województwie, także na terenie GDDKiA Rejon Zamość systematycznie rośnie. I tak np. na terenie Gminy Zamość w 2015r na wydatkowano kwotę 604 tys. zł. Z kolei w 2016 r. zainwestowano już 3 mln zł dzięki czemu możliwe było m.in. zrealizowanie inwestycji przebudowy prawie 4 km drogi krajowej DK 74 na odcinku Wielącza - Zawada - Płoskie, wykonano też remont chodnika w msc. Sitaniec. W bieżącym 2017r  GDDKiA wykonała prace projektowe w zakresie przebudowy drogi krajowej DK 17 na odcinku z Zamościa do Łabuń 5.5 km (w 2018 r. planowane jest  wyłonienie Wykonawcy i rozpoczęcie robót ). Ponadto w miejscowości Płoskie wykonano  lewoskręt na Mokre - do drogi powiatowej wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych – koszt inwestycji 1 mln 300 tys.

Poseł S. Zawislak podziękował inżynierom i innym pracownikom GDDKiA za dotychczasową, dobrą pracę, w tym Z-cy Dyrektora Oddziału K. Zwolanowi, z którym ostatnio współpracował m.in. na rzecz przeforsowania w Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ostatecznego zakresu inwestycji na terenie Gminy Zamość. Parlamentarzysta  zadeklarował dalszą współpracę na rzecz rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie.

PREZENTACJA

 

(-)Sekretariat Biura Poselskiego

Posła Sławomira Zawiślaka

 

 

Podsumowanie działań GDDKiA na drogach krajowych w Rejonie Zamość
zamojska.pl

Uprzejmie informujemy, że w obliczu projektu likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Hrubieszowie, podzielając argumenty strony społecznej, przemawiające za utrzymaniem tego przygranicznego laboratorium, Poseł Zawiślak zdecydował się wystosować interwencję w tej sprawie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie - Pani Irminy Nikiel (kopia w załączeniu).

Zgodnie z informacją przekazaną w odpowiedzi Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie (także w załączeniu) decyzja o likwidacji laboratorium w PSSE w Hrubieszowie została wstrzymana.

      Jednocześnie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu hrubieszowskiego i miasta Hrubieszów oczekującym na:

  • odtworzenie w Hrubieszowie Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S. A., poseł Zawiślak podjął w tym zakresie szereg  działań  m.in. skierował do Prezesa  PGE Obrót S. A. w Rzeszowie – Pana Dariusza Czuka interwencję  poselską - kopia w załączeniu. Podjęte działania okazały się skuteczne. We wtorek 31 października br., w siedzibie Posterunku Energetycznego uruchomiony został Punkt Sprzedaży PGE Obrót, w którym klienci będą mogli od tej pory  realizować wszelkie sprawy związane z zakupem prądu i gazu. 
  •  uruchomienie połączenia kolejowego z Hrubieszowem, poseł S. Zawiślak we współpracy ze strona społeczną przyczynił się do przywrócenia od dnia 10 grudnia br. połączenia PKP Inter City z Hrubieszowem, oraz skutecznie zabiegał o pozyskanie funduszy w wysokości 6.5 mln zł które zostały przeznaczone na wykonywany remont linii kolejowej Zamość- Hrubieszów.

 

Z poważaniem
Sekretariat Biura Poselskiego
Posła Sławomira Zawiślaka

 

 

konferencja ak 2017Dnia 30.11 br. w Delegaturze LUW, przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyła się zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość konferencja prasowa, podczas której jej uczestnicy przekazali do wiadomości opinii publicznej informację m.in. o stanie prac remontowych prowadzonych w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, będących realizacją  podjętej  w tym temacie przez Prezydium ŚZŻAK O/Z dn. 24 lipca br. uchwały, o kolejnych sukcesach wyprodukowanego w ub. roku  przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ( przy współpracy z TVP 3 Lublin ) filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 - 1944” oraz zaawansowaniu prac nad kolejnym filmem dokumentalnym realizowanym przez Związek, który poruszy temat wojennej i powojennej działalności jednego z wybitnych dowódców AK na Zamojszczyźnie - Józefa Śmiecha ps. Ciąg.

Wyżej wymieniona, nowa produkcja filmowa, na którą, podobnie jak w przypadku poprzedniego filmu, ŚZŻAK O/Z zabezpieczył niezbędne środki finansowe, znajduje się obecnie na etapie przygotowań do rozpoczęcia zdjęć. Mając na uwadze rzetelne podejście do kwestii upublicznionych oskarżeń J. Śmiecha, ekipa filmowa przewertowała kilkaset stron tekstów oraz odbyła wielogodzinne rozmowy z rodziną, historykami i osobami, które były w bliskim otoczeniu Józefa Śmiecha. Związek zwrócił się z publicznym apelem o zgłaszanie się osób chcących się wypowiedzieć w sprawie i przekazał filmowcom posiadane materiały. Ekipa filmowa jest także w stałym kontakcie z biurem ekspertyz sądowych, które prowadzi weryfikację dokumentów w celu potwierdzenia ich prawdziwości – w tym m.in. również pod kątem grafologicznym. W chwili obecnej trwa również etap przygotowań technicznych, podczas którego dobierany jest sprzęt oraz uzgadniane są filmowe środki wyrazu. Producenci planują rozpoczęcie zdjęć do filmu w dniu 6 listopada br.

nagroda powstanie zamojskieCzłonków Związku cieszy fakt, że  zrealizowany pod koniec ub. roku, z inicjatywy Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, posła Sławomira Zawiślaka, film dokumentalny pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 - 1944” otrzymał II nagrodę w kategorii „Film dokumentalny fabularyzowany” na XII Festiwalu Filmowym Losy Polaków w Warszawie. Podczas tego, zorganizowanego przez   Fundację Polska-Europa-Polonia oraz Kondrat Media przy współpracy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Fundacji Solidarności Dziennikarskiej Festiwalu nasz dokument rywalizował z kilkudziesięcioma filmami, programami telewizyjnymi, programami radiowymi,  multimedialnymi oraz nagraniami muzycznymi m.in.  z Australii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Białorusi i Polski.

Film otrzymał również wyróżnienie na 5. Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z Historią.”

Ponadto film był wyświetlany w wielu kinach na terenie regionu także Polski, emitowany w stacjach telewizyjnych, w tym w TVP Historia i TVP POLONIA, TV 3 Lublin  oraz był dystrybuowany bezpłatnie przez ŚZŻAK Okręg Zamość do szkół na terenie województwa lubelskiego oraz zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń. Staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wydano album DVD z filmem w ilości kilku tysięcy egzemplarzy. Ponadto  z inicjatywy Związku film trafił do mieszkańców diecezji zamojsko-lubaczowskiej w formie insertu do tygodnika Niedziela (nakład 6 000 egz.) a w miesiącu grudniu będzie dołączony do ogólnopolskiego czasopisma Kombatant.

Niezmiernie cieszy fakt, że ww. inicjatywa wypełniająca wolę Weteranów Armii Krajowej o upamiętnieniu Powstania Zamojskiego - zapominanego powoli (brak nowych opracowań historycznych i popularyzatorskich) a zwycięskiego w sumie czynu zbrojnego żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy w krwawej walce obronili współbraci-mieszkańców Zamojszczyzny przed niemiecką akcją wysiedleńczą oraz wnieśli duży wkład w walkę o niepodległość Ojczyzny, została doceniona także na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Film "Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 - 1944”  otrzymał nagrodę w kategorii film wybitny – „Award of Outstanding Excellence” na Festiwalu Dokumenty Bez Granic w Nowym Jorku – “Docs Without Borders Film Festival New York”. Dokument zakwalifikował się także na kolejny Festiwal “18th Annual Polish Film Festival”, tym razem w Los Angeles.

Poniżej linki zawierające szczegółowe informacje dot. udziału „Wszystko dla Polski…” na ww. festiwalach.

http://www.dwbff1.com/Pages/DWBFFFall2017WINNERS.html
http://www.polishfilmla.org/wocms.php?siteID=12&ID=993
http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol/2017/werdykt.pdf
http://www.zamoscfilmfestival.pl/news/64-film-„ponary-–-noz-w-serce”-zwyciezca-5.-zff-„spotkania-z-historia”.html

 

Dnia 24 lipca br. Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość - w obliczu braku zainteresowania wsparciem działalności Muzeum ze strony samorządu m.in Gminy Adamów - podjęło uchwałę o rozpoczęciu  remontu Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „ Adama”  w Bondyrzu, oraz kontynuacji zabezpieczenia, konserwacji i możliwie najskuteczniejszego wyeksponowania muzealnych zbiorów.

Mając na uwadze fakt, iż to należące do ŚZŻAK O/Z Muzeum jest miejscem wyjątkowym o cennych walorach muzealnych i historycznych a także ważnym regionalnym ośrodkiem pielęgnującym pamięć narodową w ramach prac remontowych zaplanowano m.in. wykonanie ogrodzenia terenu muzeum, opaski odwadniającej, ocieplenia budynku, wymianę kilkunastu okien, położenie terakoty na parterze budynku oraz w dwóch pomieszczeniach na piętrze, wycyklinowanie 100 m2 parkietu, malowanie ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont instalacji antywłamaniowej i pożarowej, wykonanie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego, wykonanie nowych, gablot, podestów na eksponaty (muzealia) oraz foto-ram na zbiory fotograficzne (materiał fotograficzny w załączeniu). W planie jest także montaż instalacji centralnego ogrzewania.

Powyższe działania są koniecznością ze względu na fakt, iż mimo, że budynek jest w dobrym stanie technicznym wymaga on gruntownego odnowienia.  Ostatni remont Muzeum, możliwy dzięki środkom pozyskanym przez ŚZŻAK O/Z od darczyńców, miał miejsce jeszcze w 2008 r. czyli prawie 10 lat temu, kiedy to z inicjatywy Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślaka udało się m.in. dokonać wymiany dachu, zamontować profesjonalne drzwi antywłamaniowe. Na czas obecnie prowadzonych prac remontowych budynku Muzeum, na mocy zawartej przez Związek umowy, wszystkie muzealia zostały zabezpieczone w pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych na terenie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Poddawane są one konserwacji.

Dziękując kolejnym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym wspierającym podjęty remont Muzeum (zastępującym możliwości pomocy ze strony samorządu) informujemy, że  informacja o udzielonej pomocy zostanie przekazana uczestnikom organizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość uroczystości patriotycznych, mediom oraz umieszczona na planowanej do uruchomienia w tym roku stronie internetowej Związku i tablicy zamieszczonej na obiekcie Muzeum.

Po wznowieniu działalności wyremontowanego muzeum chcielibyśmy wyeksponować zgromadzone zbiory w jak najszerszy możliwy sposób, dlatego  zwracamy się z kolejnym apelem, m.in. do mieszkańców regionu o przekazywanie będących w ich posiadaniu, wszelakich pamiątek dotyczących działalności Armii Krajowej na Zamojszczyźnie, które mogłyby wzbogacić dotychczas zebrane przez Związek zasoby muzealne.

 

Muzeum przed remontem

Muzeum w trakcie remontu

 

Media

Zamość: Film „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944″ zbiera nagrody

- roztocze.net

Muzeum AK w Bondyrzu wypięknieje

- ezamosc.pl

Muzeum w Bondyrzu wreszcie doczekało się remontu. ZDJĘCIA

- zamosc.naszemiasto.pl

Remont historycznego muzeum w Bondyrzu

- lublin.tvp.pl

Wielki remont muzeum

- radiozamosc.pl

 

pogrzeb jara eamaDnia 14 października 2017 r. w krypcie Bazyliki ojców Bernardynów w Radecznicy - miejscu w którym Żołnierze Niezłomni organizowali walkę o wolną Ojczyznę pochowano z honorami Śp. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Śp. Stanisława Biziora ps. „Eam”. Wyklęci -  patrioci walczący za Ojczyznę w konspiracji już od zakończenia wojny obronnej 1939r – odnalezieni 23 stycznia 2017r dzięki staraniom IPN spoczywali w anonimowej mogile na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Zabici w 1952 r strzałem w tył głowy przez komunistyczne władze PRL Bohaterowie z państwowymi honorami odbyli swoją ostatnią drogę. Towarzyszyły im ich Rodziny, asysta wojskowa, władze państwowe i wojewódzkie, poczty sztandarowe, harcerze, grupy rekonstrukcji historycznej, motocykliści Rajdu Katyńskiego, a także licznie przybyli mieszkańcy regionu. Z honorami spoczęli w krypcie Bazyliki w Radecznicy, miejscu z którego prowadzili walkę za wolną Ojczyznę.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość- kultywujący pamięć wiernej służby dla Ojczyzny żołnierzy AK z terenu Zamojszczyzny m.in. 9 pp AK, także II Inspektoratu Zamojskiego AK - już wcześniej podejmował działania, które podnosiły czyny i zasługi naszych Bohaterów. Wśród tych działań było m.in. skuteczne złożenie przez Prezesa ŚZŻAK O/Z posła S. Zawiślaka wniosków o pośmiertny awans na stopień płk dla M. Pilarskiego oraz jego żołnierzy – awans na kpt. dla St. Biziora i na por. dla Jana Hadama ps. Agrest.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010