konferencja zawislak czarnek 2 10 2017

 

W dniu 2 października 2017 r. w moim biurze poselskim w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Podczas konferencji ww. przedstawione zostały ważne dla społeczności lokalnej aktualne tematy dotyczące poparcia dla przebudowy oraz poszerzenia działalności Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a także najnowsze, dobre informacje dotyczące rozbudowy infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie oraz podjętej decyzji o uruchomieniu przez PKP IC dalekobieżnego połączenia kolejowego do Hrubieszowa.

Bardzo dobry, pozytywnie oceniony przez Wojewodę projekt przebudowy oraz poszerzenia działającego Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu według ww. jest bardzo oczekiwany przez pacjentów, którzy wymagają udzielenia niezwłocznej pomocy medycznej w związku z udarem mózgu. Mając na uwadze powyższe, wraz z Wojewodą Lubelskim zaangażowałem się w działania na rzecz wsparcia realizacji ww. projektu. Wojewoda wspierany przeze mnie wielokrotnie podejmował działania mające na celu dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa. Jednak to organ prowadzący szpital w Zamościu, którym jest Marszałek Województwa Lubelskiego (koalicja PSL- PO), był zobowiązany wystosować stosowny wniosek o przyznanie rządowego dofinansowania. Źle przygotowany przez organ prowadzący szpital wniosek (opinia Wojewody w piśmie do Marszałka z dnia 05.09.2017 r. - w załączeniu) wpłynął do wojewody lubelskiego 30 sierpnia br., tj. biorąc pod uwagę tryb jego rozpatrywania na kilka godzin przed upływem terminu składania tego dokumentu w Ministerstwie Rozwoju. O pozorowanych - ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - ruchach w tej sprawie świadczy ponadto fakt, że pomimo posiadanej wiedzy o możliwości rządowego dofinansowania tej inwestycji w kwocie 50 % kosztów w złożonym wniosku wnoszono o przyznanie 80% dofinansowania. Taka konstrukcja wniosku dodatkowo uniemożliwiała jego przyjęcie i pozytywne rozpatrzenie. W odpowiedzi na ww. sytuację Wojewoda w dniu 5 września wystosował do Marszałka ww. pismo, w którym wykazał braki formalne złożonego wniosku. Stwierdzam, że podjęte przez samorząd województwa działania były pozorne i odnoszę wrażenie, że podmiotowi odpowiedzialnemu za szpital zabrakło rzeczywistej determinacji w celu uzyskania dofinansowania. Ta postawa doprowadziła do utraty możliwości dofinansowania tego projektu z rezerwy celowej budżetu Państwa w bieżącym roku – skany dokumentów szczegółowo przedstawiających tę sprawę, w tym ostateczne stanowisko Wojewody, w załączeniu. Pomimo aktywnego pisemnego wsparcie ww. projektu, organizowanego z myślą pozytywnego zrealizowania inwestycji spotkania m.in. z udziałem Ministra Zdrowia, Ordynator Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – Pani dr n. med. Ewą Wierzchowską-Cioch, działania zostały zniweczone niezrozumiałą postawą samorządu województwa lubelskiego. Dalej będziemy popierać ten projekt, w związku z czym liczymy, że Marszałek Województwa przygotuje na przyszły rok budżetowy dobry wniosek, zabezpieczając jednocześnie dla tej inwestycji wsparcie finansowe ze strony samorządu. Jako reprezentant Wojewody w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II stwierdzam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości biorąc odpowiedzialność za służbę zdrowia w naszym kraju jednocześnie oczekuje uczciwego popierania dobrych projektów przez właścicieli jednostek organizacyjnych działających w systemie świadczenia usług zdrowotnych, w tym także sejmików województw. Dzieki mojej wspaniale rozwijającej się współpracy z Wojewodą P. Czarnkiem ww. Szpital w Zamościu uzyskał już poparcie na rzecz realizacji kilku innych, przygotowanych przez ten szpital projektów inwestycyjnych.

Z wielką satysfakcją chciałem poinformować, że moje działania na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie przynoszą wymierne rezultaty. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółki PKP Intercity po ostatecznych uzgodnieniach z Ministerstwem z dniem 10 grudnia br. przywróci wyczekiwane od wielu lat dalekobieżne połączenie kolejowe z Hrubieszowem - rozkład jazdy w załączeniu. Dodatkowo stwierdzam, że po mojej interwencji w PKP PLK lubelski Zakład tej kolejowej spółki, ze środków własnych zainwestuje 6, 5 miliona złotych na poprawienie stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Zamość – Hrubieszów. Inwestycja ta polepszy bezpieczeństwo ruchu i przyspieszy przejazd na tej trasie. Jest to jedna z 8 realizowanych na terenie województwa inwestycji kolejowych. 19 grudnia ub. roku ww. na mój i Wojewody wniosek Prezes PKP PLK podjął zobowiązanie, że spółka ogłosi przetarg na opracowanie studium wykonalności na realizację inwestycji w postaci modernizacji linii kolejowej nr 69 na odcinku Rejowiec-Zawada oraz linii kolejowej nr 72 na odcinku od stacji kolejowej Zawada do Zamościa z odbudową łącznicy łączącej linie nr 69 i 72 wraz z ich elektryfikacją. Ww. przetarg został rozstrzygnięty, a umowa z wyłonioną podczas przetargu firma zostanie podpisana w październiku br. fakt podjęcia tego tematu przez zależną od rządu PiS spółkę otwiera wielką szansę na zrealizowanie tej inwestycji, w tym elektryfikacji linii kolejowej do Zamościa pod warunkiem, że Marszałek Województwa Lubelskiego przeniesie ten projekt, wpisany w Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z listy rezerwowej na listę podstawową. W imieniu swoim i Wojewody Lubelskiego, wspierającego mnie w tej pracy apeluję do Marszałka o podjęcie tej decyzji. Zakończono budowę łącznicy w Rejowcu, której uroczyste uruchomienie nastąpi w tym tygodniu. Po podjęciu stosownych decyzji związanych z rozkładem jazdy wykorzystanie tej łącznicy w ruchu pasażerskim skróci przejazd na trasie Lublin- Zamość o 20 minut. W tym miejscu chciałem podkreślić zaangażowanie spółki PKP PLK i chęć podjęcia rozmów co do konieczności realizacji planów budowy łącznicy w Zawadzie, która w podobnym czasie skróci przejazd pociągów do Zamościa. Apeluję do Marszałka o zwiększenie kwoty środków finansowych na realizację tej zapisanej w Kontrakcie Terytorialnym ( RPO ) inwestycji. Zgadzam się z opinią kolejarzy, że przeznaczenie na ten cel 50 mln zł ze środków będących w dyspozycji władz samorządowych województwa nie jest kwotą wystarczającą dla zrealizowania budowy łącznica w Zawadzie i jednocześnie uniemożliwia wykonanie niezbędnego remontu linii kolejowej z Rejowca do Zawady. Mam nadzieję, iż Marszałek zmieni swoje aktualne stanowisko o braku możliwości finansowania projektu linii 69, 72 oraz budowy łącznicy w Zawadzie. Zostało one podkreślone poprzez propozycję finansowania ww. zadań jedynie do wysokości 50 mln PLN co nie pokrywa nawet wstępnych szacunków odbudowy łącznicy. W ww. sprawach inwestycji kolejowych zapisanych w RPO WL trzeba bardziej zdecydowanych działań dlatego że UMWL jak dotychczas stoi na stałym niezmiennym stanowisku braku finansowania w ramach RPO WL tych projektów i nie podejmuje decyzji przeniesienia ich do projektów podstawowych Kontraktu Terytorialnego. (w linku pełna dokumentacja pisemnych interwencji w sprawach kolejowych i szpitala). 

 

CZĘŚĆ 2    CZĘŚĆ 3

Źródło: roztocze.net

 

 

 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010