noname 15W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie, na którym wręczone zostały świadczenia ratownicze dla Druhów OSP z powiatu hrubieszowskiego. Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 poz. 2490), strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł. Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Decyzje o przyznaniu ww. świadczenia dla Druhów Poseł S. Zawiślak wręczył wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Piotrem Gronowiczem. Parlamentarzysta, składając serdeczne gratulacje finansowo wyróżnionym za lata strażackiej służby, jednocześnie podziękował wszystkim Druhom OSP za ofiarną, społeczną pracę na rzecz mieszkańców regionu. Złożył również deklarację kontynuacji, wieloletniej współpracy z jednostkami OSP i PSP w naszym regionie.  

Podczas uroczystości został również przekazany samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Teratyn (gm. Uchanie). Poseł podczas spotkania z Druhami tej jednostki pogratulował im pozyskania samochodu i – zachęcając do intensywnej działalności – podkreślił dotychczasowe osiągnięcia tej jednostki OSP.

https://lublin.tvp.pl/59581238/11-kwietnia-2022-g-2130 od 7:03 min.

https://hrubieszow.kppsp.gov.pl/wreczenie-swiadczenia-ratowniczego-dla-druhow-osp-i-przekazanie-samochodu-ratowniczo-gasniczego-z-psp-do-osp-teratyn/

https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/hrubieszow-wreczono-swiadczenia-ratowniczego-dla-druhow-osp-i-przekazano-samochod-ratowniczo-gasniczy-zdjecia/

Powyższa uroczystość związana jest z wejściem w życie z dn. 1 stycznia tego roku ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Poseł Zawiślak jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków w grudniu ubiegłego roku m.in. na Facebooku poinformował, że po podjęciu w tej kwestii pozytywnej, politycznej decyzji Prawa i Sprawiedliwości, Sejm RP uchwalił ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ustawa ta spełnia, zgłaszane przez Strażaków OSP od kilkudziesięciu lat postulaty o ustalenie finansowych dodatków do emerytury dla najbardziej zasłużonych Druhów. Wieloletnie oczekiwania środowiska strażackiego nie były realizowane przez poprzednie rządy,  także przez te, które składały się z polityków chlubiących się bardzo dużymi wpływami wśród Druhów OSP, kierującymi ich Związkiem.

Parlamentarzysta zachęca do zapoznania się z ustawą, której najważniejszymi założeniami są m.in.: pieniężne świadczenie ratownicze dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych, legitymacja strażacka ochotnika, ochrona prawna Druhów, odznaczenie – Krzyż Św. Floriana, dla szczególnie zasłużonych, nadawane przez Prezydenta RP, uregulowanie kwestii odszkodowań dla strażaków – ratowników OSP i ich rodzin, pomoc organizacyjna na rzecz OSP ze strony rządowej, wiele rozwiązań umożliwiających rozwój ruchu strażackiego.

Strażak ubiegający się o przyznanie świadczenia ratowniczego winien:

  1. Pozyskać oświadczenia 3 świadków potwierdzających jego udział w działaniach ratowniczych co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) lub co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet). Jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej, (np. radny, sołtys, dyrektor szkoły, osoba zatrudniona w danym urzędzie gminy itp.) w okresie potwierdzającym bezpośredni udział w/w osoby w działaniach ratowniczych. Wzory oświadczeń są zamieszczone poniżej.
  2. Każdy ze świadków winien wypełnić klauzulę informacyjną – według wzoru zamieszczonego poniżej.
  3. Po uzyskaniu oświadczeń świadków, członek OSP składa je do właściwego wójta/burmistrza, w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia. Weryfikacja polega na sprawdzeniu wiarygodności oraz tożsamości świadków.
  4. Wypełnić „wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego” – według wzoru zamieszczonego poniżej.
  5. Po uzyskaniu potwierdzenia w urzędzie gminy/miasta, członek OSP składa „wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego” wraz z oryginałami potwierdzonych oświadczeń świadków do Komendy Miejskiej PSP w Zamościu lub za pośrednictwem właściwego urzędu gminy.
  6. Komendant PSP właściwy dla terenu działania Druha w oparciu ww. dokumenty rozpatruje wniosek oraz przyznaje świadczenie ratownicze. Członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30.09.2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od 01.01.2022 r.

Poniżej przykładowy wzór wniosku i oświadczenia oraz klauzuli informacyjnej.

Oświadczenie świadka.docx

Oświadczenie ratownicze.docx

Klauzula informacyjna.docx

Parlamentarzysta zachęca Druhów do składania wniosków.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010