Członkowie Zespołu, który powstał w Sejmie 13.01.2023 r. razem z zapraszanymi na posiedzenia przedstawicielami środowiska medycznego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, innych jednostek organizacyjnych i osób zajęli się oceną aktualnej działalności Izb Lekarskich. Przypominając także zapisy Kodeksu Etyki Lekarza, powołując się na lekarską Przysięgę Hipokratesa na wniosek obywateli naszego kraju, przedstawicieli lekarzy chcą sprawdzić, czy działalność Izb Lekarskich w pełni respektuje przepisy prawa, dobrze służy środowisku, a także dobru pacjenta. Członkowie Zespołu chcą m.in. ocenić sposób realizacji decyzji władz Izb Lekarskich, organizujących procesy wnioskujące o pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej bardzo licznej grupy lekarzy ( włącznie z pozbawianiem prawa wykonywania  zawodu ), którzy protestowali przeciwko organizacji systemu opieki zdrowotnej podczas pandemii. Lekarzy, którzy jako przeciwnicy zamykania przed pacjentami szpitali i przychodni, ograniczania im obywatelskich praw, świadomie zaangażowali się w aktywną pomoc medyczną chorym i wierząc, że mają prawo do wyrażenia w wolnym kraju opinii w ww. sprawie, podpisywali i upubliczniali swoje — oparte na naukowych badaniach- stanowiska.  Na pierwszym posiedzeniu Zespołu poruszony został temat zarzutów Izb Lekarskich wobec dr. Zbigniewa Martyki.

Członkowie Zespołu wspierani przez ekspertów chcą ocenić, jak dzisiaj wygląda działalność Izb powołanych z zamiarem uregulowania zasad funkcjonowania środowiska lekarskiego, w efekcie jego organizacyjnego wsparcia w pracy na rzecz dobrego leczenia pacjentów.

 W przypadku stwierdzenia potrzeby zmian w aktualnie obowiązującym prawie intencją członków Zespołu jest podjęcie działań na rzecz wspólnego wypracowania ze środowiskiem medycznym, instytucjami państwa polskiego projektów wprowadzenia nowych rozwiązań, które dostosowałyby przepisy prawa do aktualnych potrzeb.

Zapoznając się z treścią odbytych już posiedzeń Zespołu, mogą Państwo usłyszeć wiele nieupublicznianych dotąd, zastanawiających wniosków i opinii.

Więcej o Zespole, nagrania z jego posiedzeń:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=865 

Linki do aktualnych informacji medialnych na temat pracy Zespołu:

https://dorzeczy.pl/opinie/392230/zamknac-usta-medykom-pospieszalski-o-sprawie-dra-martyki.html 
https://psnlin.pl/news,sejm-rp-powstal-parlamentarny-zespol-ds-funkcjonowania-izb-lekarskich,185.html 
https://fb.watch/ilO_MSHsde/ 
https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/315822,kto-bierze-pod-lupe-funkcjonowanie-izb-lekarskich 
https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Sad-nad-izbami-lekarskimi-w-Sejmie-Ministerstwo-Sprawiedliwosci-rozwaza-skarge-do-Trybunalu-Konstytucyjnego,242315,2.html 
https://politykazdrowotna.com/artykul/prokurator-w-sadzie/966233 
https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/315822,kto-bierze-pod-lupe-funkcjonowanie-izb-lekarskich 
https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Zespol-ds-izb-lekarskich-po-pierwszym-posiedzeniu-Wiceminister-sprawiedliwosci-kwestionowal-decyzje-sadu-lekarskiego,241776,2.html 
https://www.medexpress.pl/parlamentarny-zespol-ds-funkcjonowania-izb-lekarskich-w-polsce-2/86382 

Podstawy prawne działania Izb Lekarskich:

Zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich Samorząd Lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.
W szczególności organizacja, sposób działania oraz kompetencje Izb Lekarskich wynikają z następujących aktów prawnych:

Konstytucja RP:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010