W ramach działalności poselskiej Poseł Sławomir Zawiślak, w trosce o rozwój  pasażerskiego transportu kolejowego na Zamojszczyźnie, w porozumieniu ze stroną społeczną wystosował do Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego pismo interwencyjne, w którym wnioskuje o rozszerzenie obecnie realizowanej w regionie siatki całorocznych, regionalnych połączeń kolejowych o odcinki: Zamość Wschód – Hrubieszów Miasto i Zawada – Bełżec.

Pismo Marszałek PKP 1Pismo Marszałek PKP 2Pismo Marszałek PKP 3

Parlamentarzysta jako argument przemawiający za wdrożeniem całorocznej, regionalnej oferty połączeń na  trasie Zamość Wschód – Hrubieszów Miasto wskazuje m.in. obecne uwarunkowania infrastrukturalne. Za realizacją wniosku przemawiają, bardzo dobra lokalizacja przystanków kolejowych w Zamościu oraz rewitalizacja szlaku kolejowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umożliwiają one obecnie dojazd pociągów z terenów gmin Hrubieszów i Werbkowice do samego centrum Zamościa nawet szybciej niż transportem indywidualnym. Poseł Zawiślak zauważył też że dla gmin Miączyn i części gminy Sitno możliwość taka zaistniałaby po uzupełnieniu braków w infrastrukturze przystankowej. To istotny argument wzmacniający potencjał połączeń regionalnych w stronę Lublina, które z uwagi na przebieg linii kolejowych numer 69 i 7 wciąż ustępują transportowi drogowemu.

Innym odcinkiem wskazanym przez parlamentarzystę w ww. piśmie do realizacji wartym jest trasa Zawada – Bełżec. W tym przypadku jak podnosi poseł S. Zawiślak, nie ma problemów związanych z infrastrukturą przystankową, gdyż ta w wielu lokalizacjach powstała lub została ona odtworzona środkami własnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz środkami otrzymanymi dzięki rządowemu programowi przystankowemu na lata 2021-2025. Poseł S. Zawiślak zauważa też szansę, jaką jest ożywiony ruch transgraniczny z Ukrainą, którego część mogą przejąć połączenia kolejowe, dzięki dobremu skomunikowaniu stacji w Bełżcu z drogą krajową numer 17.

Celem rozwoju siatki połączeń kolejowych o charakterze regionalnym jest już nie tyle konkurencja z innymi gałęziami transportu co zapewnienie mieszkańcom pewnego minimum usług transportowych dobrej jakości, godnych zaufania połączeń ze stolicą regionu i najbliższym ośrodkiem subregionalnym. Kolejowe połączenia nawet w sile 2-4 par w dobie, stają się w realiach gmin: Hrubieszów, Werbkowice, Miączyn, Sitno, Zwierzyniec czy Susiec czynnikiem decydującym o podejmowaniu podróży w ogóle, a nie tylko o wyborze środka transportu.

Pismo stanowi kontynuację wcześniejszego zaangażowania parlamentarzysty w sprawy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie oraz powrotu połączeń kolejowych na Zamojszczyznę.

Pismo zostało także przesłane z prośbą o wsparcie podjętej przez parlamentarzystę inicjatywy, ukierunkowanej na rozszerzenia dostępu dla mieszkańców usług przewozów pasażerskich na terenie Zamojszczyzny do wiadomości Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Polregio Artura Martyniuka. 

Pismo inf

Poseł S. Zawiślak liczy, że ww. społecznie popierane postulaty zostaną pozytywnie przyjęte i rozpatrzone przez władze samorządu województwa jako organizatora regionalnych połączeń kolejowych.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010