Do 10 lutego 2014 roku w Ministerstwie Rolnictwa trwają konsultacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ze względu na fakt, że propozycje Ministerstwa są bardzo niekorzystne dla rolników- mieszkańców Lubelszczyzny uprzejmie proszę przeanalizowanie tego dokumentu i rozważenie konieczności przedłożenia swoich uwag do tego dokumentu tj. wzięcia formalnego udziału w w/w konsultacjach. Bliższe informacje na temat możliwej formy zgłaszania uwag są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa:

https://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem uda się nam wprowadzić do PROW, oczekiwane przez rolników korzystne dla naszego województwa zmiany. W załączeniu przesyłam stosowne stanowisko w w.w sprawie.Z poważaniem

(-) Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP

PrzewodniczącyLubelskiej Rady Regionalnej PiS

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło wyniki swoich prac nad przygotowaniem przyszłego kształtu polityk wspólnotowych po 2013 roku. W odniesieniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, należy stwierdzić, że dotychczasowe działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są nie tylko niewystarczające, ale znacząco odbiegają od przyjętych standardów. Szczególny niepokój budzi pominięcie stanowiska innych podmiotów i środowisk odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich, w tym samorządów województw. Rząd zamiast podjąć partnerską współpracę z samorządami, lekceważy zdanie środowisk lokalnych i stara się narzucić swoją wersję końcowego projektu. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia.

PROW na lata 2014-2020 w obecnej formie pomija wiele elementów, które są istotne dla rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z istotniejszych wad projektu jest zupełne pominięcie wsparcia w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Brak wsparcia w tym zakresie miał być zrekompensowany środkami z funduszu spójności. Jest to nadużyciem, bowiem wyliczone przez Ministerstwo „dodatkowe” środki, pochodzą faktycznie z Regionalnych Programów Operacyjnych, które już są w dyspozycji samorządów województw i niezależnie od zawartości PROW, zawsze były przeznaczone w części na obszary wiejskie.

Według informacji przekazywanych samorządom województw, w miejsce infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program miał oferować dofinansowanie dróg lokalnych. W tym zakresie podejmowane były nawet konsultacje z gminami, zmierzające do rzetelnego oszacowania potrzeb regionów. Kategoria ta znalazła się także w treści drugiej wersji programu z lipca 2013 roku, oraz w treści umowy partnerstwa. Drogi zostały jednak usunięte z ostatnio opublikowanej wersji projektu PROW 2014-2020, co powoduje, że PROW przestaje zupełnie wspierać infrastrukturę na obszarach wiejskich. O zagrożeniach wynikających z takiej konstrukcji programu informowały wszystkie samorządy wojewódzkie w pismach przesyłanych w trakcie wcześniejszych konsultacji programu. W tej sprawie były też podejmowane stanowiska związku województw oraz związku gmin wiejskich RP.

Plan finansowy wskazuje, że priorytetem PROW staje się modernizacja gospodarstw rolnych z budżetem 2,8 miliarda EURO. Warunki dostępu do tego działania powodują, że główna znacząca część puli (nawet 50%) trafi do trzech lub czerech województw, gdzie występuje duża liczba dobrze prosperujących i dużych gospodarstw rolnych. Także inne działania „rolnicze” (np. „premie dla młodego rolnika”, „restrukturyzacja małych gospodarstw”, tworzenie grup producentów rolnych”) z uwagi na warunki dostępu są faktycznie dedykowane do tych samych regionów.

Dla województw z rozdrobnionymi gospodarstwami rolnymi a takim jest Województwo Lubelskie PROW nie przedstawia żadnej oferty. Trudno bowiem za taką uznać niewielkie środki przeznaczone na zakładanie działalności pozarolniczej. Ponadto tabela finansowa umieszczona w projekcie PROW 2014-2020 bardzo wyraźnie wskazuje preferencje obszarów wspieranych w ramach realizacji programu. Dane w niej zawarte w połączeniu z dotychczasowymi doświadczeniami w absorbcji środków finansowych wskazują, że dostępne środki finansowe zostaną skoncentrowane w kilku województwach i kilku branżach rolnictwa. Doprowadzi to do pogłębienia rozwarstwienia społeczeństwa i w zamian zrównoważonego rozwoju do dużych dysproporcji pomiędzy regionami w naszym kraju.

W związku z powyższym liczę, że m.in stanowisko parlamentarzystów PiS z Lubelszczyzny także Województwa Podkarpackiego, instytucji i organizacji okołorolniczych skłoni rząd do wprowadzenia zmian w zapisach PROW korzystnych także dla rolników z Województwa Lubelskiego

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010