PRZEWODNICZĄCY LUBELSKIEJ RADY REGIONALNEJ

                                                                                POSEŁ NA SEJM RP SŁAWOMIR ZAWIŚLAK

                                                                               UL. PIŁSUDSKIEGO 27A, 22-400 ZAMOŚĆ

LRR 2/14/ nr 1                                                                                                                               Lublin, 11 lutego 2014r.

                                                                                            Szanowny Pan

                                                                                           Krzysztof Hetman

                                                                                           Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że członkowie LRR PiS w ramach konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim", zdecydowali się przedłożyć Panu krytyczną ocenę tego dokumentu i wynikające z niej wnioski, mające na celu poprawę przedłożonego do społecznych konsultacji projektu.

Jego gruntowna analiza pozwala na stwierdzenie, że założenia przyjęte w wielu jego obszarach zaprzeczają idei zrównoważonego rozwoju naszego województwa, pogarszając dostęp do publicznego transportu zbiorowego, zwłaszcza mniejszych ośrodków. Poniżej przedstawione propozycje zmiany planu, podnoszone także przez stronę społeczną i w pełni akceptowane przez LRR PiS, mają na celu zmianę tego planu w kierunku żądanym przez społeczności wielu regionów Lubelszczyzny. Jesteśmy przekonani, że plan wymaga gruntownej nowelizacji i sporządzenia go na nowo, z większym zdecydowanie zaangażowaniem samorządów gminnych i powiatowych województwa lubelskiego. Krótki termin konsultacji, tak rozbudowanego dokumentu (przy tym tak ważnego dla rozwoju naszego województwa), nieliczne zorganizowane spotkania w tej kwestii z samorządowcami, zdecydowanie temu zaangażowaniu nie sprzyjają.

W wyniku analizy planu i po uwzględnieniu postulatów strony społecznej, przedstawiamy następujące uwagi-propozycje:

Konieczne jest sformułowanie postulatów budowy na obszarze miasta Zamość dwóch nowych przystanków kolejowych w pobliżu wiaduktu ulicy Wyszyńskiego przecinającego linię kolejową Zawada – Hrubieszów Miasto oraz na Os. Zamoyskiego, w pobliżu skrzyżowania linii kolejowej Zawada – Hrubieszów Miasto i drogi krajowej nr 17; dzięki którym nastąpi przybliżenie transportu kolejowego do generatorów ruchu oraz tym samym wydatne skrócenie czasu podróży do Lublina, liczonej „od drzwi do drzwi".

Wnosimy o zmianę sposobu obsługi linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w relacjach Zamość – Hrubieszów i Zamość–Biłgoraj  ( m.in. powrót do komunikacji pociągów -obecnie szynobusów - na trasie Zamość - Hrubieszów) w taki sposób, aby zostały one docelowo przekazane do obsługi transportowi kolejowemu w formie linii kategorii „D", z uwagi na krótszy czas przejazdu pociągów w w/w relacjach oraz bezpieczeństwo i komfort komunikacji kolejowej (możliwości przewozu wózków i rowerów, toalety), których nie posiada transport drogowy. Dodatkowym uzasadnieniem w.w uwagi jest dobrze rozwinięta na powyższych relacjach sieć komercyjnych linii autobusowych, nad którą po 1 stycznia 2017 roku województwo utraci kontrolę.

3. Konieczna zmiana zawartych w planie zapisów dotyczących braku ekologicznego uzasadnienia uruchamiania kolejowych przewozów pasażerskich na liniach, gdzie maksymalne napełnienie szczytowe przy zastosowaniu taryf promocyjnych nie sięgnie 70 pasażerów. Na wartość 42 pasażerów - zużycie energii i bilans kosztów zewnętrznych dla tych pojazdów są korzystniejsze niż dla autobusów z silnikami normy EURO3, które dopuszczone zostały do obsługi linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przez autorów planu.

4. Zmiana zapisu dotyczącego ustalenia częstotliwości kursów na linii komunikacyjnej R4 (Rejowiec – Zamość) na poziomie zaledwie dwóch par pociągów, kursujących w dodatku jedynie od piątku do niedzieli, na poziom co najmniej 4 par pociągów w czasie doby, kursujących codziennie. Uzasadnieniem jest fakt, iż połączenia te cieszą się popularnością także poza okresami od piątku do niedzieli, a ograniczenie terminów kursowania połączeń kolejowych wraz z ograniczeniem ich dobowej liczby o 60%, doprowadzi tak naprawdę, wyłącznie do powiększenia start finansowych z tytułu uruchamiania wyżej wymienionej linii komunikacyjnej i odcięcia społeczności lokalnej od transportu kolejowego przy jednoczesnym stopniowym wymazywaniu tego rodzaju transportu ze świadomości ludności miejscowej. Efektem realizacji zapisów o linii komunikacyjnej R4 stanie się sytuacja gorsza niż, ta jaka stała się faktem w marcu roku 2009, tuż przed zawieszeniem przez PKP Intercity wszystkich połączeń  na odcinku Zamość – Rejowiec. Ponadto takie działania doprowadzą do zniszczenia, budowanej z mozołem i przy udziale  znacznych środków finansowych (około 5 mln zł rocznie), oferty  przewozowej.

5. Rozwijanie, a przynajmniej utrzymanie - a nie wygaszanie komunikacji kolejowej pomiędzy Zamościem a Lublinem. Ponadto zaplanowanie skrócenia czasu przejazdu na odcinku Zamość – Lublin m.in. poprzez wynegocjowanie z zarządcą infrastruktury skrócenia czasu potrzebnego na zmianę czół dla „autobusów szynowych" w stacjach Zawada i Rejowiec do 5 minut (jak było to w rozkładzie jazdy obowiązującym od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku) oraz poprzez obsługę przez pociągi „zamojskie" jedynie wybranych przystanków na odcinku Rejowiec – Lublin.

6.  Zmiana zaplanowania skomunikowania drogowych połączeń komunikacji publicznej Lublina z takimi miastami jak: Chełm, Włodawa, Biała Podlaska- planowanie przejazdów szczególnie w godzinach szczytu maksymalnie co 120 min. jest nie do przyjęcia. Połączenia       z tak niską częstotliwością nie są żadną alternatywą dla transportu indywidualnego. Ta sama uwaga dotyczy połączeń: z Chełma do Włodawy i Hrubieszowa oraz z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego.

7. W sytuacji gdy plan transportowy dopuszcza tylko jedną parę szynobusów na trasie Zawada – granica województwa (Jarosław) tzw. roztoczańskiej - pod warunkiem, że samorządy będą ją współfinansowały to połączenie- wnioskujemy o utrzymanie liczby omówionych wyżej połączeń co najmniej na obecnym poziomie, oraz przejście z sezonowości w okresie wakacyjnym do stałego kursowania pociągów do Jarosławia. Obecnie po sezonie nie ma żadnego połączenia na tej trasie.

8. Wnosimy o bezwarunkowe bezpośrednie i codzienne połączenie kolejowe do pierwszej stacji w województwie mazowieckim, jakim są Siedlce. Obecnie w planie jest tylko hipotetyczna możliwość takiego połączenia pod warunkiem współfinansowania przez województwo mazowieckie. Dzisiaj, żeby pojechać pociągiem linii regionalnych do Warszawy trzeba się dwukrotnie przesiadać w Łukowie i Siedlcach.  Odmowa współfinansowania tego połączenia przez województwo mazowieckie nie może utrudniać mieszkańcom północnej części województwa lubelskiego połączenia z Warszawą.

9. Bezwarunkowe połączenie kolejowe na odcinku Biała Podlaska-Terespol. Według przedstawionego planu połączenie kolejowe będzie uruchomione wyłącznie przy współfinansowaniu samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Jest to połączenie z  przejściem granicznym w Terespolu, ważnym punktem dla całego regionu , a więc powinno być finansowane przez budżet wojewódzki.

10. Zapewnienie bezpośrednich połączeń drogowych pomiędzy Białą Podlaską  i Zamościem przez  Włodawę Chełm  i Krasnystaw lub Hrubieszów.

11. Zapewnienie bezpośredniego międzywojewódzkiego połączenia drogowego Rzeszów- Białystok przez Białą Podlaską, Chełm i Zamość do pierwszego przystanku w woj. podlaskim- Siemiatycz i woj. podkarpackim – Sieniawy.

12. Zapewnienie połączenia drogowego przejść granicznych Terespola, Sławatycz, Dorohuska i Zosina ( droga wojewódzka nr 816).

13. Zapewnienie połączenia kolejowego Chełm – Włodawa.

14. Bezwarunkowe zapewnienie połączenia kolejowego na odcinku Chełm-Dorohusk. Według przedstawionego planu połączenie kolejowe między tymi miastami będzie uruchomione wyłącznie przy współfinansowaniu samorządu powiatowego i samorządów gminnych.

15. Utrzymanie połączeń publicznej komunikacji drogowej Tomaszów Lubelski- granica  Państwa (kierunek Hrebenne) i Biłgoraj - Tarnogród- granica województwa (kierunek Przeworsk).

16. Skoordynowanie - w porozumieniu z władzami powiatowymi - działań mających na celu utrzymanie połączeń publicznego transportu drogowego pomiędzy gminami a miastami Lubelszczyzny.

Jak wynika z powyższego proponowane zmiany w planie mają na celu przede wszystkim wypełnienie luki powstałej wskutek skandalicznych decyzji koalicji PO-PSL w Sejmiku Województwa Lubelskiego i w Zarządzie Województwa Lubelskiego, skutkujących m.in. likwidacją PKS Biała Podlaska i PKS Tomaszów Lubelski. Zgłoszone zmiany mają na celu również przynajmniej częściową rekompensatę dla mieszkańców wschodniej i południowo-wschodniej części naszego województwa strat, jakie ponoszą oni                    w wyniku wadliwych decyzji władz PKP Intercity powoływanych przez koalicję PO-PSL, a także w wyniku niezrozumiałych planów na poziomie wojewódzkim, ograniczających rolę transportu kolejowego.

W imieniu członków LRR PiS uprzejmie wnoszę o poważne potraktowanie i akceptację dla w/w propozycji.

(-) Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP

Przewodniczący LRR PiS

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010