BPSZ 0272/12/14 nr 5                                                                                                                      Zamość, dnia 14.02.2014 r.

Szanowny Pan

Marcin Celejewski

Prezes Spółki PKP InterCity S.A.

W związku z ogłoszoną przez zarządzaną przez Pana Spółkę planowaną korektą rozkładu jazdy pociągów międzywojewódzkich, jaka ma obowiązywać od 9 marca br., wiadomo już, że PKP Intercity planuje skrócić połączenie TLK "Hetman", obecnie relacji Zamość-Poznań, do trasy Rzeszów-Poznań. Pragnę Pana poinformować, że ustalenia, jakie zostały dokonane na skutek podjętych przeze mnie - we współpracy ze stroną społeczną - działań, wskazują niezbicie, iż skrócenie relacji w/w pociągu odbędzie się w sposób nieprawny i urągający obowiązującym przepisom. Nie jest bowiem przestrzegana umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, której zapisy mogą być zmieniane wyłącznie przy okazji nowego, rocznego rozkładu jazdy pociągów, a nie jego korekt. Nie są też dotrzymywane zapisy Krajowego Planu Transportowego, wedle którego do 2015 roku włącznie na trasie Zamość-Rzeszów ma kursować pociąg dalekobieżny, którego nie można zastąpić stałą autobusową komunikacją zastępczą. Jeżeli zatem Spółka PKP Intercity, którą ma Pan zaszczyt kierować, nie odstąpi od planów skrócenia trasy pociągu TLK "Hetman", bardzo poważnie rozważymy podjęcie kroków prawnych w kierunku przywrócenia oczekiwanego stanu rzeczy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wskutek dochodzących do mnie informacji, jakoby przyczyną w/w cięcia w rozkładzie jazdy były braki w taborze Spółki PKP Cargo, użyczającej lokomotyw spalinowych do obsługi pociągu TLK "Hetman", zwróciłem się ze stosownym zapytaniem do samej Spółki. Odpowiedź, jaką uzyskałem, dowodzi tego, iż wspomniana przyczyna nie występuje. W skierowanej do mnie odpowiedzi Zastępca Dyrektora w Biurze Zarządu PKP Cargo SA Pan Mateusz Hammer wskazał: „PKP Cargo realizuje obsługę pociągów pasażerskich na zlecenie PKP Intercity. Jeśli zatem PKP Cargo otrzyma zamówienie na kolejne miesiące, wówczas możliwa będzie dalsza obsługa".

Apeluję więc raz jeszcze do Pana oraz Zarządu Spółki PKP Intercity o wycofanie się z pomysłu redukcji trasy kursowania pociągu TLK "Hetman" o odcinek Zamość-Rzeszów. Uważam, że przy mądrej konstrukcji rozkładu jazdy, jak również cennika biletów oraz umiejętnej obsługi taborowej tego połączenia, walka o podróżnego podjęta przez Spółkę PKP Intercity będzie skuteczna, a co za tym idzie odbędzie się z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Z poważaniem

(-) Sławomir Zawiślak

                                                                          PRZEWODNICZĄCY LUBELSKIEJ RADY REGIONALNEJ

                                                                                POSEŁ NA SEJM RP SŁAWOMIR ZAWIŚLAK

                                                                               UL. PIŁSUDSKIEGO 27A, 22-400 ZAMOŚĆ

LRR 2/14/ nr 1                                                                                                                               Lublin, 11 lutego 2014r.

                                                                                            Szanowny Pan

                                                                                           Krzysztof Hetman

                                                                                           Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że członkowie LRR PiS w ramach konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim", zdecydowali się przedłożyć Panu krytyczną ocenę tego dokumentu i wynikające z niej wnioski, mające na celu poprawę przedłożonego do społecznych konsultacji projektu.

Jego gruntowna analiza pozwala na stwierdzenie, że założenia przyjęte w wielu jego obszarach zaprzeczają idei zrównoważonego rozwoju naszego województwa, pogarszając dostęp do publicznego transportu zbiorowego, zwłaszcza mniejszych ośrodków. Poniżej przedstawione propozycje zmiany planu, podnoszone także przez stronę społeczną i w pełni akceptowane przez LRR PiS, mają na celu zmianę tego planu w kierunku żądanym przez społeczności wielu regionów Lubelszczyzny. Jesteśmy przekonani, że plan wymaga gruntownej nowelizacji i sporządzenia go na nowo, z większym zdecydowanie zaangażowaniem samorządów gminnych i powiatowych województwa lubelskiego. Krótki termin konsultacji, tak rozbudowanego dokumentu (przy tym tak ważnego dla rozwoju naszego województwa), nieliczne zorganizowane spotkania w tej kwestii z samorządowcami, zdecydowanie temu zaangażowaniu nie sprzyjają.

W wyniku analizy planu i po uwzględnieniu postulatów strony społecznej, przedstawiamy następujące uwagi-propozycje:

Konieczne jest sformułowanie postulatów budowy na obszarze miasta Zamość dwóch nowych przystanków kolejowych w pobliżu wiaduktu ulicy Wyszyńskiego przecinającego linię kolejową Zawada – Hrubieszów Miasto oraz na Os. Zamoyskiego, w pobliżu skrzyżowania linii kolejowej Zawada – Hrubieszów Miasto i drogi krajowej nr 17; dzięki którym nastąpi przybliżenie transportu kolejowego do generatorów ruchu oraz tym samym wydatne skrócenie czasu podróży do Lublina, liczonej „od drzwi do drzwi".

Wnosimy o zmianę sposobu obsługi linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w relacjach Zamość – Hrubieszów i Zamość–Biłgoraj  ( m.in. powrót do komunikacji pociągów -obecnie szynobusów - na trasie Zamość - Hrubieszów) w taki sposób, aby zostały one docelowo przekazane do obsługi transportowi kolejowemu w formie linii kategorii „D", z uwagi na krótszy czas przejazdu pociągów w w/w relacjach oraz bezpieczeństwo i komfort komunikacji kolejowej (możliwości przewozu wózków i rowerów, toalety), których nie posiada transport drogowy. Dodatkowym uzasadnieniem w.w uwagi jest dobrze rozwinięta na powyższych relacjach sieć komercyjnych linii autobusowych, nad którą po 1 stycznia 2017 roku województwo utraci kontrolę.

3. Konieczna zmiana zawartych w planie zapisów dotyczących braku ekologicznego uzasadnienia uruchamiania kolejowych przewozów pasażerskich na liniach, gdzie maksymalne napełnienie szczytowe przy zastosowaniu taryf promocyjnych nie sięgnie 70 pasażerów. Na wartość 42 pasażerów - zużycie energii i bilans kosztów zewnętrznych dla tych pojazdów są korzystniejsze niż dla autobusów z silnikami normy EURO3, które dopuszczone zostały do obsługi linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przez autorów planu.

4. Zmiana zapisu dotyczącego ustalenia częstotliwości kursów na linii komunikacyjnej R4 (Rejowiec – Zamość) na poziomie zaledwie dwóch par pociągów, kursujących w dodatku jedynie od piątku do niedzieli, na poziom co najmniej 4 par pociągów w czasie doby, kursujących codziennie. Uzasadnieniem jest fakt, iż połączenia te cieszą się popularnością także poza okresami od piątku do niedzieli, a ograniczenie terminów kursowania połączeń kolejowych wraz z ograniczeniem ich dobowej liczby o 60%, doprowadzi tak naprawdę, wyłącznie do powiększenia start finansowych z tytułu uruchamiania wyżej wymienionej linii komunikacyjnej i odcięcia społeczności lokalnej od transportu kolejowego przy jednoczesnym stopniowym wymazywaniu tego rodzaju transportu ze świadomości ludności miejscowej. Efektem realizacji zapisów o linii komunikacyjnej R4 stanie się sytuacja gorsza niż, ta jaka stała się faktem w marcu roku 2009, tuż przed zawieszeniem przez PKP Intercity wszystkich połączeń  na odcinku Zamość – Rejowiec. Ponadto takie działania doprowadzą do zniszczenia, budowanej z mozołem i przy udziale  znacznych środków finansowych (około 5 mln zł rocznie), oferty  przewozowej.

5. Rozwijanie, a przynajmniej utrzymanie - a nie wygaszanie komunikacji kolejowej pomiędzy Zamościem a Lublinem. Ponadto zaplanowanie skrócenia czasu przejazdu na odcinku Zamość – Lublin m.in. poprzez wynegocjowanie z zarządcą infrastruktury skrócenia czasu potrzebnego na zmianę czół dla „autobusów szynowych" w stacjach Zawada i Rejowiec do 5 minut (jak było to w rozkładzie jazdy obowiązującym od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku) oraz poprzez obsługę przez pociągi „zamojskie" jedynie wybranych przystanków na odcinku Rejowiec – Lublin.

6.  Zmiana zaplanowania skomunikowania drogowych połączeń komunikacji publicznej Lublina z takimi miastami jak: Chełm, Włodawa, Biała Podlaska- planowanie przejazdów szczególnie w godzinach szczytu maksymalnie co 120 min. jest nie do przyjęcia. Połączenia       z tak niską częstotliwością nie są żadną alternatywą dla transportu indywidualnego. Ta sama uwaga dotyczy połączeń: z Chełma do Włodawy i Hrubieszowa oraz z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego.

7. W sytuacji gdy plan transportowy dopuszcza tylko jedną parę szynobusów na trasie Zawada – granica województwa (Jarosław) tzw. roztoczańskiej - pod warunkiem, że samorządy będą ją współfinansowały to połączenie- wnioskujemy o utrzymanie liczby omówionych wyżej połączeń co najmniej na obecnym poziomie, oraz przejście z sezonowości w okresie wakacyjnym do stałego kursowania pociągów do Jarosławia. Obecnie po sezonie nie ma żadnego połączenia na tej trasie.

8. Wnosimy o bezwarunkowe bezpośrednie i codzienne połączenie kolejowe do pierwszej stacji w województwie mazowieckim, jakim są Siedlce. Obecnie w planie jest tylko hipotetyczna możliwość takiego połączenia pod warunkiem współfinansowania przez województwo mazowieckie. Dzisiaj, żeby pojechać pociągiem linii regionalnych do Warszawy trzeba się dwukrotnie przesiadać w Łukowie i Siedlcach.  Odmowa współfinansowania tego połączenia przez województwo mazowieckie nie może utrudniać mieszkańcom północnej części województwa lubelskiego połączenia z Warszawą.

9. Bezwarunkowe połączenie kolejowe na odcinku Biała Podlaska-Terespol. Według przedstawionego planu połączenie kolejowe będzie uruchomione wyłącznie przy współfinansowaniu samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Jest to połączenie z  przejściem granicznym w Terespolu, ważnym punktem dla całego regionu , a więc powinno być finansowane przez budżet wojewódzki.

10. Zapewnienie bezpośrednich połączeń drogowych pomiędzy Białą Podlaską  i Zamościem przez  Włodawę Chełm  i Krasnystaw lub Hrubieszów.

11. Zapewnienie bezpośredniego międzywojewódzkiego połączenia drogowego Rzeszów- Białystok przez Białą Podlaską, Chełm i Zamość do pierwszego przystanku w woj. podlaskim- Siemiatycz i woj. podkarpackim – Sieniawy.

12. Zapewnienie połączenia drogowego przejść granicznych Terespola, Sławatycz, Dorohuska i Zosina ( droga wojewódzka nr 816).

13. Zapewnienie połączenia kolejowego Chełm – Włodawa.

14. Bezwarunkowe zapewnienie połączenia kolejowego na odcinku Chełm-Dorohusk. Według przedstawionego planu połączenie kolejowe między tymi miastami będzie uruchomione wyłącznie przy współfinansowaniu samorządu powiatowego i samorządów gminnych.

15. Utrzymanie połączeń publicznej komunikacji drogowej Tomaszów Lubelski- granica  Państwa (kierunek Hrebenne) i Biłgoraj - Tarnogród- granica województwa (kierunek Przeworsk).

16. Skoordynowanie - w porozumieniu z władzami powiatowymi - działań mających na celu utrzymanie połączeń publicznego transportu drogowego pomiędzy gminami a miastami Lubelszczyzny.

Jak wynika z powyższego proponowane zmiany w planie mają na celu przede wszystkim wypełnienie luki powstałej wskutek skandalicznych decyzji koalicji PO-PSL w Sejmiku Województwa Lubelskiego i w Zarządzie Województwa Lubelskiego, skutkujących m.in. likwidacją PKS Biała Podlaska i PKS Tomaszów Lubelski. Zgłoszone zmiany mają na celu również przynajmniej częściową rekompensatę dla mieszkańców wschodniej i południowo-wschodniej części naszego województwa strat, jakie ponoszą oni                    w wyniku wadliwych decyzji władz PKP Intercity powoływanych przez koalicję PO-PSL, a także w wyniku niezrozumiałych planów na poziomie wojewódzkim, ograniczających rolę transportu kolejowego.

W imieniu członków LRR PiS uprzejmie wnoszę o poważne potraktowanie i akceptację dla w/w propozycji.

(-) Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP

Przewodniczący LRR PiS

Lubelska Rada Regionalna                                                                           Lublin, 11 lutego 2014 r.

Prawa i Sprawiedliwości

                                                                      Szanowni Państwo

                                                                     Redaktorzy Naczelni

                                                                    Dzienników, Czasopism

                                                                   i mediów elektronicznych

                                                                    Województwa Lubelskiego

                                 

                                                            Komunikat prasowy

            w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim"

W załączeniu przekazujemy Państwu uwagi i propozycje Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości do „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim", przekazane Marszałkowi Województwa Lubelskiego. Członkowie LRR PiS apelują jednocześnie do Zarządu Województwa Lubelskiego o gruntowną zmianę planu, który w wielu punktach jest zaprzeczeniem idei zrównoważonego rozwoju naszego województwa. Analiza planu, poprzedzona aktywnym, wieloletnim działaniem radnych wojewódzkich PiS oraz parlamentarzystów PiS w obszarze publicznego transportu zbiorowego na terenie naszego województwa– zarówno drogowego jak i kolejowego – każe sformułować następującą tezę: plan sporządzony przez koalicję PO-PSL konsekwentnie stawia na rozwój największych ośrodków kosztem mniejszych. W związku z tym nie przewiduje integracji transportu publicznego dla małych ośrodków oraz ujawnia brak koncepcji na poprawę i zwiększenie dostępu do transportu publicznego mieszkańców wszystkich regionów województwa.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego wydaje się niestety być kontynuacją działań, które z roku na roku utrudniają mieszkańcom województwa dostęp do publicznych przewozów. Członkowie LRR PiS wyrażają sprzeciw wobec takich działań i jednocześnie apelują do wszystkich samorządów województwa o zaangażowanie się w trwające - bardzo krótkie- konsultacje społeczne w celu zmiany polityki Zarządu Województwa Lubelskiego, zwłaszcza w kontekście zadań, jakie na gminy i powiaty nakłada ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Rozwój poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zależy w bardzo dużej mierze od dostępności komunikacyjnej. Stąd tak ważne jest rzeczowe i gruntowane przeanalizowanie planu przez gospodarzy wszystkich wspólnot samorządowych.

Wśród  wielu negatywnych aspektów w.w planu  warto również wymienić:

1- brak wskazania dotychczasowej rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych mimo wymogu ustawowego (zwłaszcza w przewozach kolejowych),

2- zbyt ogólnikowe opisanie zasad organizacji przewozów przez samorząd wojewódzki,

3-   projekt nie przewiduje  integracji transportu publicznego dla małych ośrodków,

4 - brak w nim określenia roli i znaczenia Przewozów Regionalnych w systemie transportowym w województwie,

6- wobec konsekwentnego dążenia Zarządu Województwa Lubelskiego do prywatyzacji PKS-ów nie wystąpi integracja na III etapie s. 63, podobnie dotyczy to etapów II i I. UMWL wydając w różnym systemie koncesje prywatnym przewoźnikom, wyprzedając PKS-y nie zadbał o swój własny interes i jednocześnie udowadnia, że tylko prywatne jest efektywne. Dlatego przy braku nasycenia siecią kolejową, ograniczeniu środków finansowych na finansowanie systemu transportu publicznego w niektórych częściach Lubelszczyzny w ogóle nie wystąpi żadna integracja.

Generalnie plan zbyt szczegółowo wchodzi w niektóre obszary (systemy informacji dla pasażera, rozwiązania taryfowe), a zbyt ogólnikowo traktuje istotę planu, czyli systemowe rozwiązania prawno-ekonomiczne (za dużo jest przeniesień z ustawy, a za mało oryginalnych rozwiązań dotyczących Lubelszczyzny). Brak w nim koncepcji na poprawę i zwiększenie możliwości korzystania z transportu publicznego.

Członkowie Lubelskiej Rady Regionalnej PiS od wielu lat podejmują aktywne działania mające na celu zahamowanie procesu uwstecznienia publicznego transportu zbiorowego w naszym województwie. Przykładem tych działań jest konsekwentna, choć niestety z winy koalicji większościowej, rządzącej województwem, nieskuteczna obrona PKS, a także walka o połączenia kolejowe zwłaszcza do powiatów byłego województwa zamojskiego.

Dlatego liczymy, że przedstawione przez nas, a uzgodnione z przedstawicielami strony społecznej uwagi do w.w dokumentu, zostanąuwzględnione dla dobra mieszkańców naszego województwa i umożliwienia jego rozwoju.

Do 10 lutego 2014 roku w Ministerstwie Rolnictwa trwają konsultacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ze względu na fakt, że propozycje Ministerstwa są bardzo niekorzystne dla rolników- mieszkańców Lubelszczyzny uprzejmie proszę przeanalizowanie tego dokumentu i rozważenie konieczności przedłożenia swoich uwag do tego dokumentu tj. wzięcia formalnego udziału w w/w konsultacjach. Bliższe informacje na temat możliwej formy zgłaszania uwag są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa:

https://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem uda się nam wprowadzić do PROW, oczekiwane przez rolników korzystne dla naszego województwa zmiany. W załączeniu przesyłam stosowne stanowisko w w.w sprawie.Z poważaniem

(-) Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP

PrzewodniczącyLubelskiej Rady Regionalnej PiS

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło wyniki swoich prac nad przygotowaniem przyszłego kształtu polityk wspólnotowych po 2013 roku. W odniesieniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, należy stwierdzić, że dotychczasowe działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są nie tylko niewystarczające, ale znacząco odbiegają od przyjętych standardów. Szczególny niepokój budzi pominięcie stanowiska innych podmiotów i środowisk odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich, w tym samorządów województw. Rząd zamiast podjąć partnerską współpracę z samorządami, lekceważy zdanie środowisk lokalnych i stara się narzucić swoją wersję końcowego projektu. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia.

PROW na lata 2014-2020 w obecnej formie pomija wiele elementów, które są istotne dla rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z istotniejszych wad projektu jest zupełne pominięcie wsparcia w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Brak wsparcia w tym zakresie miał być zrekompensowany środkami z funduszu spójności. Jest to nadużyciem, bowiem wyliczone przez Ministerstwo „dodatkowe” środki, pochodzą faktycznie z Regionalnych Programów Operacyjnych, które już są w dyspozycji samorządów województw i niezależnie od zawartości PROW, zawsze były przeznaczone w części na obszary wiejskie.

Według informacji przekazywanych samorządom województw, w miejsce infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program miał oferować dofinansowanie dróg lokalnych. W tym zakresie podejmowane były nawet konsultacje z gminami, zmierzające do rzetelnego oszacowania potrzeb regionów. Kategoria ta znalazła się także w treści drugiej wersji programu z lipca 2013 roku, oraz w treści umowy partnerstwa. Drogi zostały jednak usunięte z ostatnio opublikowanej wersji projektu PROW 2014-2020, co powoduje, że PROW przestaje zupełnie wspierać infrastrukturę na obszarach wiejskich. O zagrożeniach wynikających z takiej konstrukcji programu informowały wszystkie samorządy wojewódzkie w pismach przesyłanych w trakcie wcześniejszych konsultacji programu. W tej sprawie były też podejmowane stanowiska związku województw oraz związku gmin wiejskich RP.

Plan finansowy wskazuje, że priorytetem PROW staje się modernizacja gospodarstw rolnych z budżetem 2,8 miliarda EURO. Warunki dostępu do tego działania powodują, że główna znacząca część puli (nawet 50%) trafi do trzech lub czerech województw, gdzie występuje duża liczba dobrze prosperujących i dużych gospodarstw rolnych. Także inne działania „rolnicze” (np. „premie dla młodego rolnika”, „restrukturyzacja małych gospodarstw”, tworzenie grup producentów rolnych”) z uwagi na warunki dostępu są faktycznie dedykowane do tych samych regionów.

Dla województw z rozdrobnionymi gospodarstwami rolnymi a takim jest Województwo Lubelskie PROW nie przedstawia żadnej oferty. Trudno bowiem za taką uznać niewielkie środki przeznaczone na zakładanie działalności pozarolniczej. Ponadto tabela finansowa umieszczona w projekcie PROW 2014-2020 bardzo wyraźnie wskazuje preferencje obszarów wspieranych w ramach realizacji programu. Dane w niej zawarte w połączeniu z dotychczasowymi doświadczeniami w absorbcji środków finansowych wskazują, że dostępne środki finansowe zostaną skoncentrowane w kilku województwach i kilku branżach rolnictwa. Doprowadzi to do pogłębienia rozwarstwienia społeczeństwa i w zamian zrównoważonego rozwoju do dużych dysproporcji pomiędzy regionami w naszym kraju.

W związku z powyższym liczę, że m.in stanowisko parlamentarzystów PiS z Lubelszczyzny także Województwa Podkarpackiego, instytucji i organizacji okołorolniczych skłoni rząd do wprowadzenia zmian w zapisach PROW korzystnych także dla rolników z Województwa Lubelskiego

W dniu 140 rocznicy urodzin wielkiego polskiego męża stanu, trzykrotnego Premiera z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej i obrońcy interesów polskich rolników i polskiej wsi, Wincentego Witosa, członkowie Lubelskiej Rady Regionalnej PiS wyrażają wdzięczność Opatrzności za dar Jego obecności w polskim życiu publicznym w XX-leciu międzywojennym. Polityka będąca udziałem Wincentego Witosa, to doskonały przykład dla dzisiejszej klasy politycznej i drogowskaz. Polityka ta ukazuje konieczny dla pomyślnego rozwoju naszego państwa kierunek – potrzebę nieugiętej i efektywnej walki o rozwój obszarów wiejskich, o dobrobyt na polskiej wsi, bez którego nie będzie trwałego dobrobytu naszego państwa.

Podążając za ideałami przyświecającymi Wincentemu Witosowi, Prawo i Sprawiedliwość wykonuje wielką pracę na rzecz rozwoju polskiej wsi. Starania rządu Prawa i Sprawiedliwości o jak największe środki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwiększone środki z budżetu państwa na rolnictwo w okresie rządów PiS, podnoszenie problemu zrównania dopłat bezpośrednich dla polskich i unijnych rolników, to przykłady naszych działań. Z troską trzeba stwierdzić, iż mimo podejmowanych przez nas starań koalicja PO-PSL pozyskała na lata 2014-2020 dla polskiej wsi znacznie mniejsze środki z Unii Europejskiej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Elementem programu politycznego PiS, całkowicie zbieżnym

z programem Wincentego Witosa, jest także twarda obrona polskiej ziemi. W politykę tę wpisuje się Lubelska Rada Regionalna PiS, która w swoich pracach wielokrotnie podejmowała ważne problemy lubelskiego rolnictwa. Niestety, polityka elit sprawujących władzę od kilku lat wydaje się mieć inne kierunki.

W 140 rocznicę urodzin Wincentego Witosa członkowie Lubelskiej Rady Regionalnej PiS apelują do organizacji społecznych, zawodowych i politycznych Województwa Lubelskiego o współpracę ponad podziałami na rzecz rozwoju lubelskich obszarów wiejskich. Oczekują tego od nas mieszkańcy naszego województwa.

 

 

(-) Sławomir Zawiślak

Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej

Prawa i Sprawiedliwości

Poseł na Sejm RP

 

(-) Krzysztof Michałkiewicz

Wiceprzewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej

Prawa i Sprawiedliwości

Poseł na Sejm RP

 Prezydent Marcin Zamoyski od kilku lat realizuje swoją strategię rozwoju miasta. Rezultaty jego planów nie są jednak dobre dla Zamościa.

 

 Ocenę realizacji działań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Zamość podjęto 23 grudnia br. podczas konferencji zorganizowanej przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Zamojskiej.

 Poseł Sławomir Zawiślak i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Andrzej Olborski skonfrontowali Plan Rozwoju Miasta Zamość na lata 2007 – 2020 oraz projekt budżetu Miasta Zamościa na 2014 rok z rzeczywistością.

 Planowany na 2014 rok budżet oscyluje na poziomie ok. 359 mln złotych, jest więc mniejszy o prawie 80-60 mln złotych od poprzednich. Znaczne ograniczenia finansowe niewątpliwe negatywnie wpłyną na rozwój miasta. Budżet jest budżetem deficytowym. Wydatki na inwestycje planowane w budżetach np.: w 2009 r. stanowiły 169 mln zł, w 2010 r. stanowiły 188 mln zł, a w 2011r 157 mln zł. Plan inwestycji w mieście na 2014 r. to zaledwie 76 mln. zł. Czy można, więc w perspektywie planu budżetu na 2014r. mówić o rozwoju miasta, czy raczej o jego powolnym gospodarczym upadku i wymieraniu?

 Założeniem Strategii Rozwoju Miasta wg. planu Prezydenta M. Zamoyskiego był przede wszystkim i jest rozwój na płaszczyźnie nie tylko turystycznej, ale również i gospodarczej. Nie został on jednak zrealizowany w takim stopniu jak to przedstawia magistrat Pana Prezydenta. Rządzący realizując inwestycje turystyczne głównie na Starym Mieście, zapominają o mieszkańcach i gospodarce.

 Mimo dużej zmiany wizualnej miasta, bezrobocie wśród jego mieszkańców dalej rośnie i obecnie wynosi około 16% i jest wyższe od bezrobocia w naszym województwie o kilka procent. Obiecany rozwój miasta na stan obecny nie jest zauważalny.

 Do tej pory nie zadbano o przestrzenne warunki dla rozwoju ekonomicznego miasta, pomimo dużego jego potencjału. Mamy przecież np. utworzoną w 2009 r. specjalną strefę ekonomiczną, która miała się przyczynić do rozwoju miasta, PKP PLK chciały inwestować w infrastrukturę kolejową ( m.in przystanek Starówka ) na terenie miasta.

 W opinii Prawa i Sprawiedliwości miasto prowadzi jakąś” dziwną politykę”, która jest sprzeczna z ideami i założeniami wynikającymi z przyjętej Strategii Rozwoju Miasta. Jednym z przykładów jest bardzo mała skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów działających poza handlem i turystyką, a także ich ucieczka z Zamościa, co w konsekwencji bezpośrednio rzutuje na brak miejsc pracy dla mieszkańców i ich migrację za chlebem w inne rejony kraju, a także poza granice Polski.

 Cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Miasta w 2006 roku tj.:

 - Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju ekonomicznego miasta, cel operacyjny 3.1

 - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu, cel operacyjny 3.2

 - Poprawa skuteczności promocji miasta w kierunku przyciągnięcia inwestycji z zewnątrz, cel operacyjny 3.3

 dotąd niezrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami wymagają bardzo szybkiej aktualizacji w procesie aktywnych społecznych konsultacji m.in. ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządowców, i innymi środowiskami mogącymi skutecznie wesprzeć rozwój gospodarczy miasta.

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta jest konieczna także z powodu jej nieaktualności względem m.in jej relacji do nowych dokumentów programowych związanych z nową perspektywą finansową UE -Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, RPO 2014-2020, RSI itp.

 Plan Prezydenta Zamoyskiego, dzięki któremu mieszkańcy mieli żyć lepiej, nie sprawdził się. Aktualnie prowadzona polityka miasta nie wskazuje na to, że do 2020 roku coś się zmieni. Strategiczne programy - niedawno zgłoszone przez Zamość - do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zasilanego z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020 nadal promują rozwój miasta Zamościa głównie poprzez turystykę.

 Prawo i Sprawiedliwość mające potencjał, pomysły w obliczu aktualnej złej sytuacji gospodarczej miasta oraz pojawiających się kolejnych szans związanych z nową perspektywą finansową UE, jest gotowe do rozmów z Prezydentem M. Zamoyskim.

 Uczestnicy konferencji zadedykowali jednocześnie Prezydentowi Zamościa słowa Prof. Hausnera, wypowiedziane podczas ostatniego spotkania z Unią Szefów Firm Zamojszczyzny: „Region, który pozwoli sobie na całkowitą utratę bazy wytwórczej jest przegrany. Żadne operacje handlowe, turystyczne i zatrudnianie w administracji nie obronią tego regionu. W związku z tym, jeżeli nawet straciliśmy bazę wytwórczą, to musimy ją odtworzyć.”

 Słowa byłego Ministra Gospodarki, a obecnie członka Rady Polityki Pieniężnej dowodzą, że opieranie strategii rozwoju Zamościa na rozwoju turystyki jest błędem. Miastu potrzebne jest uwolnienie przedsiębiorczości także wśród mieszkańców, wzrost inwestycji gospodarczych, pozyskanie strategicznych inwestorów, którzy zainwestują w naszym mieście w nowe zakłady produkcyjne.

 Wszystkie strategie i te transportowe i społeczne, ekonomiczne, demograficzne, gospodarcze muszą być ze sobą powiązane i współgrać i muszą prowadzić do rozwoju miasta i tworzenia miejsc pracy, a nie jego upadku.

 

 

 

 (-) Andrzej Olborski                                            (-) Sławomir Zawiślak

 Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego             Poseł na Sejm RP

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010