W związku z niepokojącymi informacjami przekazanymi przez pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz prasowymi publikacjami podnoszącymi problem  wdrożenia tzw. programu oszczędnościowego w tej firmie, polegającego m.in. na reorganizacji struktury istniejących dotychczas urzędów pocztowych oraz przeprowadzenia zwolnień grupowych, poseł Sławomir Zawiślak podjął stosowne działania poselskie. Dnia 23.02.2011r. skierował interpelację poselską do Ministra  Infrastruktury, Pana   Cezarego Grabarczyka w przedmiotowej sprawie. W ślad za interpelacją poseł przesłał do Dyrektora  Centrum Poczty Oddział Rejonowy w  Zamościu, Pana Ireneusza Godzisza.

W załączeniu dokumenty ilustrujące działania podjęte przez posła Sławomira Zawiślaka w w/w sprawie.

Sławomir Zawiślak                                                                Warszawa 23.02.2011r 

Poseł na Sejm RP                                                                    . 

Klub Parlamentarny PiS

 

                                                                                   Szanowny Pan

                                                                                   Cezary Grabarczyk  

                                                                                   Minister  Infrastruktury  

Interpelacja

 

w sprawie wdrożenia tzw. programu oszczędnościowego w Poczcie Polskiej S.A.  

 

            Przygotowany przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. tzw. program oszczędnościowy wzbudza uzasadnione zaniepokojenie pracowników tej firmy, którzy obawiają się zwolnień z pracy, a w związku z tym brakiem źródeł utrzymania. W/w program jest również przedmiotem licznych artykułów prasy ogólnopolskiej i lokalnej, podnoszących ten ważny problem społeczny. Jednymi z planowanych elementów zmian mają być: reorganizacja struktury istniejących dotychczas urzędów pocztowych oraz przeprowadzenie zwolnień grupowych.

W uzasadnieniu dla tych działań wskazuje się m.in. na przyczyny ekonomiczne, tj. konieczność dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej spółki w 2011r. poprzez poprawę rentowności prowadzonej działalności. Powołuje się również na potrzebę ujednolicenia sposobu określania oraz dostosowania umów o pracę pracowników Centrum Poczty i Centrum Logistyki do zmian w organizacji pracy tych jednostek. Podnosi się ponadto wymóg wdrożenia optymalizacji zatrudnienia, która ma wpłynąć na poprawę efektywności pracy. Zwolnienia grupowe mają objąć pracowników wszystkich grup zawodowych, poczynając od szczebla zarządzającego, aż do obsługi gospodarczej. 

W związku z planowanym wprowadzeniem w/w programu przewiduje się także m.in. reorganizację w Centrum Rachunkowości, w tym likwidacji niektórych lokalizacji wewnętrznych komórek organizacyjnych, reorganizację w Centrum Obsługi Finansowej, w tym zakończenia wdrożenia Elektronicznego Przekazu Emerytalnego i centralizacji komórek przetwarzania dokumentów, zmiany procesów technologicznych w Centrum Poczty Polskiej oraz ograniczenie działalności handlowej prowadzonej przez placówki pocztowe.

Część ekspertów branży pocztowej, nie podważając potrzeby przeprowadzenia niezbędnych zmian w Poczcie Polskiej S.A., wskazuje jednocześnie na to, iż faktycznie uzyskane oszczędności z dokonania tego rodzaju działań będą zdecydowanie niższe od tych zakładanych.

            Mając na uwadze powyższe wątpliwości oraz troskę o pozytywne rozwiązanie ważnego problemu społecznego, uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne oraz kalkulacja planowanej kolejnej już tury zwolnień grupowych w Poczcie Polskiej S.A.? W miarę możliwości proszę o przedstawienie stosownych dokumentów w w/w zakresie.

 

 1. Jakie oszczędności uzyskała w/w firma po dotychczasowym przeprowadzeniu trzech tur zwolnień grupowych w rozbiciu na koszty osobowe i bezosobowe? O ile zmniejszeniu uległo  zatrudnienie (w etatach) w poszczególnych województwach w rozbiciu na grupy zawodowe ?

 

 1. Jaka część dotychczasowych pracowników Poczty Polskiej S.A. pozostanie na zajmowanych stanowiskach lub zostanie przeniesiona do jednostek pocztowych w pobliżu swojego miejsca zamieszkania? Proszę o informację w formie tabeli, ze szczególnym uwzględnieniem czterech powiatów Zamojszczyzny.

 

 1. Ile osób z podziałem na grupy pracownicze planuje się zwolnić na terenie Zamojszczyzny?

5. Dlaczego planowane zwolnienia grupowe kierowane są po raz kolejny przede
    wszystkim do pracowników eksploatacji pocztowej, którzy bezpośrednio
    wypracowują przychody?

6.  Proszę o przedstawienie kalkulacji oszczędności, jakie wynikają z przeprowadzonej     centralizacji Centrum Rachunkowości? Proszę również o odpowiedź, na czym polega usprawnienie działalności tego centrum w kontekście informacji, iż pracownicy CR wypracowują znaczne ilości godzin nadliczbowych?

7.  Kto osobowo odpowiedzialny jest za decyzję dotyczącą centralizacji służby doręczeń z          kilku gmin do jednej? Jakie były kryteria oceny podziału na tzw. gminy „lepsze” i „gorsze”?

7. Czy dokonano kalkulacji wynikającej z przekształcenia urzędu pocztowego w
agencję pocztową ? Proszę o podanie kosztów i przychów?

8. Jaki zakres usług będzie oferowany w agencjach pocztowych? W jakim wymiarze czasowym (ile godzin dziennie) agencje będą świadczyły usługi? Jaki będzie koszt przeprowadzonych zmian?

9. Czy i na jakich zasadach agencja pocztowa będzie obsługiwała Bank Pocztowy, w którym  klienci mają założone konta bankowe?

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                            (-) Sławomir Zawiślak

 

 

 

BPSZ 0272/13/11 nr1                                                                                                                Zamość, dnia 03.03.2011r.

 

                                                                                                       Szanowny Pan

                                                                                                      Ireneusz Godzisz

                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                      Centrum Poczty

                                                                                                    Oddział Rejonowy

                                                                                                    w  Zamościu

 Od pewnego czasu przekazywane są mi niepokojące informacje, podnoszone przez pracowników spółki  i klientów  reprezentujących wiele obszarów kraju, obrazujące sposób zarządzania firmą,  o 450- letniej tradycji, jaką jest Poczta Polska S.A.

Ostatnio dotarły do mnie konkretne sygnały o planowanych zamierzeniach władz spółki związanych  z centralizacją służby doręczeń, likwidacją urzędów pocztowych i kolejnymi zwolnieniami grupowymi. Plany te niepokoją aktualnie nie tylko pracowników, ale także klientów oraz reprezentujących interesy mieszkańców przedstawicieli władz samorządowych. Dlatego, jako poseł na Sejm RP, w ostatnim czasie skierowałem do Ministra Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka interpelację poselską w sprawie wdrożenia tzw. programu oszczędnościowego w Poczcie Polskiej S.A.

W opinii w/w, ale  również mojej Poczta Polska S.A. jest operatorem publicznym i jej obowiązkiem jest zapewnienie społeczeństwu dostępności do usług powszechnych także na terenach wiejskich naszego kraju. Podjęte zamierzenia wprowadzane są w powszechnym odczuciu zbyt szybko, bez uwzględnienia potrzeb społeczeństwa. 

Zlikwidowanie wielkiej liczby placówek pocztowych znacznie ograniczy  dostęp do usług pocztowych. Podczas mojej wizyty u Pana Dyrektora i przeprowadzonej dnia 21 lutego 2011r. rozmowy uzyskałem szereg wyjaśnień w nurtujących mnie sprawach dotyczących m.in. charakteru i zakresu planowanych zmian na terenie zarządzanego przez Pana, Oddziału  Rejonowego w Zamościu.

 Jednak wobec wielu pojawiających się nowych wątpliwości czy wreszcie, jak się wydaje, realnego zagrożenia prawa dostępu mieszkańców do usług pocztowych na terenie Zamojszczyzny,  proszę Pana Dyrektora o udzielenie mi wyczerpujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

 

 1. Czym kierowano się przy typowaniu urzędów pocztowych do centralizacji na terenie działania Oddziału Rejonowego w Zamościu?
 2. Od czego zależała  decyzja, że jedne gminy są "lepsze" a drugie "gorsze" ?
  Kto dokonał typowania urzędów gminnych do centralizacji?
 3. Co stanie się z budynkami stanowiącymi własność poczty po przekształceniu w agencje ?
 4. Poczta Polska S.A. planuje przeprowadzić IV turę zwolnień grupowych.                                W Oddziale Rejonowym w Zamościu miałoby to być około 42 etatów średniorocznie w 2011roku. O ile etatów zmniejszono zatrudnienie w czasie trzech poprzednich etapów zwolnień grupowych ? Ile w tym czasie zatrudniono osób , ilu osobom przedłużono umowy na czas nieokreślony ?
 5. Jakie jest uzasadnienie przeprowadzania IV tury zwolnień grupowych w Poczcie Polskiej S.A., w wyniku których kolejne osoby zostaną pozbawione pracy? Jak się będzie odbywała obsługa klientów, którzy już teraz z powodu wielu zamkniętych okienek pocztowych muszą oczekiwać  w kolejkach, aby załatwić swoje sprawy na poczcie ?
 6. Czy centralizacja listonoszy nie pogorszy jakości usług powszechnych świadczonych przez Spółkę?
 7. Jakie oszczędności ma przynieść centralizacja? Jak przedstawia się kalkulacja oszczędności przy centralizacji poszczególnych urzędów pocztowych? Proszę o podanie wyniku planowanych oszczędności?
 8. Dlaczego aż taka duża ilość urzędów będzie centralizowana? Kto poniesie odpowiedzialność za likwidację sieci pocztowej w tak dużym stopniu?
 9. Od czego zależy wytypowanie urzędu do przekształcenia w agencję pocztową?

10.  Czy agencja pocztowa będzie obsługiwała Bank Pocztowy, gdzie klienci
mają założone konta bankowe?

11.  Jakie są przewidywane koszty zwiększenia długości rejonów doręczeń listonoszy? Jak w ciągu ośmiu godzin listonosz będzie w stanie zasilić się w odległym urzędzie macierzystym, następnie obsłużyć rejon, zaawizować przesyłki w „dawnym” urzędzie i rozliczyć się w urzędzie macierzystym, biorąc pod uwagę, że będzie miał do pokonania niejednokrotnie, być może, nawet do 100km? Czy nie zwiększy to ilości godzin nadliczbowych? Jak będą odbywały się zastępstwa urlopowe lub chorobowe ?

12.  Jaki zakres usług będzie oferowany w agencjach pocztowych ? W jakim
wymiarze czasowym (ile godzin dziennie) agencje będą świadczyły usługi dla
społeczeństwa ?  

13.  Jaka jest kalkulacja wynikająca z przekształcenia urzędu pocztowego w
agencję pocztową ? Proszę podać planowane koszty i przychody z tego wynikające;

14.  W jakich punktach agencje będą zlokalizowane, jaki zakres usług będą
świadczyły i w jakich warunkach będą obsługiwani klienci Poczty ? 

Proszę Pana Dyrektora o możliwie szybką odpowiedź na zadane pytania.

 

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                     (-) Sławomir Zawiślak

 

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010