W związku z niepokojącymi informacjami prasowymi dotyczącymi planowanych zmian w dostępie do bezpłatnej pomocy lekarskiej w zakresie podstawowej opieki medycznej,  jakie mają być wprowadzone od 1 marca 2011r., poseł Sławomir Zawiślak dnia 23.02.2011r. skierował do Minister Zdrowia, Pani Ewy Kopacz interpelację poselską w przedmiotowej sprawie.

   Przedstawiciele NFZ jak się wydaje z nadmiernym optymizmem  informują, że od początku marca zmieniają się zasady działania ośrodków nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wg. nowych zasad pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie, niezależnie od tego, gdzie mieszka oraz u którego lekarza rodzinnego złożył deklarację.

Problem polega jednak na tym, że województwo lubelskie podzielone zostało na 24 obszary, w których będzie jeden zespół składający się z lekarza i pielęgniarki. Na każdy taki obszar przypada średnio 50 tysięcy osób.

Podjęta przez posła interwencja w w/w sprawie wynika również z prośby pacjentów. Jest także reakcją na wnioski samorządowców w tym Przewodniczącego Rady Miasta i  Gminy Zwierzyniec, który pisemnie wystąpił o interwencję w sprawie pozbawienia dostępności do świadczeń zdrowotnych w rodzaju nocna i świąteczna podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Zwierzyniec oraz gmin: Szczebrzeszyn, Radecznica i Sułów.

 

Sławomir Zawiślak                                                                   Warszawa 23.02.2011r. 

Poseł na Sejm RP                                                                     

Klub Parlamentarny PiS

                                                                                                  Szanowna Pani

                                                                                                  Ewa Kopacz

                                                                                                  Minister Zdrowia

Interpelacja poselska

 

w sprawie zmian dotyczących bezpłatnej pomocy lekarskiej w zakresie podstawowej opieki medycznej na przykładzie gmin Zamojszczyzny

Mieszkańcy naszego kraju, w tym Zamojszczyzny są zaniepokojeni zmianami, jakie mają nastąpić od 1 marca b.r. w dostępie do bezpłatnej pomocy lekarskiej w zakresie podstawowej opieki medycznej. Informują, iż, jako pacjenci, będą mieli możliwość skorzystania z w/w świadczeń w dowolnym miejscu, niezależnie od tego, gdzie zamieszkują oraz u którego lekarza rodzinnego złożyli wcześniej leczniczą deklarację.

            Wg. w/w informacji dotychczas każdy pacjent podstawową opiekę medyczną, nocną, świąteczną oraz w weekendy, miał zapewnioną w przychodniach, z którymi stosowną umowę zawarł wcześniej jego lekarz rodzinny. W takich przypadkach pacjenci mogli zostać objęci tylko tzw. miejscową lub tylko wyjazdową opieką lekarza lub pielęgniarki. Zgodnie z  informacjami docierającymi do pacjentów nowy system, w przedmiotowym zakresie, jakoby miałby umożliwić pacjentom nocną i świąteczną opiekę medyczną w każdej placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ.           

            Przekazywane także przez media informacje, ale również publiczne wypowiedzi przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, wydają się jednak stać w sprzeczności z realną możliwością  łatwiejszego dostępem do w/w usług medycznych po wprowadzeniu nowych zasad kontraktowania.

            Otóż, w czasie prowadzenia pracy poselskiej otrzymałem wiele negatywnych opinii w tej sprawie. Dotarły do mnie pisemne negatywne stanowiska samorządów lokalnych, np. uchwała Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie pozbawienia dostępności do świadczeń zdrowotnych w rodzaju nocna i świąteczna podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Zwierzyniec oraz gmin: Szczebrzeszyn, Radecznica i Sułów.

             Niestety, w przypadku mieszkańców w/w gmin nowe zmiany mające ułatwić dostępność do gwarantowanych usług medycznych będą prawdopodobnie polegały na konieczności dojazdu do Zamościa, co wynika z faktu ustalenia przez Lubelski Oddział NFZ konkursu na w/w świadczenie dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 150 tys. mieszkańców. Wydaje się zatem, iż wielu z nich będzie miało utrudniony dostęp do omawianych świadczeń medycznych, co może wiązać się z przypadkami zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.

 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.Ilu pacjentów w dotychczas obowiązującym systemie, tj. w 2010 roku przypadało na lekarza (zespół udzielający pomocy) w zakresie świadczenia podstawowej opieki medycznej świadczonej nocną,  w święta oraz w weekendy?

2. Ile podmiotów świadczących w/w usługi medyczne na terenie kraju miało podpisane kontrakty  z NFZ w 2010 roku? Ile podmiotów otrzyma takie kontrakty w 2011 roku ?

3. Proszę o podanie ilości jednostek służby zdrowia z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności z terenu Zamojszczyzny, tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, które dotychczas udzielały świadczeń w rodzaju podstawowa opieka medyczna oraz tych, które będą to czynić od 1 marca br.  

4.Jaka jest rzeczywista przyczyna, dla której mieszkańcy wielu gmin w Polsce nie będą mogli skorzystać z dotychczas świadczonych usług medycznych w omawianym zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania?

5.Czy w okresie wzmożonego ruchu turystycznego osoby goszczące na obszarze  gmin turystycznych takich jak, np. Zwierzyniec będą miały zapewnioną nocną ,świąteczną i weekendową podstawową opiekę medyczną?

                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                        Sławomir Zawiślak

 

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010