W dniu 23 lutego 2011 r. (środa) odbyło się w Sejmie RP posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  m.in. z udziałem posła Sławomira Zawiślaka. W posiedzeniu uczestniczył 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek Sawicki, który przybył na wcześniej przegłosowany wniosek posłów żądających jego obecności przy omawianiu bardzo ważnego tematu dla Polski i polskich rolników, jakim jest Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) po 2013r. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą przedstawił minister  wynika, że według założeń WPR po 2013 r. jest bardzo mała szansa na wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do poziomu krajów Europy Zachodniej. W trakcie dyskusji padło stwierdzenie, że aby ten cel móc osiągnąć potrzebne jest mocniejsze i aktywniejsze stanowisko polskich władz tj. Prezydenta RP, rządu.

     Po niezwykle burzliwej dyskusji posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłosili dezyderat w sprawie WPR Unii Europejskiej oraz uznania spraw rolnych za jeden z priorytetów polskiej prezydencji w UE. Dezyderat został uchwalony jednogłośnie.

    Drugim punktem środowego posiedzenia Komisji Rolnictwa miało być omówienie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. W tej sprawie do Sejmu przyjechała delegacja protestujących rolników poszkodowanych dodatkowo przez nieuczciwe firmy skupujące żywiec wieprzowy. Rolnicy nie zostali jednak wysłuchani. Niefortunne okazało się przełożenie przez Przewodniczącego Komisji realizacji wspomnianego punktu na dzień następny.

 

    Tragiczna sytuacja producentów trzody chlewnej m.in. otrzymujących zapłatę za produkt poniżej kosztów produkcji, mających problem z jego zbytem szczególnie wobec dużego wwozu mięsa z UE  ( omawiano przy tym kwestię reakcji polskich służb weterynaryjnych na fakt zgłoszenia przez władze niemieckie dioksyn w mięsie pochodzącym z tego kraju) została na posiedzeniu dnia 24.03.2011 przedyskutowana przez posłów- członków komisji. Wobec potrzeby szybkiej reakcji na podnoszony problem posłowie Klubu  PiS przygotowali stosowny dezyderat do Prezesa Rady Ministrów, Prezesa NIK oraz Prokuratora Generalnego, który został zgłoszony do przegłosowania na w/w posiedzeniu. Wobec braku woli do podjęcia głosowania dezyderatu w tym dniu, poseł S. Zawiślak (podjął w/w problematykę- za głosem rolników z terenu Zamojszczyzny- i już 07.02.2011r. złożył w tej sprawie stosowną interpelację poselską) zgłosił wniosek formalny o podjęcie głosowania. Dezyderat został pozytywnie przegłosowany większością głosów.

 

 

 

Poniżej treść dezyderatów w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz w sprawie trudnej sytuacji producentów na rynku trzody  chlewnej w Polsce:

 

 

Dezyderat nr  22

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uchwalony w dniu 23 lutego 2011 r.

w sprawie konieczności wzmocnienia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

oraz uznania spraw rolniczych za jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Unii

Europejskiej

do Prezesa Rady Ministrów

 

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 r. zapoznała się ze stanowiskiem Rządu odnośnie do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów – WPR do 2020 r.; sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi – stanowisko przedstawił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

1. Polska, będąc jednym z najbardziej rolniczych krajów UE, mająca najwyższą w Unii liczbę gospodarstw rolnych i największą liczbę czynnych zawodowo rolników, będąca w ścisłej czołówce pod względem potencjału produkcyjnego w większości działów produkcji rolnej – ma szczególne prawo i obowiązek aktywnie wpływać na przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej UE i kierunki jej rozwoju.

2. Polska powinna dążyć do zachowania Wspólnej Polityki Rolnej i zapewnienia odpowiednich środków finansowych na jaj prowadzenie. W ślad za Traktatem Lizbońskim, który wzmocnił Unię pod względem politycznym, konieczne jest obecnie wzmocnienie Unii pod względem finansowym.

Wspólna Polityka Rolna leży nie tylko w interesie rolników, ale całego społeczeństwa, gdyż służy ona bezpieczeństwu żywnościowemu Europy, ochronie środowiska naturalnego oraz rozwojowi obszarów wiejskich. W interesie Polski, ale i całej Unii Europejskiej leży, zatem dalsze prowadzenie i rozwijanie Wspólnej Polityki Rolnej w duchu większej troski zwłaszcza o gospodarstwa rodzinne.

3.W związku z powyższym Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o to, by w ramach przygotowań do prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku, a także w ramach samej prezydencji za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestia wzmocnienia Wspólnej Polityki Rolnej, a w szczególności:

- zapewnienie właściwego poziomu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w

  perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, na poziomie wyższym niż w

  poprzedniej perspektywie,

- doprowadzenie do równego i sprawiedliwego systemu dystrybucji i pomocy dla

   rolnictwa, bez dotychczasowej dyskryminacji niektórych państw, zwłaszcza

   nowych państw członkowskich w tym Polski.

Komisja zwraca się do Rządu o pilne podjęcie tych spraw na forum Unii Europejskiej i zyskanie możliwie najszerszego poparcia dla idei wzmocnienia Wspólnej Polityki Rolnej.

 

 

Warszawa, dnia 24 luty 2011 roku

 

DEZYDERAT nr 23

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

w sprawie trudnej sytuacji producentów na rynku trzody chlewnej w Polsce

do Prezesa Rady Ministrów,

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

oraz Prokuratora Generalnego

  

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 lutego 2011 roku rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Na spotkaniach rolnicy zwracają uwagę   na trudną sytuację na rynku trzody, na nieopłacalność produkcji ze względu na rosnące koszty i na brak możliwości negocjacji cen z zakładami skupującymi, a przede wszystkim na nierzetelnych dostawców, którzy biorą od nich zboże, świnie czy tez inne płody rolne i nie płacą należnych im pieniędzy, pomimo posiadanych umów kontraktacyjnych czy też dowodów zakupu - faktur.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mając na względzie  powyższe fakty, zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie skutecznych działań mających na celu uregulowanie rynku trzody chlewnej, a w szczególności należy:

  1. przeanalizować sytuację sektora trzody chlewnej w Polsce, w perspektywie długoterminowej i znaleźć rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie temu rynkowi dobrego funkcjonowania w przyszłości,
  2. w imporcie mięsa wieprzowego skutecznie egzekwować wymogi jakościowe i bezpieczeństwa żywności i zintensyfikować działania rzecz eksportu nadwyżki artykułów,
  3. wypracować na szczeblu krajowym rozwiązania na rzecz zapewnienia należnych rolnikom pieniędzy za dostarczone płody rolne. Zasadne byłoby stworzenie dla rolników specjalnego funduszu, z którego płacone byłyby rolnikom należności za dostarczone produkty w sytuacji niewypłacalności firm skupujących. Składki na fundusz powinny być obowiązkowe ze strony firm skupujących,
  4.  opracować takie zmiany w przepisach by Rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwe podmioty, byli zwolnieni od kosztów sądowych w przypadku dochodzenia należności z tytułu niezapłaconych faktur za dostawe,
  5. wypracować system monitorowania cen płaconych rolnikom za ich płody w celu eliminacji nieuczciwych praktyk monopolistycznych firm skupujących na rynku i zapobieżenia zmowom cenowym na rynku produktów rolnych,
  6. skutecznie  egzekwować przestrzeganie przepisów prawa przy funkcjonowaniu wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej.

 

              Ponadto, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z wnioskiem do:

 

  1. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o rozważenie przeprowadzenia kontroli firm skupujących płody rolne, ze szczególnym uwzględnieniem firm nie wypłacających należności rolnikom za sprzedane tuczniki,
  2. Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie kontroli prowadzonych śledztw.
  3. Ministra Sprawiedliwości o objecie nadzorem   postępowań upadłościowych firm skupujących, pod kątem uwzględnienia zobowiązań rolników w masie upadłościowej

 

Powyższe przedsięwzięcia Komisja uznaje jako pilne w celu zapewnienia dostatecznej ochrony rolnikom na rynku.

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010