BPSZ 0272/35/11 nr 3                                                                                    Zamość, dnia 17. 06. 2011r.

 

                                                                                  Szanowny Pan

                                                                                  Krzysztof Hetman

                                                                                  Marszałek Województwa

                                                                                  Lubelskiego

            Z dużym niepokojem przyjąłem informację o dokonaniu zmian organizacyjnych i planowanej redukcji zatrudnienia w PKS Zamość Sp. z o.o. Niepokój i jednoczesna konsternacja, wynika z dwóch powodów.

            Po pierwsze, Prezes Zarządu PKS Zamość Sp. z o.o. Pan Tadeusz Kuna poinformował organizacje związkowe o planach redukcji zatrudnienia, którą zamierza przeprowadzić w oparciu o ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, argumentując swą decyzję „trudną sytuacją finansową i ekonomiczną spółki”. Argumentacja ta jest o tyle dziwna, że przecież nie dalej jak 3 tygodnie temu, podczas sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, słyszeliśmy wszyscy – również ja, jako aktywny uczestnik tej sesji – zapewnienia Zarządu Województwa Lubelskiego, w imieniu którego głos zabierał Pan dr Jacek Sobczak – członek Zarządu Województwa, że oto Zarząd Województwa przekazuje na rzecz PKS Zamość Sp z o.o. (za pośrednictwem PKS Wschód SA, które rzekomo pełni funkcje właściciela w stosunku do PKS Zamość Sp. z o.o.) kwotę 2,5 mln zł. Kwota ta pozwala na spłatę najważniejszych długów firmy. W tej sytuacji podnoszenie argumentu o „trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej spółki” jawi się jako mało zasadne – chyba że kwota ta ostatecznie nie trafi do PKS Zamość.

            Po drugie, Prezes Zarządu PKS Zamość Sp. z o.o. poinformował organizacje związkowe o planowanym wypowiedzeniu warunków pracy i płacy 99 pracownikom, nie wskazując jednak w jakim zakresie owe warunki pracy i płacy miałyby się zmienić.

            Całość działań (a raczej zaniechań) ze strony właściciela spółek PKS tj. Zarządu Województwa Lubelskiego w ciągu ostatniego okresu czasu budzi uzasadnione obawy o przyszłość także zamojskiego PKS. Jako osoba, która aktywnie zaangażowała się w rozwiązanie problemów spółek PKS na terenie województwa lubelskiego w tym i Zamościu pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie co do zaistniałej sytuacji. Sądzę, że duża część pracowników tego przedsiębiorstwa zdaje sobie sprawę z konieczności restrukturyzacji zakładu. Jednak nie może ona doprowadzić do likwidacji PKS Zamość Sp. z o. o, która w nie tak dawnych planach właściciela brana była pod uwagę jako wiodący podmiot nowej spółki przewozowej PKS „ Roztocze”.

            Mając na uwadze powyższe, a także fakt iż to Samorząd Województwa pozostaje właścicielem PKS Zamość Sp. z o.o. – podmiotem który przejął nie tylko majątek PKS, ale również odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo i jego pasażerów oczekujących realizacji zapisów ustawowych o transporcie publicznym, uprzejmie proszę Pana Marszałka o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy kwota 2,5 mln zł, obiecanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego trafi ostatecznie do PKS Zamość, czy też dający do myślenia sposób ich przekazywania  (za pośrednictwem PKS Wschód SA) nie jest przypadkiem próbą rozegrania likwidacji PKS Zamość Sp. z o.o. lub przynajmniej znaczącego ograniczenia działania tej firmy i zdjęcia odpowiedzialności za nieudolne  działania ze strony władz Województwa Lubelskiego?
  2. Jaki jest planowany zakres zmiany warunków pracy i płacy dla 99 pracowników PKS Zamość Sp. z o.o.?
  3. Czy środki uzyskane z planowanej sprzedaży bazy PKS przy ul. Sadowej w Zamościu zasilą budżet PKS Zamość Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia lub na inwestycje, czy też zostaną przejęte na korzyść PKS Wschód SA z siedzibą w Lublinie?
  4. Czy rzeczywiście doszło do konsolidacji PKS Wschód S.A. i PKS Zamość Sp. z o.o, o czym nadmieniał Pan Marszałek Sobczak podczas swojego wystąpienia na majowej sesji Sejmiku Województwa? – proszę o przekazanie kserokopii dokumentacji potwierdzającej ewentualny fakt i sposób konsolidacji obydwu podmiotów;
  5. Dlaczego przez okres 8 miesięcy nie stworzono programu funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie województwa lubelskiego, niezbędnego zdaniem wielu dla zapewnienia bezkonfliktowego działania poszczególnych spółek przewozowych?

 

Z uwagi na pilny charakter sprawy i w trosce o byt PKS  Zamość Sp. z o.o., uprzejmie proszę Pana Marszałka o możliwie szybką odpowiedź.       

 

Z poważaniem

Sławomir Zawiślak

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010