Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest instytucją skutecznie wspierającą samorządy Lubelszczyzny w realizacji inwestycji proekologicznych. Z tego tez względu Poseł Zawiślak wyraził swą dezaprobatę na nieprzemyślane zmiany systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

         Aby temu przeciwdziałać Poseł skierował do Ministra Środowiska, Pana Macieja Nowickiego interpelację poselską.

         W odpowiedzi Poseł otrzymał, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. obecnie działające w sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej staną się odpowiednio państwową osobą prawną i samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu projektowanej ustawy o finansach publicznych. Niniejsze osoby prawne przejmą całość zadań przekształconych funduszy celowych, a także ich nazwy.

         Przekształcenie państwowego i wojewódzkich funduszy celowych działających w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w państwową i samorządowe osoby prawne jest konieczne ze względu na niemożność realizacji istotnych społecznie zadań ustawowych w dotychczasowej formie organizacyjno-prawnej i stanowi gwarancję:

  1. uniknięcia perturbacji organizacyjnych i opóźnień mogących wystąpić w związku z reformą finansów publicznych w zakresie wdrażania programów bezzwrotnej pomocy zagranicznej w obszarze środowiskowym;
  2. prawidłowej i terminowej realizacji zobowiązań nałożonych na Polskę postanowieniami Traktatu Akcesyjnego i wynikających z dyrektyw  Unii Europejskiej;
  3. utrzymania w sektorze środowiska kadr legitymujących się odpowiednim stażem i doświadczeniem we wdrażaniu projektów, w tym projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych;
  4. zapewnienia „stałej odtwarzalności” środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez zwroty kwot udzielonych pożyczek.

Nowo powstałe państwowa osoba prawna i samorządowe osoby prawne będą mogły udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielonych na ten cel kredytów bankowych.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010