BPSZ 0272/75/11 nr 1                                                                                 Zamość, 29.12.2011 r.

 

 

                                                                                   Szanowny Pan

                                                                                  Józef Kuropatwa

                                                                                  Starosta

                                                                                   Powiatu Hrubieszowskiego

 

 

W nawiązaniu do mojego wystąpienia w trakcie sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, która odbyła się 28 grudnia 2011 roku, zwracam się do Pana Starosty z wnioskiem o podjęcie wspólnych działań, których celem jest przywrócenie komunikacji kolejowej na trasie Hrubieszów-Zamość-Hrubieszów.

Na w/w odcinku przez wiele lat istniała komunikacja kolejowa, która została niestety trwale zawieszona. Aktualnie wydaje się, że jedyną możliwością jej powrotu jest uruchomienie połączenia obsługiwanego przez autobusy szynowe, oczywiście jeżeli będzie w tej sprawie zainteresowanie ze strony władz terenowych i Przewoźnika.

Z przekazanych mi informacji wynika m.in. iż jeden z szynobusów kursujących na trasie Lublin-Zamość, przyjeżdża w godzinach popołudniowych do Zamościa i pozostaje w nim aż do godzin porannych, kiedy to odjeżdża z powrotem do Lublina. Ponadto jak donosi branżowy portal rynek-kolejowy.pl jedno z połączeń szynobusowych, także obsługiwanych przez Przewozy Regionalne („Podkomorzy”), ze względu na niską frekwencję może być w najbliższym czasie skrócone lub zlikwidowane. W kontekście jak się wydaje istniejących możliwości technicznych warto - według mnie - podjąć rozmowy na temat uruchomienia komunikacji kolejowej na w/w trasie; także z płatnikiem usług kolejowych świadczonych przez Przewozy Regionalne, tj. Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

Tym bardziej, że jak wynikało z wypowiedzi przedstawiciela UM w Lublinie na spotkaniu dotyczącym problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie, które odbyło się 20 grudnia 2011 roku w Zamościu, urząd ten oczekuje na inicjatywę ze strony samorządów - w tym Starostw Powiatowych. Samorządowcy powiatu hrubieszowskiego powinni więc zdecydowanie podjąć w tej sprawie rozmowy. Winni także pamiętać, iż pomimo faktu niezapisania w umowie ramowej pomiędzy UM w Lublinie, a PR trasy Bełżec-Horyniec pociągi - na wniosek samorządowców i pasażerów - jednak na nią wyruszyły.

Uruchomienie połączeń kolejowych z Hrubieszowem jest zasadne w obliczu częściowego odtworzenia połączeń kolejowych z Zamościem i Roztoczem zlikwidowanych we wrześniu 2009 roku decyzją władz PKP Intercity. Niestety z tych udogodnień nie mogą w znacznej mierze korzystać mieszkańcy Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z uwagi na brak połączenia kolejowego z Zamościem. A przecież tylko dzięki wykorzystaniu „nocującego”  w Zamościu szynobusu - przy ewentualnej korekcie rozkładu jazdy - możliwe byłoby wydłużenie trasy pociągu kursującego z Lublina (nr 237 „Magnat”) do Hrubieszowa i skomunikowanie go na stacji Zamość z pociągiem PKP Intercity „Hetman” Zamość - Zielona Góra. Ponadto można byłoby uruchomić w godzinach porannych odjazd w/w szynobusu ze stacji Hrubieszów Miasto, a następnie jego przyjazd do stacji Zamość przed odjazdem w/w pociągu „Hetman”.

Mając na uwadze moje stałe zainteresowanie zapewnieniem kolejowego transportu publicznego dla mieszkańców naszego regionu, przy stale rosnącej popularności przywróconych połączeń kolejowych, wierzę, że podjęta nowa inicjatywa – ważna dla rozwoju kolejowego rynku usług przewozowych - może być skutecznie przeprowadzona. Informuję, iż poparcie dla omawianej inicjatywy zgłosił już m.in. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie. Jego Dyrektor Pan Zygmunt Grzechulski, według mojej wiedzy, chętnie udzieli pomocy w sprawach technicznych - dokumentacji, pozwoleń, ewentualnego wsparcia budowy etc. Warto również dodać, iż przy wsparciu dla w/w projektu ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie można byłoby ubiegać się o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego czy wreszcie podjąć starania o unijne środki na rewitalizację linii kolejowych. Możliwości dofinansowania inwestycji kolejowych można także znaleźć w programach i projektach transgranicznych. 

Poniżej przedstawiam wstępną analizę stanu i zmian lokalizacyjnych dla przystanków kolejowych skonsultowaną z PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie:

             1. Istniejące przystanki w miejscowościach:

 a) Miączyn (stan peronu - z płyt chodnikowych),

 b) Zawalów (miejsce do wysiadania - brak peronu),

 c) Koniuchy (peron w stanie dobrym; oddalony od szosy Horyszów - Przewale, przejazdu kat. „D” około 200 metrów - propozycja przesunięcia w okolice w/w przejazdu),

 d) Frankamionka (daleko od zabudowań - do ewentualnej likwidacji),

 e) Konopne (peron w stanie dobrym; oddalony od szosy Hostynne - pola, przejazdu kat. „D” około 180 metrów - propozycja przesunięcia w okolice w/w przejazdu),

 f) Werbkowice (odbudować przejście kat. „E” z budynku dworca na peron przez tory linii LHS),

 g) Metelin (peron w stanie dobrym; oddalony od drogi gminnej Metelin-Czerniczyn, przejazdu kat. „D” około 250 metrów - do ewentualnej likwidacji).

             2. Propozycja nowych przystanków:

a) Zamość Starówka (okolice ul. Partyzantów, wymiana korespondencji w tej sprawie pomiędzy  PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, a Urzędem Miasta Zamość. W/w zakład przesłał pismo o wyrażenie zgody na budowę w/w przystanku do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Propozycję tego przystanku - jako ważnego dla kierunku hrubieszowskiego - zgłosiłem 24 maja 2011 r. w czasie lubelskiej konferencji dotyczącej perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego z udziałem Prezesa PKP PLK Z. Szafrańskiego),

 b) Zamość ul. Legionów (przy przejeździe kat. „A”- obwodnica miasta; jest zainteresowanie  budową przystanku ze strony Miasta Zamość),

c) Jarosławiec (wybudować peron przy przejeździe kat. „B” w km 16,914, stanowiący skrzyżowanie z drogą krajową nr 74 Zamość - Hrubieszów),

 d) Terebiniec (wybudować peron przy przejeździe kat. „C” w  km 51,659, stanowiący skrzyżowanie z drogą powiatową Podhorce - Terebiń ).

Kwestia ilości i umiejscowienia przystanków pozostaje oczywiście do decyzji m.in. samorządów leżących na trasie omawianej linii kolejowej, w tym także z terenu powiatu hrubieszowskiego. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że koszty budowy lub remontu  przystanków kolejowych nie muszą być zbyt duże. Wydaje się, że np. wyłożenie peronu kostką brukową i zamontowanie wiaty to koszt około 20 tys. zł za jeden przystanek.

 Pragnę zwrócić uwagę na równość wszystkich obywateli w dostępie do komunikacji. Są one wskazane m.in. w naczelnych zasadach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Zasada państwa jednolitego, zapisana w art. 3 konstytucji RP.
  2. Zasada zrównoważonego rozwoju kraju, określona w art. 5 Konstytucji RP.

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym, w którym mamy wspólny budżet centralny, do którego wszyscy bez wyjątku odprowadzamy nasze podatki. Z tych podatków Rząd RP, instytucje i organy reprezentujące rząd w wypełnianiu poszczególnych obowiązków państwa mają obowiązek zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju poprzez równomierne i sprawiedliwe finansowanie zadań państwa w różnych na obszarze całej RP. Dlatego też zasadnym jest, aby w dostępie do komunikacji kolejowej nie byli pomijani również mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego.

 

W związku z powyższym wyrażam głęboką nadzieję, że Pan Starosta zechce podjąć się roli osoby, która zorganizuje spotkanie wójtów powiatu hrubieszowskiego oraz pozostałych stron ważnych dla skutecznego zrealizowania projektu przywrócenia połączeń kolejowych z Hrubieszowem. Oddając się do dyspozycji Panu Staroście, liczę na zainteresowanie tematem także Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Tomasza Zająca, Burmistrza Hrubieszowa Pana Tadeusza Garaja, oraz samorządowców z terenu powiatu zamojskiego.

Wierzę, że podjęta inicjatywa przyczyni się do przywrócenia Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego na kolejową mapę naszego kraju, co z pewnością korzystnie wpłynie na rozwój pięknej Ziemi Hrubieszowskiej, licznie odwiedzanej przez turystów.

 

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                              Sławomir Zawiślak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Do wiadomości:

Burmistrz Hrubieszowa, Pan Tadeusz Garaj

Dyrektor PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie Pan Zygmunt Grzechulski

Wójtowie powiatu hrubieszowskiego.

Prezydent Miasta Zamość, Pan Marcin Zamoyski

Wójt Gminy Sitno, Pan Kajetan Protas

Wójt Gminy Miączyn, Pan Józef Długosz

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010