Przeciwko nowej podstawie programowej z historii

 

Niezwykle ważnym aspektem pracy posła Sławomira Zawiślaka, także społecznej od 16 lat w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (aktualnie od 4 lat jego Prezes ), jest promowanie wychowania patriotycznego młodego pokolenia Polaków.

W tym kontekście słuszne zaniepokojenie posła, także nauczycieli, przedstawicieli środowisk naukowych budzi projekt nowej podstawy programowej z historii, która ma zostać wprowadzona od września 2012r. Jednym z głównych założeń powyższego dokumentu jest radykalne ograniczenie nauczania historii (szczególnie najnowszej) w szkołach ponadgimnazjalnych. W ten sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej, a tym samym koalicyjny rząd PO-PSL opowiadają się przeciwko wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu młodzieży, którego ważnym elementem powinno być przecież solidne i kompetentne nauczanie historii własnego narodu.

Mając na uwadze powyższe, dnia 30 marca 2012r. poseł skierował do Minister Edukacji Narodowej interpelację poselską w sprawie redukcji nauczania historii w szkołach polskich- w załączeniu. Podobne stanowisko w przedmiotowej sprawie zajęli na wniosek posła- jako Prezesa Zarządu Okręgowego również delegaci Zjazdu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7, który odbył się 25 marca 2012r. we Włodawie.

Uchwałę Zjazdu w sprawie szkodliwych dla polskiej szkoły zmian w programach nauczania historii poseł Sławomir Zawiślak, jako Prezes Zarządu Okręgowego PiS nr 7-Chełm przesłał do Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.

W ramach pracy klubowej poseł wsparł projekt ustawy dotyczący nauczania historii w szkołach złożony przez Klub Parlamentarny PiS 13 kwietnia 2012 roku. Projekt otrzymał już numer druku sejmowego – 411 i został skierowany do prac w komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Poseł ma nadzieję, że obywatelski sprzeciw licznych środowisk spowoduje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofa się wprowadzenia w życie powyższej podstawy programowej.

Uchwała nr 4/2012z dnia 25 marca 2012 r. Zjazdu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości

Okręg nr 7 w sprawie szkodliwych dla polskiej szkoły zmian w programach nauczania historii

 

Od momentu przejęcia władzy przez koalicję PO-PSL, w oświacie dokonują się ciągłe zmiany, które psują polską szkołę i stanowią zagrożenie dla wszechstronnego, intelektualnego rozwoju młodego pokolenia. Szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wychowania patriotycznego, pielęgnowania tradycji i pamięci o wielkich dokonaniach Polaków w przeszłości, staje się odchodzenie od rzetelnego i gruntownego nauczania historii.

Od września 2012r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, do szkół ponadgimnazjalnych ma wejść nowa podstawa programowa z historii, która w radykalny sposób ogranicza nauczanie tego przedmiotu. Brak utrwalania wiedzy historycznej i powierzchowne traktowanie dziejów ojczystych, jest działaniem niespotykanym do tej pory w polskim systemie edukacji i bardzo niebezpiecznym dla przyszłości naszego Narodu.

Obniżenie poziomu nauczania, poprzez planowane zmiany w podstawie programowej, prowadzi, do nieodwracalnych w skutkach, zmian w świadomości narodowej Polaków i zubożenia kulturowego następnych pokoleń.

To właśnie obok religii i wiary, pamięć historyczna, poczucie więzi narodowej i świadomość własnych korzeni, pozwalała naszemu Narodowi przetrwać najgorsze lata zaborów, niewoli, upokorzeń i prób wynarodowienia. Możemy być dumni z naszej historii i dokonań poprzednich pokoleń Polaków, zwłaszcza że miały one wpływ nie tylko na nasze dzieje, ale także na losy innych narodów Europy, zarówno w czasach nam współczesnych, jak i dalekiej przeszłości. Naszym obowiązkiem jest nie tylko przechowywanie pamięci o wielkich Polakach i ich czynach, ale także propagowanie najlepszych wzorców patriotyzmu i oddania Ojczyźnie.

Obecny rząd, a zwłaszcza resort edukacji promują absurdalną zasadę, że im mniej wiedzy, tym solidniejsze przygotowanie do kontynuowania nauki i dobrej znajomości historii najnowszej.

Przeciwko temu protestują liczne środowiska, w tym działacze opozycji z czasów PRL w Krakowie, którzy od 6 dni prowadzą głodówkę w oratorium kościoła Salezjanów w krakowskich Dębnikach. Ta dramatyczna forma sprzeciwu, prowadzona nie we własnej sprawie, lecz w interesie narodowym, zasługuje na najwyższy szacunek i poparcie.

Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w pełni solidaryzuje się z protestującymi i domaga się od rządu natychmiastowego wycofania rozporządzenia w sprawie nowej podstawy programowej z historii.

 

                                                                                                           Sławomir Zawiślak

                                                                                                          Prezes Zarządu Prawa i Sprawiedliwości

                                                                                                          Okręg Nr 7-Chełm

 

 

Projekt

 

Ustawa z dnia……………..2012r.o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw .

 

Uznając wyjątkowe znaczenie nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową oraz za przyszłość Państwa Polskiego, a także dla zachowania niepodległości i suwerenności przez Rzeczypospolitą Polską, stanowi się co następuje:

Art. 1

Nauczanie historii jest obowiązkowe przez cały okres nauki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych i powinno obejmować zarówno historię Polski jak i historię powszechną.

Art. 2

Na każdym etapie edukacyjnym szkoła musi zapewnić wszystkim uczniom pełny kurs historii Polski i historii powszechnej jako osobny przedmiot – historia.

Art. 3

Nauczanie historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub w innych formach nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu.

Art. 4

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1) po art. 13 dodaje się art. 131-132 w brzmieniu:

„art. 131. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna zapewnia wszystkim uczniom nauczanie historii, jako odrębnego przedmiotu obejmującego pełny kurs historii Polski i historii powszechnej , przez cały okres nauczania w danej szkole.

Art. 132. Wymiar zajęć z historii, jako odrębnego przedmiotu, przewidziany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie powinien być mniejszy niż 180 godzin na każdym etapie edukacyjnym. Do wymiaru tego nie wlicza się godzin wchodzących w skład bloków programowych lub innych form nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu, nawet jeżeli obejmują one także zagadnienia dotyczące historii Polski lub historii powszechnej .”

2) w art. 22 w ust. 2:

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podstawy programowe:

 

a) wychowania przedszkolnego,

 

b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 

uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności

uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych

etapów kształcenia i typów szkół, przy czym przy określaniu podstaw programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, uwzględniając także konieczność zapewnienia integralności i kompletności nauczania historii jako odrębnego przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym przez cały okres nauczania w danym typie szkoły, a także wymogi określone w ustawie o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.;”,

Art. 5

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 17 lit. a pierwsze tiret skreśla się.

Art. 6

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4 zostaną dostosowane do wymogów niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2012 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy od roku szkolnego 2012/2013. Po dniu 31 sierpnia 2012 r. nie stosuje się przepisów wykonawczych nie przewidujących nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego na każdym etapie edukacyjnym w ilości godzin nie mniejszej niż określona w art. 132 ustawy, o której mowa w art. 4.

Art. 7

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym ma zastosowanie do nauczania historii począwszy od roku szkolnego 2012/2013, rozpoczynającego się 1 września 2012r.

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawcy projektu wyrażają przekonanie o wyjątkowym znaczeniu nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową. Historia nie jest zwykłym przedmiotem, stanowi rdzeń edukacji patriotycznej, kształtuje umiejętność formułowania samodzielnych sądów i buduje postawy czynnej odpowiedzialności za kształt życia publicznego.

Za koniecznością regulacji ustawowej przemawia potrzeba określenia przez ustawodawcę zasad merytorycznych wiążących ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania, który jest odpowiedzialny za szczegółowe kształtowanie podstaw programowych w drodze rozporządzenia. Podkreślić trzeba, że brak regulacji ustawowej w tej dziedzinie pozwolił ministrowi na drastyczne ograniczenia nauczania historii do trzech lat nauczania w gimnazjum i pierwszej klasy liceum. W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2012.204) w klasie 2 i 3 szkoły ponadgimnazjalnej integralny kurs nauczania historii w zakresie podstawowym (dla uczniów, którzy nie wybierają historii jako przedmiotu maturalnego) zostaje zlikwidowany. Bloki tematyczne, które mają zastąpić nauczanie historii i innych przedmiotów ( np. wiedzy o społeczeństwie) w żadnym razie nie spełniają celów z zakresu edukacji historycznej. Trzeba podkreślić, że wprowadzone w 2008 roku rozwiązania uderzają w podstawowy sens liceum jako szkoły powołanej do pełnowymiarowej edukacji o ogólnym charakterze.

Wspomniane wyżej rozporządzenie ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania spotkało się z protestami nauczycieli i historyków. Trzeba wyrazić szacunek dla działaczy opozycji demokratycznej, którzy podjęli protest głodowy w Krakowie przeciwko drastycznej redukcji nauczania historii w gimnazjach i szkołach średnich. Protesty kontynuowane są w Warszawie i innych miastach w Polsce. Wypada przypomnieć ,że protest przeciwko rozporządzeniu ministra edukacji podpisały Rady Instytutów Historii UJ i KUL, Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Prawa UJ, kilkudziesięciu historyków Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii PAN.

Projekt ustawy zakłada, że nauczanie historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych jest obowiązkowe przez cały okres nauki i powinno obejmować zarówno historię Polski jak i historię powszechną. Kurs historii powinien być pełny i integralny na każdym etapie edukacyjnym i mieć postać odrębnego przedmiotu pod nazwą historia. W szczególności nauczanie historii jako przedmiotu odrębnego i integralnego nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub innych formach odstępujących od formuły odrębnego przedmiotu. Przyjęcie proponowanych zasad stanowi warunek edukacji historycznej uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt ustawy zakłada, że wymiar zajęć na etapach edukacyjnych jakimi są gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna nie powinien być mniejszy niż 180 godzin, co według opinii nauczycieli daje możliwość osiągnięcia celów edukacyjnych. Wymiar zajęć o większej liczbie godzin w zakresie rozszerzonym byłby określany w drodze aktów wykonawczych. W tej sprawie projekt proponuje wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. ( Art. 4 ust. 1 projektu). Przyjęcie zasad integralności i kompletności nauczania historii jako odrębnego przedmiotu pociąga za sobą konieczność zmiany w art. 22 ust. 2 ustawy o systemie regulującego określanie podstaw programowych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia.

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2012 roku. Tylko w ten sposób można uniknąć negatywnych następstw drastycznego ograniczenia nauczania historii. Przepisy wykonawcze wydawane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty powinny być dostosowane do nowych regulacji w terminie umożliwiającym ich zastosowanie w nadchodzącym roku szkolnym.

Proponowane zmiany nie pociągają za sobą kosztów i mogą być realizowane w ramach środków budżetowych będących w gestii ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania.

Projekt rodzi pozytywne skutki społeczne.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Czytaj interpelację poselską->

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010