Dnia 19 czerwca br. poseł spotkał się z pracownikami Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w siedzibie OSW w Sitnie. Tematem spotkania była ocena sytuacji organizacyjno-finansowej polskiego publicznego doradztwa rolniczego w kontekście wprowadzonych przez rządzącą koalicję PO-PSL zmian ustawowych. W trakcie spotkania poseł przestawił swoje poglądy w tej kwestii oraz przekazał doradcom swoje pisemne stanowisko podnoszące istotę problemów publicznego doradztwa rolniczego w tym także LODR w Końskowoli.

   Ponadto, dnia 25 czerwca br. poseł wziął udział w XXIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Odnosząc się do zgłoszonej tematyki obrad aktywnie uczestniczył w dyskusji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Lubelskiego, który przygotował na czas obrad sesji swoje stanowisko w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym LODR w Końskowoli. W stanowisku tym radni PiS sprzeciwili się zarówno zmianom organizacyjnym w LODR, zmierzającym do likwidacji m.in. Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie, jak i sprzedaży majątku likwidowanych OSW podległych LODR w Końskowoli. Stanowisko to zostało przedstawione przez P-cego Klubu Andrzeja Pruszkowskiego w czasie w/w sesji jako merytoryczne uzasadnienie do propozycji zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego zmian Statutu Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz zatwierdzenia jego Regulaminu Organizacyjnego.

   Stanowisko Radnych PiS nie zalazło poparcia wśród pozostałych radnych, którzy poprzez odrzucenie w/w wniosku i kolejne głosowania w tej sprawie przyjęli zmiany zaproponowane przez Dyrekcję LODR w Końskowoli. Dla pracowników LODR w Końskowoli oznacza to wyprzedaż majątku tej jednostki organizacyjnej i likwidację części jego oddziałów rozlokowanych na terenie woj. lubelskiego.

   Poseł S.Zawiślak w trakcie sesji skierował również pytania pod adresem członków Zarządu Województwa Lubelskiego zmierzające do ustalenia przyczyn fatalnej kondycji finansowej LODR w Końskowoli i ewentualnych planowanych kroków dla ratowania publicznego doradztwa rolniczego. Ważna część pytań dotyczyła prośby oceny wnoszonych przez koalicję PO-PSL projektów ustawowych dotyczących doradztwa rolniczego.

    Poseł w czasie swojego wystąpienia poprosił o pisemną odpowiedź w następujących kwestiach:

  1. Czy Dyrektor LODR w Końskowoli -w obliczu przekazywania z budżetu państwa za małej dotacji na rzecz doradztwa- występował z inicjatywą pozyskania dodatkowych środków dla doradztwa rolniczego chociażby w ramach PROW tj. konkursach FAPA?

  2. Przedstawienie ewentualnego stanowiska władz samorządu wojewódzkiego w okresie wprowadzania rządowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (druk nr 1073- 2008r.), która nie dawała realnych gwarancji odpowiedniego finansowania przekazywanych samorządom wojewódzkim, ośrodków doradztwa rolniczego.

3. Czy Sejmik chce zabezpieczyć funkcjonowanie LODR w Końskowoli –wykorzystując możliwości dofinansowania publicznego doradztwa z budżetów samorządów wojewódzkich - przewidziane w nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 297- 2012 r), jaki dnia 3 lutego br. posłowie PSL złożyli do Laski Marszałkowskiej ?

4. Jeżeli tak to -realizując zapisy w/w projektu ustawy - jakie środki finansowe w ramach budżetu Sejmiku Województwa Lubelskiego mogą być przekazane na rzecz LODR w Końskowoli jako podstawowej jednostki zabezpieczającej potrzeby rolników na usługi publicznego doradztwa rolniczego?

   Poseł ma nadzieję, że na pytania zadane władzom samorządowym województwa lubelskiego w czasie w/w sesji otrzyma merytoryczną kompleksową odpowiedź, która wykaże prawdziwe, oby wreszcie korzystne intencje rządzącej województwem i krajem koalicji PO-PSL wobec – w jego opinii- konieczności zabezpieczenia trwałego funkcjonowania publicznego doradztwa rolniczego.

   Sprawa tragicznej sytuacji publicznego doradztwa rolniczego m.in. z inicjatywy posła S. Zawiślaka stanie się ważnym tematem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Poniżej artykuł, który ukazał się na łamach lokalnej prasy.

 

                                                       PO-PSL i schyłek publicznego doradztwa rolniczego

Przed trzema laty, w trakcie dożynek powiatowych organizowanych w OSW w Sitnie, podlegającym Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w
Końskowoli, radny wojewódzki PSL z Zamojszczyzny, reprezentujący Zarząd Sejmiku Wojewódzkiego - w odpowiedzi na moją krytykę wprowadzanych zmian prawa dotyczącego publicznego doradztwa rolniczego - zapewniał mnie, przemawiając do wszystkich zgromadzonych, że za rządów koalicji
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nic złego ośrodkom doradztwa rolniczego przytrafić się nie może. Szkoda, że słowa
te nie wytrzymały próby czasu. Szkoda, bo prężne państwowe doradztwo rolnicze to ogromna pomoc dla unowocześniających swoje gospodarstwa
rolników, zwłaszcza dziś, kiedy ponadto pozyskuje się środki z funduszy europejskich.

                                                                             Pierwszy rozbiór ODR
Pierwszy zamach na działalność ośrodków doradztwa rolniczego został przypuszczony zaledwie nieco ponad rok, po objęciu władzy przez PO-PSL.
Decyzją koalicjantów ustawowo przekazano publiczne doradztwo rolnicze samorządom wojewódzkim, bez jednoczesnego zapewnienia im odpowiedniego finansowania. W skutek tego, także Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego popadł w poważne kłopoty finansowe, co doprowadziło do redukcji zatrudnienia i zmian organizacyjnych – likwidacja formalnych oddziałów w byłych województwach i utworzenia w ich miejsce Ośrodków
Szkoleniowo-Wystawienniczych.Jako parlamentarzysta wraz z moim Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości byłem przeciwny tej ustawie, która tak naprawdę zepchnęła państwowe doradztwo poza państwową (także finansową) opiekę. Oprócz sprzeciwu PiS wobec w/w rozwiązania, które zostało zakwestionowane, również w ekspertyzach Biura Analiz Sejmowych, podejmowaliśmy inne działania mające na celu wsparcie ośrodków doradztwa rolniczego, w tym LODR w Końskowoli: a) w budżecie Państwa na rok 2009 proponowaliśmy zwiększenie dotacji i subwencji na rzecz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego o kwotę 35 mln zł –poprawka odrzucona głosami koalicji PO-PSL; b) w budżecie Państwa na rok 2010
proponowaliśmy zwiększenie w/w dotacji i subwencji o kwotę 16 mln zł – poprawka odrzucona głosami koalicji PO-PSL c) w budżecie na rok 2012
proponowaliśmy zwiększenie dotacji i subwencji na rzecz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego o kwotę 30 mln zł – poprawka odrzucona
głosami koalicji PO-PSL. Ponadto problemy ośrodków doradztwa rolniczego były przedmiotem wielu interpelacji posłów PiS, w tym również moich
(m.in nr 3442 z dn. 30.05.2008 i ponowna z 27.07.2008, nr 5837 z dn. 17.10.2008r) oraz zapytań w trakcie pracy parlamentarnej. Niestety,
wykazywane wtedy liczne problemy rodzące negatywne skutki finansowe dla doradztwa nie były zauważane przez Ministra Rolnictwa i koalicję
rządową. W efekcie spowodowało to drastyczne pogłębianie się kryzysu finansowego doradztwa rolniczego, niekiedy potęgowanego działaniami
dyrekcji poszczególnych ODR-ów i brakiem zainteresowania jego problemami ze strony niektórych Sejmików Wojewódzkich. Na Lubelszczyźnie Dyrektor LODR w Końskowoli ze spokojem pisze, że od 01.08.2009r nie otrzymywał od Zarządu Województwa żadnych środków finansowych i nie zwracał się do w/w podmiotu z wnioskami o zwiększenie spadającej przecież kwoty dotacji ( 2008r - 14912 tyś zł, w 2011r- już tylko 13080 tyś zł ) ze względu na obowiązujące przepisy. Spokój jednak zakłócał coraz wyraźniejszy obraz smutnej rzeczywistości. Jest ona ukazywana na Lubelszczyźnie np. w pismach trzech działających w LODR związków zawodowych do Marszałka Województwa Lubelskiego, w których związkowcy podważają działania
restrukturyzacyjne dyrekcji i jednocześnie prawidłowość gospodarki środkami finansowymi. Zdeterminowani planami, jak piszą już czwartej
restrukturyzacji LODR, czekają odpowiedzi na postawione pytania, które są ważne tak dla doradców jak i potrzebujących - zgodnie z zaleceniami
KE - wzmocnionego systemu doradztwa w nowej perspektywie WPR, polskich rolników.

                                                                                     Drugi rozbiór ODR
Szkoda, że dopiero teraz dawni koalicyjni autorzy feralnego pomysłu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i
podziale zadań administracji publicznej w województwie (druk nr 1073- 2008r), niejako przyznając się do błędu, w dniu 3 lutego br. złożyli w
Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 297- 2012 r.). W przekonaniu wielu członków sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowany projekt jest niedopracowany i nie służy doradztwu, bowiem czyni go podległym wyłącznie Zarządowi
Województwa, ograniczając przez to rolę kontrolną radnych Sejmiku Wojewódzkiego w nadzorze nad ośrodkami doradztwa rolniczego. Jedyna
interesująca cecha tego projektu, dająca podstawę do dalszej merytorycznej pracy nad jego tekstem, to propozycja wprowadzenia
możliwości otrzymywania przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie
zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników, utrzymanie ośrodka oraz wydatki inwestycyjne. Cecha
istotna, chociaż po raz kolejny przerzucająca obowiązki finansowe państwa w ważnym temacie na coraz słabsze pod względem finansowym
samorządy. Dlaczego rządząca koalicja, tak długo zwlekała z zaproponowaniem takiego rozwiązania? Tymczasem znawcy tematu
przypominają, że podstawową przyczyną upadku i w efekcie prywatyzacji publicznego doradztwa rolniczego w większości krajów europejskich był
spadek wydatków budżetu na doradztwo w ostatnich latach.

                                                                                            Droga do upadku
Błędy koalicjantów,ale i błędy zarządzających ośrodkami doradztwa rolniczego, prowadzą do ich powolnego upadku. I nic nie znaczą społecznie podnoszone protesty wobec planów likwidacji i sprzedaży OSW w Grabanowie, Sitnie i Rejowcu (Stanowisko Walnego Zgromadzenia IV kadencji LIR z dn. 07.05.2012r) oraz likwidacji OSW w Sitnie (Oświadczenie z dn. 16.02.2012r Rady Gminy Sitno). Świadczy o tym decyzja Sejmiku Województwa, podjęta na wniosek władz LODR w Końskowoli, o likwidacji Ośrodków Szkoleniowo-Wystawienniczych – w wyniku zmian w Regulaminie LODR. Nas szczególnie boli decyzja o likwidacji OSW w Sitnie, placówki z licznymi tradycjami i zasługami dla zamojskiego rolnictwa (wliczając czasy jej całkowitej odrębności, jak i czasy, kiedy była oddziałem LODR). Likwidacja ta może pociągnąć za sobą zapewne także znaczną redukcję zatrudnienia.Osłabiające potencjał doradztwa rolniczego, propozycje zmian struktury organizacyjnej LODR były przedmiotem obrad radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego podczas sesji Sejmiku Województwa w dniu 25 czerwca br. Uczestniczyłem w tej sesji właśnie po to, by wykazać koalicjantom z PO i PSL ich błędy, a niekiedy także indolencję, które prowadzą do degradacji publicznego doradztwa rolniczego. Zadałem pytania, na które oczekuję pisemnej odpowiedzi władz województwa, m. in. o to jak samorząd wojewódzki ocenia popierany - przez tą samą koalicję w Sejmie - projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, nakładający na samorządy obowiązek znacznego dofinansowania działalności doradztwa ze środków własnych? Czy samorząd wojewódzki wobec omawianych obecnie zmian do strategii rozwoju województwa lubelskiego, która w zdecydowanie zbyt małym stopniu zauważa potrzeby sektora rolnego i mieszkańców wsi, zamierza wyasygnować środki na działalność LODR ? Jeżeli tak to w jakiej wysokości? Swój sprzeciw wobec działań dyrekcji LODR, wywodzącej się z PSL, wyraził także Klub Radnych PiS Sejmiku Województwa Lubelskiego. Radni sprzeciwili się zarówno proponowanej reorganizacji, jak i planom sprzedaży majątku OSW.Głos przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości nie został jednak
wysłuchany przez większość radnych należących do koalicyjnego PO-PSL. Cóż, wypada tylko mieć nadzieję, że rolnicy, mieszkańcy kraju
zainteresowani rozwojem polskiego rolnictwa podejmują trud merytorycznej analizy i krytycznej oceny działalności tych, którzy mienią się  reprezentantami interesów wsi w polskim sejmie i samorządzie.

                                                                                                    Sławomir Zawiślak
                                                                                                    Poseł na Sejm RP

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010