Uprzejmie informuję, że dnia 11 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, zwołanej na podstawie uchwały Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości z dnia 26.02.2013r. Podczas posiedzenia podjęte zostały uchwały:

1) w sprawie ukonstytuowania się Lubelskiej Rady Regionalnej PiS (kompetencje, skład oraz skład prezydium w załączeniu),

2) w sprawie aktualizacji programu samorządowego PiS dla województwa lubelskiego,

3) w sprawie sposobu pracy samorządu województwa lubelskiego nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa oraz założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W uchwale „ W sprawie sposobu... „ Rada Regionalna PiS deklaruje gotowość do rzetelnej współpracy w zakresie przygotowania wspomnianych opracowań i pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz programów finansowanych ze środków krajowych.

Równocześnie Rada z dużym niepokojem stwierdza, że brak jest projektów aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niepokoi to tym bardziej, że zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego, do końca czerwca musi nastąpić „ Przedłożenie projektów programów operacyjnych do akceptacji Rady Ministrów przed przekazaniem ich do KE oraz przekazanie informacji do wiadomości Rady Ministrów przyjętych przez zarządy województw regionalnych programach operacyjnych."

Strategia Rozwoju Województwa jest dokumentem niezbędnym do określenia kierunków i zakresów wydawania środków UE w kolejnych ramach finansowych 2014-20. Termin w/w przedłożenia się zbliża, a radni sejmiku wojewódzkiego i uczestnicy konsultacji społecznych nie widzieli projektu tego dokumentu. Należy przy tym zaznaczyć, iż większość sejmików wojewódzkich w drodze uchwał przyjęła już aktualizacje do Strategii Rozwoju Województwa.

Brak wspomnianych projektów uniemożliwia zdaniem członków Rady także rzetelną i konstruktywną konsultację społeczną. Żeby można było prowadzić realne konsultacje społeczne, musi być znana treść proponowanych zapisów strategii.

Należy przy tym zauważyć, że Prezydenci Białej Podlaskiej, Chełma, Puław i Zamościa kilka tygodni temu wystosowali specjalny list do minister Bieńkowskiej, w którym wyrazili obawę, że miasta wokoło tzw. metropolii mogą zostać pominięte w najbliższym okresie programowym, a co za tym idzie zniknie finansowanie inwestycji i nowych inicjatyw w tych miastach.

Członkowie Lubelskiej Rady Regionalnej PiS zauważając potrzebę realizacji inwestycji regionalnych, oraz w mieście Lublinie, apelują do władz samorządowych województwa lubelskiego o zabezpieczenie potrzeb inwestycyjnych także dla średnich miast i obszarów wiejskich naszego województwa.

Wyrażając swój sprzeciw wobec zastosowanej przez koalicję PO-PSL formuły konsultacji społecznych, Rada zwraca się z apelem o przyspieszenie prac i uspołecznienie konsultacji przez rozszerzenie zakresu podmiotów w nich uczestniczących. Oczekujemy poważnego potraktowania obowiązku konsultacji tak, by swe oczekiwania i postulaty wniosły środowiska społeczne, bez udziału, których nie będzie możliwe pełne i efektywne wykorzystanie tej puli środków, które niedługo staną się dostępne.

Nie do przyjęcia jest gotowość do zaakceptowania zmniejszenia środków unijnych na rzecz odpowiednich środków z programów krajowych. Warunkiem rozwoju Lubelszczyzny jest odpowiednia partycypacja w obu grupach środków.

Rada domaga się rzetelnej informacji porównawczej wysokości środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla województwa lubelskiego.

Ponadto Lubelska Rada Regionalna PiS (zauważając decyzyjne przedstawicielstwo województwa lubelskiego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) oczekuje rzetelnego dialogu sił politycznych – zarówno tych, które sprawują dziś władzę, jak i tych, które pozostają w opozycji. W związku z tym apeluje o pilne spotkanie Pana Marszałka Województwa Lubelskiego z Parlamentarnym Zespołem dla Lubelszczyzny, w celu przedstawienia szczegółowych informacji z powyższego zakresu i omówienia kierunków współpracy.

Przewodniczący

Lubelskiej Rady Regionalnej PiS

(-) Sławomir Zawiślak

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010