Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 października br. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym, którego autorem był Poseł Sławomir Zawiślak.
   Powyższy projekt jest reakcją na zgłaszane do Posła skargi i wnioski przez licznych pasażerów i członków organizacji, którzy zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów mają prawo do zniżkowych biletów we wszystkich środkach komunikacji, w tym także w tzw. busach, a pomimo tego z prawa tego korzystać nie mogą.
   Wprowadzenie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego zapisanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zamiarze ustawodawcy miało być pomocą dla wymienionych w niej licznych grup obywateli.  Niestety, praktyczna realizacja przepisów tej ustawy napotyka na wiele nieprawidłowości wynikających z nieprecyzyjności przepisów. W efekcie ulgi ustawowe nie są respektowane przez wielu prywatnych przewoźników, którzy np. do wiadomości publicznej podają zawyżoną cenę biletu normalnego, a poniżej tzw. cenę komercyjną, stanowiącą 50% ceny biletu normalnego. Faktycznie jednak cena komercyjna jest tą normalną, którą muszą zapłacić wszyscy, także ci, którzy zgodnie z w/w ustawą są z opłat zwolnieni lub posiadają ulgi ustawowe.
    Konieczność zmiany prawa w przedmiotowej sprawie wynikała także z analizy  i oceny treści odpowiedzi uzyskanych od Marszałka Województwa Lubelskiego, zgodnie z którymi na ponad 400 przewoźników świadczących – dzięki koncesji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim – usługi przewozów pasażerskich w 2011r. zaledwie nieco ponad 80 miało podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim na refundację sprzedaży biletów ulgowych. Niestety, pozostali przewoźnicy, co potwierdzali sami pasażerowie odmawiali sprzedaży biletów ulgowych, ponieważ nie mieli podpisanej umowy na refundację utraconych korzyści w związku ze sprzedażą biletów ulgowych. Taka sytuacja jest faktem pomimo, iż zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2008 r. (II CSK 28/08) art. 8a w/w ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kreuje obowiązek, po stronie samorządu województwa, zawarcia takiej umowy ze wszystkimi przewoźnikami.
   Kolejnym argumentem przemawiającym za potrzebą nowelizacji w/w ustawy była odpowiedź z dnia 12 września 2011r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Buciora na interpelację Posła Sławomira Zawiślaka w sprawie ignorowania przepisów prawa przyznających ulgi na przejazdy środkami komunikacji publicznej przez uprawnionych emerytów, kombatantów i osoby niepełnosprawne, w której poinformowano, że przepisy ustawy o transporcie drogowym nie przewidują możliwości wykonywania regularnych przewozów osób w transporcie krajowym bez uwzględnienia uprawnień pasażerów wynikających z przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Przewoźnik musi spełniać określone przepisami wymagania, w tym zawrzeć umowę  z samorządem województwa, o której mowa w art. 8a ust. 4 pkt. 3 ustawy o ulgach. Ponadto Minister wskazał na orzeczenie Sądu Najwyższego, zgodnie z którym Urzędy Marszałkowskie mają obowiązek zawierania umów z przewoźnikami na refundację sprzedaży biletów ulgowych.
   Co więcej, stanowisko Ministerstwa Infrastruktury potwierdziła również Minister Pracy i Polityki Społecznej, która w odpowiedzi z dnia 12 września 2011 r. podkreśliła, że ustawa o transporcie zbiorowym nie dopuszcza możliwości świadczenia usług przewozowych bez uwzględnienia prawa osób uprawnionych do zakupu biletów ulgowych.
    W związku z tym należy stwierdzić, iż choć obecnie obowiązujące przepisy prawa gwarantują bardzo licznym osobom niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku przejazd środkami komunikacji publicznej po niższych cenach, a w budżecie Państwa są (powinny być) zarezerwowane na ten cel środki, to jednak wciąż prawo to jest łamane lub pomijane.  Właśnie dlatego powstał w/w projekt ustawy.
    Wcześniej Poseł Sławomir Zawiślak wielokrotnie interweniował w w/w sprawie, m.in. poprzez interpelacje poselskie oraz pisma kierowane do władz samorządowych województwa lubelskiego- w załączeniu wykaz interpelacji oraz pism. Należy podkreślić, iż podjęte przez Posła interwencje oraz przygotowany projekt zmiany ustawy wynikają z potrzeby wsparcia osób starszych i schorowanych, utrzymujących się z bardzo niskich emerytur i rent, w tym także kombatantów, którym Rzeczpospolita Polska winna jest szczególny szacunek i opiekę.
    Niekorzystna dla w/w osób sytuacja ma miejsce, pomimo tego że koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej pokrywane są z budżetu Państwa.
    Proponowana zmiana  obowiązującej ustawy nie naruszała interesów przewoźników, którzy uprawnieni są do otrzymania refundacji za udzielone ulgi. Procedura zwrotu tych kosztów dla przewoźników polega na tym, iż to samorządy województw przekazują te środki przewoźnikom, o ile przewoźnicy podpisali z samorządami stosowną umową w tym zakresie.
   Poseł miał  nadzieję, że wniesiony projekt ustawy po przejściu drogi legislacyjnej zostanie uchwalony przez Sejm RP. Niestety pomimo powołania specjalnej podkomisji sejmowej zajmującej się tym projektem  został on odrzucony glosami posłów koalicji PO- PSL.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010