Informujemy, że podczas listopadowej sesji Rady Miasta Zamościa w swoim wystąpieniu poseł podniósł potrzebę aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zamościa, m.in. celem dostosowania tego dokumentu do założeń nowej perspektywy finansowej UE, podsumowania dotychczasowej realizacji jej zapisów oraz określenia nowych celów, w tym gospodarczych. Zaapelował także o zaproszenie do dyskusji w w/w kwestii ważnych grup społecznych, w tym przedsiębiorców oraz radnych R.M Zamościa. Podczas dyskusji z Wiceprezydentem T. Kossowskim (obecny na sesji Prezydent M. Zamoyski nie zabrał głosu) poseł poprosił o przygotowanie harmonogramu prac nad aktualizacją w/ w Strategii i zgłosił swoją gotowość do współpracy. W obliczu braku widocznych działań w podniesionym problemie ze strony władz miasta Zamościa podjęta została decyzja o organizacji konferencji prasowej.

Poniżej tekst komunikatu prasowego z konferencji, która odbyła się w biurze Posła Sławomira Zawiślaka w Zamość w dniu 23 grudnia 2013 r.

" Wizja miasta Zamościa według Prezydenta Marcina Zamoyskiego

 Prezydent Marcin Zamoyski od kilku lat realizuje swoją strategię rozwoju miasta. Rezultaty jego planów nie są jednak dobre dla Zamościa. 

 Ocenę realizacji działań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Zamość podjęto 23 grudnia br. podczas konferencji zorganizowanej przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Zamojskiej. 

Poseł Sławomir Zawiślak i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Andrzej Olborski skonfrontowali Plan Rozwoju Miasta Zamość na lata 2007 – 2020 oraz projekt
budżetu Miasta Zamościa na 2014 rok z rzeczywistością.

 Planowany na 2014 rok budżet oscyluje na poziomie ok. 359 mln złotych, jest więc mniejszy o prawie 80-60 mln złotych od poprzednich. Znaczne ograniczenia finansoweniewątpliwe negatywnie wpłyną na rozwój miasta. Budżet jest budżetem deficytowym. Wydatki na inwestycje planowane w budżetach np.: w 2009 r. stanowiły 169 mln zł, w 2010 r. stanowiły 188 mln zł, a w 2011r 157 mln zł. Plan inwestycji w mieście na 2014 r. to zaledwie 76 mln. zł. Czy można, więc w perspektywie planu budżetu na 2014r. mówić o rozwoju miasta, czy raczej o jego powolnym gospodarczym upadku i wymieraniu? 

Założeniem Strategii Rozwoju Miasta wg. planu Prezydenta M. Zamoyskiego był przede wszystkim i jest rozwój na płaszczyźnie nie tylko turystycznej, ale również i gospodarczej. Nie został on jednak zrealizowany w takim stopniu jak to przedstawia magistrat Pana Prezydenta. Rządzący realizując inwestycje turystyczne głównie na Starym Mieście, zapominają o mieszkańcach i gospodarce. 

Mimo dużej zmiany wizualnej miasta, bezrobocie wśród jego mieszkańców dalej rośnie i obecnie wynosi około 16% i jest wyższe od bezrobocia w naszym województwie o kilka procent. Obiecany rozwój miasta na stan obecny nie jest zauważalny.

Do tej pory nie zadbano o przestrzenne warunki dla rozwoju ekonomicznego miasta, pomimo dużego jego potencjału. Mamy przecież np. utworzoną w 2009 r. specjalną strefę ekonomiczną, która miała się przyczynić do rozwoju miasta, PKP PLK chciały inwestować w infrastrukturę kolejową ( m.in przystanek Starówka) na terenie miasta. 

W opinii Prawa i Sprawiedliwości miasto prowadzi jakąś” dziwną politykę”, która jest sprzeczna z ideami i założeniami wynikającymi z przyjętej Strategii Rozwoju Miasta. Jednym z przykładów jest bardzo mała skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów działających poza handlem i turystyką, a także ich ucieczka z Zamościa, co w konsekwencji bezpośrednio rzutuje na brak miejsc pracy dla mieszkańców i ich migrację za chlebem w inne rejony kraju, a także poza granice Polski. 

Cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Miasta w 2006 roku tj.:

- Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju ekonomicznego miasta, cel operacyjny
3.1
- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu, cel operacyjny 3.2

- Poprawa skuteczności promocji miasta w kierunku przyciągnięcia inwestycji z zewnątrz, cel
operacyjny 3.3


dotąd niezrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami wymagają bardzo szybkiej aktualizacji w procesie aktywnych społecznych konsultacji m.in. ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządowców, i innymi środowiskami mogącymi skutecznie wesprzeć rozwój gospodarczy miasta. 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta jest konieczna także z powodu jej nieaktualności względem m.in jej relacji do nowych dokumentów programowych związanych z nową perspektywą finansową UE -Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, RPO 2014-2020, RSI itp. 

Plan Prezydenta Zamoyskiego, dzięki któremu mieszkańcy mieli żyć lepiej, nie sprawdził się. Aktualnie prowadzona polityka miasta nie wskazuje na to, że do 2020 roku coś się zmieni. Strategiczne programy - niedawno zgłoszone przez Zamość - do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zasilanego z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020 nadal promują rozwój miasta Zamościa głównie poprzez turystykę. 

 Prawo i Sprawiedliwość mające potencjał, pomysły w obliczu aktualnej złej sytuacji gospodarczej miasta oraz pojawiających się kolejnych szans związanych z nową perspektywą finansową UE, jest gotowe do rozmów z Prezydentem M. Zamoyskim. 

 Uczestnicy konferencji zadedykowali jednocześnie Prezydentowi Zamościa słowa Prof. Hausnera, wypowiedziane podczas ostatniego spotkania z Unią Szefów Firm Zamojszczyzny: „Region, który pozwoli sobie na całkowitą utratę bazy wytwórczej jest przegrany. Żadne operacje handlowe, turystyczne i zatrudnianie w administracji nie obronią tego regionu. W związku z tym, jeżeli nawet straciliśmy bazę wytwórczą, to musimy ją odtworzyć".


Słowa byłego Ministra Gospodarki, a obecnie członka Rady Polityki Pieniężnej dowodzą, że opieranie strategii rozwoju Zamościa na rozwoju turystyki jest błędem. Miastu potrzebne jest uwolnienie przedsiębiorczości także wśród mieszkańców, wzrost inwestycji gospodarczych, pozyskanie strategicznych inwestorów, którzy zainwestują w naszym mieście w nowe zakłady produkcyjne.

Wszystkie strategie i te transportowe i społeczne, ekonomiczne, demograficzne, gospodarcze muszą być ze sobą powiązane i współgrać i muszą prowadzić do rozwoju miasta i tworzenia miejsc pracy, a nie jego upadku ".

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010