Oglądaj->

http://www.zamosc.tv/tv/6392-wizji-ciag-dalszy/

zamosc.tv

 

                                                                                                                 Zamość, 24.02. 2014 r.

Szanowni Państwo

Redaktorzy Naczelni

dzienników, czasopism oraz

mediów elektronicznych

Notatka prasowa

Zaczarowane budżetowe liczby „Perły Północy"

W dniu 24.02.2013r. w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Sławomira Zawiślaka oraz radnego Sejmiku Województwa Andrzeja Olborskiego. Przedmiotem konferencji była odpowiedź na list Prezydenta Marcina Zamoyskiego, będący z kolei ripostą na grudniową konferencję w.w dotyczącą oceny sytuacji gospodarczej miasta Zamościa.

Uczestnicy na wstępie konferencji oświadczyli, że formułując swoje tezy dotyczące oceny sytuacji miasta brali i biorą pod uwagę dane zawarte w powszechnie dostępnych źródłach m.in. " Sprawozdania z wykonania budżetów miasta Zamościa", " Wieloletnia prognoza finansowa", rzetelne publikacje prasowe. Odnosząc się do obszernego wystąpienia Prezydenta Zamoyskiego, wyrazili niepokój, że Prezydent zdaje się nie akceptować prawa do wyrażania krytycznych opinii na temat jego polityki gospodarczej. Czy fakt ten oznacza, że osoba która od 1990 pełni ważne i decyzyjne funkcje publiczne w regionie podważa prawo do wolności demokratycznej debaty lub może się jej boi? Uczestnicy konferencji podkreślili, że debata jest zawsze potrzebna i wierzą, że Prezydent, który odmawiał w przeszłości swojego w niej uczestnictwa, np. podczas ostatniej kampanii samorządowej, tym razem w okresie bardzo ważnych dla gospodarki miasta wyzwań związanych m.in z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej nie będzie jej unikał.

Poseł Zawiślak i radny Olborski stwierdzili, że z przekazywanych im opinii wynika, że mieszkańcy nie mają zaufania do przedstawianych przez lata tych samych, nieskutecznych w nazbyt wielu przypadkach schematów, które zastępują kreatywne poszukiwanie rozwiązań, które zapewniłyby Zamościowi rzeczywisty rozwój gospodarczy. Przedstawiciele PiS chcą wykorzystywania przez samorząd mechanizmów pobudzenia wewnątrzmiejskiego systemu  koniunktury gospodarczej. Jednak Prezydent dysponujący od kilku kadencji możliwościami decyzyjnego wpływu na kształtowanie rozwoju gospodarczego miasta, przedkładający radnym autorskie projekty budżetów miasta, popierany przez rządzącą koalicję PO- PSL, niezainteresowany współpracą- za brak inwestorów w mieście, w sposób nieuzasadniony obwinia opozycyjnego posła. Podważana przez Prezydenta idea pracy posła na rzecz poprawy losu mieszkańców Zamościa i regionu także jest poniżej krytyki. Uczestnicy konferencji przyznali, że Prezydent nie musi co prawda podzielać pozytywnej opinii o pracy posła prawie 25 000 jego wyborców, natomiast powinien uczciwie przynajmniej zauważyć dotyczące Zamościa fakty -  m.in. pozytywny efekt  starań  o odblokowanie realizacji inwestycji drogowej na Osiedlu Rataja, ogłoszone w prasie podziękowanie PGK Zamość za wsparcie realizacji inwestycji budowy Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dębowcu, pomoc w uzyskaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Jana Zamoyskiego dofinansowania dla zrealizowania inwestycji termomodernizacyjnej, pomoc w powstaniu w Zamościu dużego zakładu pracy tj. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, stałą pracę na rzecz utrzymania Zamościa na mapie krajowych połączeń kolejowych, pomoc MZK Zamość w pozyskaniu środków finansowych z Ekofunduszu na przystosowanie autobusów do gazu ziemnego, starania dla pozyskania środków dla PUP w Zamościu, udział w konsultacjach m.in. Strategii Rozwoju Woj. Lubelskiego i Planu Transportowego dla Województwa po 2017r. i wiele innych.

Uczestnicy konferencji przypomnieli, że Prezydent Zamoyski zarzucił im nieuczciwość i zaproponował uważne czytanie m.in. dokumentów budżetowych wydanych przez miasto Zamość.   W oparciu o dane z w.w dokumentów uczestnicy konferencji i eksperci współpracujący z PiS  przeprowadzili analizę przedstawionych przez Prezydenta opinii publicznej - w piśmie z dn. 13 stycznia 2014r. - tabelarycznych danych o wysokości wydatków w budżetach miasta Zamościa. Wyniki dokonanej analizy oraz wypływające z niej wnioski są następujące:

Porównanie wykonania wydatków za poszczególne lata:

2006    198,6 mln zł    wobec planowanych 214,7 mln zł     wykonanie -  92,5 %

2007    223,6 mln zł    wobec planowanych 297,3 mln zł               wyk. -  75,2 %

2008    241,1 mln zł    wobec planowanych 333,6 mln zł               wyk. -  72,3 %

2009    273,1 mln zł    wobec planowanych 386,3 mln zł               wyk. -  70,7 %

2010    288,9 mln zł    wobec planowanych 421,5 mln zł               wyk. -   68,5 %

2011    359,4 mln zł    wobec planowanych 402,1 mln zł               wyk. -  89,4 %

2012    313,4 mln zł    wobec planowanych 379,2 mln zł               wyk. -  82,6 %

2013    304,5 mln zł    wobec planowanych 312,5 mln zł               wyk. -  97,4 %

==========                                    =================

Ogółem      2.202,6 mln zł                   2.747,2 mln zł                       wykonanie. -  80,2 %

Z zaproponowanych przez Prezydenta budżetów nie zrealizowano wydatków na kwotę aż  544,6 mln zł.

Porównanie wykonania wydatków majątkowych ( inwestycyjnych ) za poszczególne lata:

2006    32,8 mln zł   wobec planowanych  49,9 mln zł                                        wykonanie. -  65,7 %

2007    49,8 mln zł   wobec planowanych 123,6 mln zł                                                wyk. -  40,3 %

2008    48,7 mln zł   wobec planowanych 150,9 mln zł                                                wyk. -  32,3 %

2009    60,0 mln zł   wobec planowanych 159.2 mln zł                                                wyk. - 37,7 %

2010    51,0 mln zł   wobec planowanych 188,1 mln zł                                                wyk. -  27,1 %

2011    105,6 mln zł  wobec planowanych 157,3 mln zł                                               wyk. -  67,1 %

2012    51,7 mln zł   wobec planowanych 121,7 mln zł                                                wyk. -  42,5 %

2013    24,8 mln zł   wobec planowanych 45,2 mln zł                                                  wyk -   54,9 %

=========                          ==========             =======

Ogółem           242,2 mln zł                                 995,9 mln zł                                              wykonanie 24,3 %

Z zaproponowanych przez Prezydenta budżetów nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na kwotę aż 752.5 mln zł .

Zdaniem uczestników konferencji z powyżej przedstawionych danych wynika wprost, iż na poziomie konstruowania budżetu występuje zbyt duże przeszacowanie zakładanych jego wielkości  lub  jest to zabieg czysto populistyczny obliczony na  poklask i pokazanie rzekomo ambitnych planów i dokonań władz miasta. Można też wziąć pod uwagę ewentualność innych przyczyn,  np. źle przygotowywane lub w ogóle nie składane wnioski o środki i wbrew zapowiedziom nierealizowane plany inwestycji, np. remont i rozbudowa ZDK, regionalny port lotniczy w Mokrem, sala koncertowo- widowiskowa na terenie Amfiteatru (Tygodnik Zamojski nr 31, 2008r. ). Czy prawdą wobec tego jest stwierdzenie, że „nazwisko Zamoyski otwiera wszystkie drzwi, za którymi znajdują się fundusze możliwe do pozyskania", czy też jest to jedynie mit i pobożne życzenia mieszkańców miasta. W tak oczywistej dla nas sytuacji nie musimy się raczej odnosić do uwag Pana Prezydenta o planach otwarcia miasta na kolej, inicjatywie budowy korytarza VIA INTERMARE. Oczywiście zauważamy i pamiętamy podnoszone czasami w przedwyborczym okresie medialne hasła. Tylko co z nich zostało ? Z kolei czy w obecnym czasie wbrew intencjom inwestycyjnym UE i wobec tragicznej od dawna sytuacji gospodarczej Ukrainy można wybudować - za projektem ogłoszonym na konferencji w siedzibie lokalnego samorządu - linię kolejową do Lwowa? Poseł Zawiślak i radny Olborski sugerują, że może warto zająć się np. bardziej stanowczą obroną jedynego dalekobieżnego pociągu, dopilnować, aby uzgadniany                          w niekorzystnej dla Zamościa i Zamojszczyzny wersji plan transportowy dla województwa lubelskiego - likwidacja od 2017r. kolejnych połączeń kolejowych z regionem - został pozytywnie dla nas zmieniony.

W nawiązaniu do wyżej wykazanej realizacji budżetu miasta także stwierdzenie, że „prognoza dochodów budżetu miasta przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu za lata 2010 – 2012 oraz przewidywane wykonanie za 2013 rok" (Wieloletnia prognoza finansowa, projekt budżetu Miasta Zamość na 2014 rok, Zamość – 2013, s. 14) wydaje się, iż brzmi niezbyt poważnie. Dodatkowo należy zauważyć, że skoro już zakładano tak optymistyczne warianty planów budżetowych, zatem co z kwotami niezrealizowanymi, jakie były przyczyny ich niewykorzystania zarówno po stronie dochodowej (brak pozyskania lub ściągalności), jak też po stronie wydatkowej? Nieodparcie rodzi się także pytanie: Dlaczego nie dokonywano szczegółowej analizy przyczyn braku realizacji założeń budżetowych za poszczególne lata i nie wyciągano wniosków przy konstruowaniu kolejnych  budżetów? Czy nie było i nie jest to działanie celowe?

Stąd właśnie pojawiło się stwierdzenie o deficytowości budżetu 2014 r., bo biorąc pod uwagę dotychczasowe średnie wykonanie inwestycji z ostatnich 9 lat na poziomie 24.3% planu wydaje się, że istnieje poważne zagrożenie niewydania na inwestycje w całości zaplanowanej kwoty 77 mln zł. Niezrozumiałym jest dla nich ponadto zdziwienie Prezydenta, który stwierdza, iż nie wie, z jakiego powodu po raz kolejny wprowadza się opinię publiczną w błąd używając sformułowania, że miasto wydatkuje pieniądze tylko na Zespół Staromiejski. Jak wyjaśnili, w projekcie budżetu miasta Zamość na rok 2014, w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 – 2017 ujęto wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie około 159 mln zł  i rozdysponowano na poszczególne cele                    i zadania: (1) kompleksową modernizację i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu – 8 mln zł; (2) Książnica Zamojska – udział w projekcie „Lubelska Biblioteka Wirtualna" - 3,3 mln zł; (3) rewitalizacja Akademii Zamojskiej – 38,7 mln zł; (4) utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni  w obrębie Bastionu III I Arsenału  – 31.1 mln zł; (5) Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji – 21 031 zł; (6) Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP – 76,8 mln zł; (7) Wydatki na program, projekty lub zadania pozostałe- 3 mln zł- (Wieloletnia prognoza finansowa, Projekt budżetu miasta na rok 2014, Zamość 2013, str. 17-18 ). Czerpiąc zatem wiedzę choćby z tego wykazu przedsięwzięć, trudno nie wyprowadzić wniosku, iż miasto w głównej mierze jest zainteresowane inwestycjami w rejonie Starego Miasta i tam też kierowany jest główny strumień środków finansowych pozyskiwanych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz (tzw. wkład własny). Mieszkańców pozostałych dzielnic pozostawia się np. z nierealizowanym systematycznie Wieloletnim Programem Budowy i Przebudowy Dróg, a powołana w 2008r Specjalna Podstrefa Ekonomiczna, za informacją przedstawioną w GZ nr 5 z 2014r. przez Sekretarza miasta 5 . firm mających zezwolenia, utworzy 99 miejsc pracy. Sam Prezydent w sprawozdaniach za poszczególne lata w zakresie realizacji planowanych założeń finansowych w stosunku do wykonania stwierdził, że największe projekty inwestycyjne realizowane są w obrębie Starego Miasta- (Sprawozdanie  z wykonania budżetów miasta Zamość za okres 2011r., str. 51).

W kontekście problematyki bezrobocia poseł Zawiślak i radny Olborski stwierdzili, że nie trzeba być specjalistą w zakresie metodologii badań społecznych, ani giełdowym analitykiem, aby wiedzieć, że nazbyt skomplikowanie przedstawione wskaźniki są jedynie zjawiskami ją ilustrującymi, a nie obiektywnym jej obrazem. Podstawowe dane opisujące stan bezrobocia m.in.  w Zamościu zawarte w " Informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamościu za 2013 rok"- PUP Zamość luty 2014r na str. 2-4 podają, że pod względem liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec listopada 2013 r. PUP w Zamościu zajął  2 miejsce w województwie lubelskim. Z kolei na koniec grudnia 2013 r. zarejestrowana liczba bezrobotnych w odniesieniu do grudnia 2012 r. wzrosła o 43 osoby z tego w powiecie zamojskim nastąpił wzrost o 9 a w mieście o 34 osoby. Bez prawa do zasiłku jest 93.14% zarejestrowanych osób, a długotrwale bezrobotnych jest 61.47% osób. Na koniec listopada 2013r. krajowa stopa bezrobocia wynosiła 13.2%, zaś w województwie lubelskim kształtowała się na poziomie 14.0%. Dla powiatu zamojskiego tymczasem wskaźnik ten wyniósł 15.6%, a dla miasta Zamościa 16.2%. Porównując powyższe dane do listopada 2013r., należy stwierdzić, że bezrobocie w Polsce  wzrosło o 0.3 %, w woj. lubelskim o 0.5%, w powiecie zamojskim o 0.1 %, a w mieście Zamościu o 0.5 %.

W podsumowaniu poseł Zawiślak i radny Olborski zadali pytanie: Jak to możliwe, że jakoby prorozwojowe inwestycje w Zamościu obliczone na miliony złotych, nie „zdjęły" chociaż na chwilę z rynku np. 5% bezrobotnych? Ponadto odnosząc się do wypowiedzi Pana Prezydenta na grudniowej sesji, który stwierdził, że w naszym mieście obywatele zarabiają coraz więcej- z przykrością zauważyli, że według danych firmy Sendlak&Sendlak (zajmującej się badaniem poziomu wynagrodzeń w Polsce) w rankingu małych miast, w których mediana wynagrodzeń była najniższe w 2012r. miasto Zamość, Chełm, Ełk zajmuje ostatnią pozycję ze średnią płac 2700 zł. Dane te potwierdził portalregiopraca.pl, o czym poinformowała Gazeta Zamojska z dn. 31 grudnia 2013r.

Zdaniem posła Zawiślaka i radnego Olborskiego za złą sytuację gospodarczą Zamościa odpowiada błędna polityka Prezydenta Zamoyskiego i jego ekipy, której zasadniczym elementem jest rozwój miasta poprzez turystykę. Choć sam cel odrestaurowania Starego Miasta jest godny poparcia, to jednak zdecydowanie aktywniej należy inwestować w rozwój gospodarczy miasta. Raz jeszcze przypomnieli słowa Prof. Hausnera ze spotkania z zamojskimi przedsiębiorcami: „Region, który pozwoli sobie na całkowitą utratę bazy wytwórczej jest przegrany. Żadne operacje handlowe, turystyczne i zatrudnianie w administracji nie obronią tego regionu".

Jako śmieszną i wręcz żenującą poseł Zawiślak uznał uwagę Prezydenta Zamoyskiego, jakoby w pojęciu posła zadaniem Miasta było budowanie fabryk. Poseł podkreślił, że nigdy takiego sformułowania nie użył i doskonale rozumie zadania samorządu w tym obszarze, tj. stwarzania optymalnych dla przedsiębiorców warunków do rozwijania działalności gospodarczej. Śmieszność zarzutu Prezydenta polega na tym, że właśnie tego zadania, Miasto Zamość nie realizuje w skuteczny sposób, o czym świadczy chociażby sposób postępowania magistratu z rodzimymi kupcami – przed kilku laty przy okazji zmiany zasad handlu w Nadszańcu i niedawny konflikt na rynku Nowego Miasta.

W tym kontekście uczestnicy konferencji przypomnieli postulat PiS z kampanii samorządowej 2010 r. dotyczący wprowadzenia gwarancji kilkuletniego zamrożenia obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Projekt ten jest szczególnie aktualny dzisiaj w obliczu nasilającej się inwazji marketów w Zamościu niszczących zapewne przedsiębiorczość mieszkańców. Poprosili o opinię Prezydenta, czy jest za wprowadzeniem w.w działań, a nawet wprowadzenia obniżek podatkowych mogących przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy w Zamościu. Ponadto zwrócili się o informację, jakie mechanizmy stosuje Miasto - poza ofertą gruntów w słabo działającej podstrefie ekonomicznej - w zakresie niwelowania inwestycyjnego ryzyka i dostarczania szans gospodarczych. Zapytali czy podniesione przez Prezydenta stwierdzenie o „relatywnie niewielkim zadłużeniu miasta" mieszkańcy powinni uznawać za sukces w dobie stosowania przez liczne samorządy zgoła innej polityki tj.  realizacji wielkich inwestycji gospodarczych? I czy ogłoszona przez Prezydenta 17-milionowa nadwyżka budżetowa, określana jako element sukcesu (Kronika Tygodnia, 7 stycznia 2014r.), nie powinna być raczej wydana na zadania inwestycyjne najlepiej jako wkład własny do środków pozyskanych z zewnątrz? Zapytali kiedy Prezydent przedstawi do konsultacji społecznych projekt nowej, zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta uwzględniającej m.in relacje do nowych krajowych dokumentów programowych (np. nowa Strategia  Rozwoju Województwa, RPO 2014-2020, RSI), krajowych, a szczególnie unijnych źródeł finansowania planowanych inwestycji - nowy budżet UE na lata 2014-2020 itp?

Stwierdzili, że są to pierwsze pytania, z którymi zwrócili się do Prezydenta M. Zamoyskiego w odpowiedzi na jego apel wyrażony na grudniowej sesji Rady Miasta o sięganie do danych będących w posiadaniu miasta. Mają jednocześnie nadzieję, że ogłoszona wtedy deklaracja Pana Prezydenta o chęci przekazywania wiarygodnych informacji (także TZ z 8.01.2014) zostanie dotrzymana i także w przyszłości uzyskają oni odpowiedź na każde zadane pytanie.

Na zakończenie poseł Zawiślak i radny Olborski podkreślili, że w krytyce, jaką wystosowali pod adresem Prezydenta M. Zamoyskiego na płaszczyźnie gospodarczej nie chodzi przecież o negowanie wszystkich poczynań władz miasta. Oczywiście, że znajdą się także przykłady pozytywne tej polityki. Krytyka w państwie demokratycznym powinna być czymś normalnym dla funkcjonariusza publicznego. Podkreślili potrzebę rozmów na temat wprowadzenia efektywniejszej polityki gospodarczej, chociażby dlatego, że powiat zamojski, obok chełmskiego, krasnostawskiego i parczewskiego, znajduje się w trzydziestce najsłabiej rozwiniętych gospodarczo powiatów w  Polsce.

Poseł Zawiślak odniósł się także do faktu złożenia przez Prezydenta Zamoyskiego wniosku do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej w kwestii jakoby naruszenia przez niego zasad rzetelności i odpowiedzialności. Poseł S. Zawiślak jednoznacznie podkreślił, że w.w wniosek do Komisji Etyki Poselskiej oceniał z początku jako niepoważny, podniesiony dla szumu medialnego. Jednak  w sytuacji, gdy został on jednak złożony w Sejmie, to mimo jego odrzucenia przez w.w sejmową komisję sejmową , poseł zwoła niebawem kolejną konferencję dotyczącą tej sprawy.

(-) Andrzej Olborski                                                                 (-) Sławomir Zawiślak

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego                             poseł na Sejm RP

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010