Zamość miasto Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO będzie miało szansę pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko środki finansowe na zrealizowanie inwestycji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Prezydenta Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski w kwietniu bieżącego roku wystosował do Posła pismo z informacją o stanowisku w sprawie wykazów projektów, które będą realizowane bez procedury konkursowej w ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu wyjaśnienia wątpliwości zawartych w powyższym piśmie, Poseł dnia 10.05.2007 roku złożył interpelację poselską w sprawie nie zakwalifikowania projektów dotyczących zabytków z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz Listy Pomników Historii Prezydenta do kategorii indywidualnych projektów kluczowych. Interpelację zdecydowało się podpisać jeszcze 4 posłów PiS z terenu Lubelszczyzny.

W otrzymanej odpowiedzi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Poseł został zapewniony, że w ramach Działania 12.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” całość dostępnych środków zostanie rozdysponowana w drodze procedury konkursowej. Okazało się także, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zaproponowało żadnych projektów, celem umieszczenia ich nas liście projektów nieobjętych procedurą konkursową.

Poseł w odpowiedzi przekazanej Prezydentowi Miasta Zamość wyraził opinię, iż procedura konkursowa uruchomiona po zatwierdzeniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską umożliwi Miastu Zamość uzyskanie niezbędnych środków na zrealizowanie inwestycji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wtedy będzie możliwe wykorzystanie przygotowanej dokumentacji technicznej, która pozwoli na przygotowanie dobrych projektów do w/w programu.

Poseł zaoferował swoje poparcie dla podejmowanych w tym zakresie działań.

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010