Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu nie będzie zlikwidowana. Dzięki staraniom m.in. Posła Sławomira Zawiślaka, który podjął wspólne działanie na rzecz dalszego funkcjonowania szkoły.

W styczniu 2007 roku Poseł otrzymał od Rady Rodziców i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu pismo z prośbą o interwencję poselską w sprawi dalszego funkcjonowania szkoły. Była to odpowiedź na podjętą przez Radę Miejską w Zamościu decyzję o likwidacji szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Uchwała miejskich rajców była intencyjna, a ostateczną decyzję w tej sprawie miał podjąć Lubelski Kurator Oświaty.
Już w lutym 2007 roku Poseł wspólnie z Senatorem Jerzym Chróścikowskim w przesłanym piśmie do Lubelskiego Kuratora Oświaty przedstawili sytuację, w jakiej znalazła się szkoła. Zaznaczyli, że przy podejmowaniu decyzji o likwidacji szkoły nie wzięto pod uwagę tak ważnych kwestii jak: liczebność klas, prowadzenie lekcji w systemie zmianowym, bezpieczeństwo uczniów ( dzieci z klas I-IV miały zostać przeniesione do Gimnazjum nr 1, a gimnazjaliści do Szkoły Podstawowej nr 7), porównywalność oferty edukacyjnej obu szkół, sytuację materialne kadry nauczycielskiej, brak zgody na dokonanie zmiany ze strony rodziców obu szkół. Poprosili także o szczególnie wnikliwe zajęcie się sprawą Szkoły nr 7, a przy podejmowaniu decyzji nie kierowanie się tylko względami ekonomicznym, lecz również społecznymi, w tym w szczególności jakością kształcenia dzieci.

Lubelskie Kuratorium Oświaty w odpowiedzi poinformowało, że będzie dążyć do konstruktywnego rozwiązania zaistniałego problemu. Ponadto, wyrażając swoją opinię na temat wniosku Prezydenta Miasta Zamość o likwidacji Szkoły nr 7, będzie się kierowało szeregiem kryteriów, mających wykazać, czy dana decyzja jest decyzją właściwą.

Z pewnością wspólna praca Rady Rodziców Szkoły nr 7, Posła Sławomira Zawiślaka i radnych Miasta Zamość z ramienia PiS przyczyniła się do zachowania w dotychczasowym kształcie struktury organizacyjnej w zamojskim szkolnictwie. Zapobiegła wprowadzeniu w życie krzywdzącej i pochopnej decyzji o likwidacji szkoły oraz umożliwiła sprawniejsze i lepsze kształcenie dzieci.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010