Udział w uroczystości X-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Chóru Rezonans, Restauracja Arkadia w Zamościu.

Czytaj artykuł prasowy->

Zamosc onLine

Uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

W czasie przemówienia poseł m.in. pogratulował władzom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Zamościu za prowadzoną aktywną działalność na rzecz rozwiązywania istniejących problemów społecznych członków związku. Podziękował za przyznaną mu Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W/w odznaka została nadana przez Zarząd Główny Związku w Warszawie, a jej wręczenia dokonał Przewodniczący PZERiI Zarząd Oddziału Okręgowego w Zamościu Pan Bronisław Witkowski. Poseł poinformował również, iż w czasie ostatnio odbytego posiedzenia Sejmu RP skierował do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka interpelację poselską w sprawie problemów z realizacją przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.Dodał jednocześnie, iż złożył do swojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz zmianie ustawy o transporcie drogowym, który w najbliższym czasie zostanie przedłożony przez KP PiS do Marszałek Sejmu RP.

 

 

 

Spotkanie z pracownikami (doradcami rolniczymi) z Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie, którego tematem była ocena sytuacji organizacyjno-finansowej polskiego doradztwa rolniczego w kontekście wprowadzonych przez rządzącą koalicję zmian ustawowych. W trakcie spotkania poseł przestawił swoje poglądy w w/w kwestii oraz przekazał doradcom swoje pisemne stanowisko dotyczące problemów LODR w Końskowoli, siedziba OSW w Sitnie.

Uroczystości patriotyczno-religijne przy pomniku ofiar poległych w czasie II wojny światowej we wsi Kolonia Staszic, Gmina Uchanie.Uroczystość 68. rocznicy pacyfikacji Grabowca i okolic. Poseł uczestniczył we Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz złożył kwiaty przy pomniku Bohaterów Rzeczypospolitej Grabowieckiej.

Uroczystości z okazji XX-lecia Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu.

W trakcie wystąpienia poseł podniósł potrzebę obrony funkcjonowania publicznego systemu oświaty w Polsce. Zauważył jednocześnie wieloletnią, efektywną pracę pedagogów i wychowawców z niepublicznych jednostek oświatowych. Podkreślił, że na terenie Zamojszczyzny dobrym przykładem takiej pracy jest właśnie w/w Zespół należący nie tylko w opinii lokalnej ale także wg. ogólnopolskich rankingów do jednych z najlepiej kształcących placówek edukacyjnych na terenie naszego regionu a także kraju. Po zakończeniu części oficjalnej poseł miał niewątpliwą przyjemność obejrzenia i wysłuchania musicalu Drogi i manowce przygotowanego z przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, Klub Batalionowy w Zamościu.

Otwarcie wystawy Najstarsza Orkiestra w Polsce-130 lat Orkiestry im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Muzeum Zamojskie.

Uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych poświęconych działalności i 62 rocznicy likwidacji przez Urząd Bezpieczeństwa II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej i Klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy.

Udział w uroczystym wprowadzeniu relikwii bł. Jana Pawła II do kaplicy S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Rozstrzygnięcie konkursów matematycznych „Szpak” i „Zagimak” organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, sala Państwowej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Poseł ufundował kilkadziesiąt nagród książkowych dla laureatów konkursów z terenu wszystkich powiatów Zamojszczyzny. Pogratulował uczniom takefektownego zdobywania trudnej wiedzy, charakterystycznej dla królowej nauk, jaką jest właśnie matematyka. Opiekunom i nauczycielom podziękował za wielką umiejętność owocnego przekazywania wiedzy naszej uzdolnionej młodzieży, a organizatorom za sprawne przygotowanie konkursów. Poseł zadeklarował , że tak jak i w latach poprzednich będzie wspierał przyszłoroczną edycję konkursu.

Uczestnictwo w uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej osoby zamordowane przez niemieckiego okupanta w miejscowości Ostrówek (Gmina Trzeszczany). Poseł po okolicznościowym przemówieniu, złożył kwiaty przed pomnikiem ofiar zbrodni, Kaplica w Ostrówku.

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego poseł uczestniczył w Obchodach jubileuszu 90-lecia sportu na Ziemi Hrubieszowskiej, sala widowiskowa Hrubieszowskiego Domu Kultury.

W trakcie uroczystości poseł podziękował sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym zarówno z terenu miasta Hrubieszów, jak również powiatu hrubieszowskiego za efektywną pracę na rzecz rozwoju sportu. Pogratulował zawodnikom i trenerom dobrych wyników pracy, których efektem jest reprezentowanie naszego regionu na wielu arenach sportowych kraju i poza jego granicami.

Doceniając wielkie zasługi dla hrubieszowskiego sportu, inicjatora obchodów jubileuszu 90-lecia sportu na Ziemi Hrubieszowskiej Pana Marka Ambrożego Kitlińskiego- byłego zawodnika, wybitnego trenera, znanego działacza sportowego, autora książki „Antologii sportu hrubieszowskiego - historia i współczesność sportu na terenie powiatu hrubieszowskiego”, poseł przekazał w/w ufundowaną przez siebie stosowną pozycję wydawniczą.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablic pamiątkowych. Tablicę poświęconą pamięci Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ufundowaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa na budynku Sądu Rejonowego, poseł odsłonił wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pawłem Perelmuterem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Paczałą.

Następnie odsłonięta została umieszczona na budynku Biblioteki Pedagogicznej Tablica ufundowana przez Radę Powiatu Hrubieszowskiego, upamiętniająca Związek Strzelecki i Klub Sportowy „Strzelec”.

Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu, Zamojski Dom Kultury.

Poseł będąc uczestnikiem uroczystości, pogratulował Pani Dziekan Zofii Piłat i jej współpracownikom za zorganizowanie uniwersytetu, w którym jego słuchacze mogą poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać posiadane zainteresowania, także z pożytkiem dla życia publicznego. Podziękował także wszystkim instytucjom współpracującym z uniwersytetem za udzielane mu wsparcie.

Poseł dodał, iż wielokrotnie miał okazję osobiście zapoznać się z pozytywną działalnością Uniwersytetów Trzeciego Wieku, m.in wykładał dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Tomaszowie Lubelskim.

 

24 Kongres Europejskiej Federacji Łąkarskiej, Krasnystaw.

Realizując wniosek Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Kongresu Prof. dr hab. Wandy Harkot, poseł wsparł ten ważny projekt w części dotyczącej przygotowania śródkonferencyjnej wycieczki na terenie powiatu krasnostawskiego. Razem z organizatorami i gośćmi konferencji, poseł zwiedził Spółdzielnię Mleczarską w Krasymstawie, gdzie miała miejsce promocja polskiego mleczarstwa. Członkowie wycieczki mogli również obejrzeć rezultaty polskiej szkoły hodowli koni w Białce. W trakcie wystąpienia poseł złożył serdeczne podziękowania koordynator Prof. W. Harkot, Władzom i pracownikom naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za ogromne zaangażowanie i wzorową pracę w czasie przygotowań, jak i w trakcie tej ważnej międzynarodowej konferencji. Przekazał okolicznościowy list gratulacyjny, życząc jednocześnie wszystkim dalszych sukcesów naukowych, zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego, II LO im. C. K. Norwida w Krasymstawie.

Poseł złożył gratulacje Organizatorom za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz organizacji w/w konkursu, w którego finale uczestniczył po raz kolejny. Uczestnikom i finalistom konkursu pogratulował zdobytych nagród i wyróżnień. Na ręce Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Krasymstawie Pani Annie Cichosz przekazał okolicznościowy list gratulacyjny, w którym, m.in. podkreślił znaczenie konkursu w propagowaniu dokonań artystycznych wybitnego polskiego poety C. K. Norwida. Dla jednego z laureatów konkursu poseł ufundował nagrodę, którą wręczył w czasie uroczystości.

Udział w sesji Rady Miasta i Gminy Krasnobród.

Poseł przywołując swoją pracę dla krasnobrodzkiej społeczności podczas V i VI kadencji Sejmu RP, złożył obecnym władzom oraz radnym deklarację współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego gminy oraz rozwiązywania jej problemów. Odpowiadał również na pytania radnych. Wraz z przybyłymi z nim przedstawicielami organizacji pozarządowej- byłymi żołnierzami Armii Krajowej, zrzeszonymi w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, odpowiedział na apel Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród i zadeklarował finansowe wsparcie zadania inwestycyjnego polegającego na przesunięciu pomnika żołnierzy AK poległych w bitwie z Niemcami w miejscowości Lasowce.

Uczestnictwo w uroczystościach religijno-patriotycznych upamiętniających postać wielkiego Polaka- Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w latach II wojny światowej przebywał na terenie Gminy Kraśniczyn (powiat krasnostawski), Kapliczka w Żułowie.

Jubileusz X-lecia nadania Gimnazjum w Sitnie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poseł przyjął, zaproponowany przez władze szkoły, patronat honorowy nad uroczystościami jubileuszu. Ufundował kilkanaście pozycji książkowych dla laureatów konkursu plastyczno-fotograficznego oraz przekazał do szkolnej biblioteki zbiór przemówień i kazań ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. W trakcie wystąpienia pogratulował Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców tak znamienitego jubileuszu, podziękował za wieloletnią pracę pedagogiczną. Podkreślił aktualność nauczania ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwłaszcza w kontekście troski o sprawy naszej Ojczyzny.

Uczestnictwo w sesji Rady Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. Poseł w trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że poprzez systematyczne kontakty z Burmistrzem, stara się na bieżąco zapoznawać i interweniować w sprawach dotyczących mieszkańców Szczebrzeszyna. Poseł zadeklarował chęć dalszej współpracy. Z posłem na sesji byli obecni przedstawiciele organizacji pozarządowej, którzy przedstawili projekt upamiętnienia postaci ważnej dla historii miasta.

Uroczyste otwarcie Pucharu ZPRP Młodzików w piłce ręcznej, Rynek Wielki w Zamościu.Poseł witając zebraną młodzież, pogratulował władzom Międzyszkolnego Klubu Sportowego Padwa Zamość za skuteczne działania mające na celu zorganizowanie właśnie w naszym mieście tak prestiżowych zawodów. Podniósł również, iż przyznanie MKS Padwa Zamość przeprowadzenia rozrywek w piłce ręcznej świadczy niewątpliwie o docenieniu przez władze centralne piłki ręcznej osiągnięć zamojskich zawodników. Wskazał na piękno tej dyscypliny sportowej, przywołując fakt rozgrywania w 1917 roku w Szczypiornie przez oficerów I i III Brygady Legionów meczów piłki ręcznej(tzw. szczypiorniaka). Poseł życzył wszystkim uczestnikom turnieju osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych.

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010