Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość ogłasza kolejną, siódmą już edycję konkursu historycznego ,, Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy", organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - ks. Bp Marian Rojek, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Forma: zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik,  prezentacja.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu wskazanego w regulaminie konkursu.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 15 kwietnia 2016r.

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Dodatkowe, szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc na poniższe nr telefonów:

•       Biuro Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00) - tel. 84 677 65 56

•       Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość - tel. 501 589 888.

 

REGULAMIN KONKURSU

Uprzejmie informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oficjalnie potwierdził iż Poczta Polska wygrała konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na lata 2016-2025. Taki wynik konkursu potwierdza oczywisty fakt że Poczta Polska to  jedyny podmiot, który w sposób skuteczny i bezpieczny może świadczyć usługi pocztowe na terenie całego kraju. Przypomnijmy że w połowie lutego br. Poseł Sławomir Zawiślak skierował interpelację poselską do Prezes Rady Ministrów, Pani Ewy Kopacz w sprawie sytuacji Poczty Polskiej S.A. oraz jej przyszłości w obliczu konkursu na operatora wyznaczonego, w której podnosi kwestie dynamicznych przeobrażeń na rynku usług pocztowych oraz wpływ ewentualnych skutków utraty przez Pocztę Polską S. A. statusu ww. operatora na los zatrudnionych w tej spółce pracowników. Przetarg po bardzo krotkim okresie dostosowawczym ( inaczej niź w innych krajach UE ) został ogłoszony za akceptacją strony rządowej.

Odpowiedzi na szereg postawionych  w niej pytań  udzielił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jednocześnie z  uwagi na fakt, że ponadto plany dotyczące prywatyzacji Poczty Polskiej zostały w ww. odpowiedzi potwierdzone Poseł zdecydował się również zgłosić podczas 90. Posiedzenia Sejmu RP, w dn. 9 kwietnia br. pytanie w sprawach bieżących, w którym poruszył m.in. poza kwestiami wskazanymi w przedmiotowej interpelacji także problematykę rządowego projektu prywatyzacji tej Spółki w aspekcie jej aktualnego statusu legislacyjnego. Pełna treść interpelacji oraz złożonego pytania a także udzielone na nie odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej Sejmu RP www.sejm.gov.pl, w zakładce Prace Sejmu ze wskazaniem na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie. Poseł Sławomir Zawiślak cieszy się, że podniesienie w/w problemu w Sejmie, przy współpracy z załogą doprowadziło do podjęcia skutecznych działań niezbędnych do jego rozwiązania. Kwestie związane z Pocz­tą Pol­ską S.A. – spółką o wiel­oletniej tra­dy­cji Poseł podnosił od lat. W ramach obecnej kadencji poseł złożył m.in. interpelację w sprawie redukcji zatrudnienia w Poczcie Polskiej SA i jej ewentualnego wpływu na jakość i dostępność powszechnych usług pocztowych, na przykładzie woj. lubelskiego  oraz interpelację w sprawie kontraktów menedżerskich w Poczcie Polskiej SA.

W połowie 2011r. do Biura Poselskiego Posła Zawiślaka zgłosili się mieszkańcy Biłgoraja z prośbą o podjęcie interwencji mającej na celu pomoc w pozyskaniu  środków finansowych na modernizację biłgorajskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym wykonanie bieżni tartanowej oraz odnowienie skoczni lekkoatletycznej. Mając na uwadze dobro mieszkańców Biłgoraja, zwłaszcza zaś  biłgorajskiej młodzieży która dzięki ww. inwestycji mogłaby aktywnie spędzać wolny czas Poseł wystąpił z pismem do ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki – Pana Adama Giersza. W ww. piśmie podniósł m.in. potrzebę modernizacji ww. obiektu ze względu na chęć liczne organizacje imprez sportowych m.in. „Czwartków lekkoatletycznych" oraz aspekt  popularyzacji sportów lekkoatletycznych w regionie. Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy m.in. zamojskiego parlamentarzysty we wrześniu br. dokonano technicznego odbioru ww. obiektu, zorganizowano także zawody lekkoatletyczne z udziałem młodzieży szkolnej. Mieszkańcy Biłgoraja są dumni z tak nowoczesnej i potrzebnej inwestycji a swoją wdzięczność wobec działań Posła Zawiślaka wyrazili w pisemnych podziękowaniach.

 

 

W ramach prowadzonej działalności poselskiej poseł Sławomir Zawiślak wspiera liczne konkursy, plebiscyty, uroczystości, imprezy sportowe itp. fundując ze środków prywatnych nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, oraz obejmując Patronaty Honorowe nad różnego rodzaju przedsięwzięciami.

Na początku br. odbyły się wydarzenia o charakterze sportowym - XV Plebiscyt Piłkarski organizowany przez Kronikę Tygodnia, w którym Poseł jak co roku ufundował i wręczył puchar dla najlepszej drużyny piłkarskiej Zamojszczyzny oraz V Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Zamościa roku 2014, w którym Poseł również ufundował puchar dla zwycięzcy.

W ramach obchodów Święta Kobiet -obchodzonego na terenie gminy Hrubieszów-   rozstrzygnięto konkurs „Kobieta Europejka 2015 – z Hrubieszowa na Urząd w Parlamencie Europejskim". Na rzecz ww. konkursu Poseł ufundował i wręczył jego laureatkom specjalne upominki. Cześć upominków trafiła także do członków zespołu, którzy przedstawili ciekawą część artystyczną.

Jedną z ostatnio podjętych przez posła inicjatyw była organizacja IV już edycji Zamojskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży - Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Poseł jako główny organizator, patron honorowy ufundował Zwycięzcom poszczególnych konkurencji puchary, statuetki oraz dyplomy.

Wzorem lat ubiegłych Poseł ufundował także nagrody dla Laureatów tym razem XIV Spotkań Teatralnych Gimnazjów Powiatu Zamojskiego organizowanych co roku  z inicjatywy Pani Dyrektor Gimnazjum w Sitnie – Pani Alicji Monastyrskiej.

Poseł, poprzez ufundowanie nagród, udzielił ponadto pomocy w organizacji następujących wydarzeń:

•         kilku edycji konkursów matematycznych „Szpak" i „Zagimak" organizowanych przez  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu.

•         VIII Festynu Rodzinnego w  Jarosławcu 2015, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową wraz z Gimnazjum. W ramach wsparcia rzeczowego festynu Poseł ufundował i wręczył dzieciom, zwycięzcom konkursów kilkanaście nagród książkowych.

•         Parafiady 2015 - zorganizowanym przez parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy dwudniowego festynu. Była to impreza o charakterze charytatywnym, zaśdochód z tego przedsięwzięcia przeznaczony został na budowę ołtarza w świątyni parafialnej. Poseł zdecydował się także wesprzeć finansowo ten szczytny cel oraz był jednym ze sponsorów w/w kulturalno-rozrywkowego wydarzenia.

•         finału XXI Konkursu Plastyczno- Literackiego  „RODZINA NAJWSPANIALSZY ZAMYSŁ PANA BOGA" zorganizowanego przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej Diecezji pod kierunkiem Marii Gmyz i Bożeny Orzechowskiej. Poseł Sławomir Zawiślak przyjmując zaproszenie, na  poczet ww. konkursu ufundował nagrody oraz  dokonał ich wręczenia laureatom.

•         XXI Finału Plebiscytu Sportowego Rewizji Tomaszowskich połączonego z Podsumowaniem Roku Sportowego 2014, jaki odbył się w Tomaszowskim Domu Kultury. Podobnie jak w latach poprzednich Poseł jako jeden ze sponsorów wsparł tegoroczny Plebiscyt fundując i osobiście wręczając nagrodę rzeczową dla jego Zwycięzcy.

•         II Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość. W trakcie zawodów Poseł dokonał wręczenia nagród najlepszym zawodnikom.

•         uroczystości 10-tej rocznicy nadania Gimnazjum nr 2 w Zamościu imienia Jana Zamoyskiego, XVI Ordynata. W trakcie uroczystości Poseł zabrał głos oraz wręczył ufundowane przez siebie nagrody laureatom konkursu o Janie Zamoyskim.

Ponadto poseł od kilkunastu lat działający społecznie w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, od kilku lat jako Prezes Zarządu wraz z członkami Związku jest współorganizatorem licznych uroczystości oraz innych inicjatyw mających na celu krzewienie postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej.

W tym roku odbyły się zatem kolejne edycje konkursów:

•         VI edycja Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy", której Poseł był współorganizatorem, podczas których ufundowane były cenne nagrody rzeczowe i dyplomy .

•         VI edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu we współpracy z Muzeum Zamojskim. Na poczet ww. konkursu Poseł ufundował  nagrody oraz dokonał ich wręczenia jego laureatom.

•         III edycja Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Chłopcy Malowani", zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość oraz Klub Batalionowy w Zamościu, w którym Poseł ufundował też nagrody dla uczestników.

•         w Muzeum Zamojskim odbył się konkurs historyczny „Trudne decyzje, kontrowersyjne wybory - Żołnierze Wyklęci". Poseł ufundował 10 nagród dla laureatów konkursu, w tym jednej specjalnej za uzyskanie najlepszego wyniku.

Poseł jako patron honorowy i organizator uczestniczył w zorganizowanym przez - kierowany społecznie przez posła -  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  ( przy współpracy z Kołami Rejonowymi ŚZŻAK Okręg Zamość w Gorzkowie i Żółkiewce ) oraz Urzędem Miasta Krasnystaw koncercie patriotycznym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, jaki odbył się w sali ZS Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnystawie. Podczas części oficjalnej poprzedzającej ww. występ dokonał m.in. uroczystego powitania przybyłych gości oraz wręczył odznaczenia członkom ŚZŻAK Okręg Zamość.

W tym roku przypada także 70 rocznica Bitwy pod Kuryłówką. Uroczysty honorowy patronat nad uroczystością objął sejmowy Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który reprezentowany był przez posła Zawiślaka i M. Golbę.

Poseł wsparł także organizowaną - pod Patronatem Prezydenta RP A. Dudy przez Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, Federację Kawalerii Ochotniczej, Niezrzeszone Oddziały Kawalerii Ochotniczej i innych - rekonstrukcję Bitwy pod Komarowem 1920 r w ramach uroczystości 95 rocznicy tej bitwy.

W ostatnich dniach był organizatorem dwudniowych uroczystości jubileuszu  25 lecia działalności ŚZŻAK Okręg Zamość podczas, których m.in. zorganizował koncert rockowy " Panny Wyklęte" oraz Koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Pod Patronatem posła i przy wsparciu rzeczowym (  w postaci ufundowania nagród dla uczestników ) odbyła się także historyczna Gra Miejska dla młodzieży, zorganizowana we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, Zespołem Szkół w Dubience z terenu powiatu chełmskiego.

Poseł S. Zawiślak tradycyjnie wspiera działalność organizacji kresowych. W tym roku m.in porzez uczestnictwo w Komitecie Honorowym zorganizowanego w Warszawie Dnia Jednosci Kresowian. Za pomoc organizacyjną dostał od organizatorów pisemne podziękowanie.

Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka w związku z decyzją posła od początku swego istnienia uruchomiło cieszącą się dużym zainteresowaniem  wśród mieszkańców regionu usługę bezpłatnych porad prawnych. Przez ostanie lata działalności biura z porad tych skorzystało tysiące osób, nie tylko mieszkańcy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów biura a także mając na względzie najwyższą jakość świadczonych usług Poseł Zawiślak zdecydował się nawiązać oraz nieprzerwanie kontynuować wieloletnią współpracę z dr habilitowanym nauk prawnych– Przemysławem Czarnkiem, który osobiście zapewnia obsługę prawną Interesantów biura. Dr Czarnek jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPPKiA KUL. Dodatkowo piastuje On inne stanowiska kierownicze w administracji oraz w organizacjach pozarządowych.  Jest także stałym współpracownikiem kancelarii adwokackich i kancelarii radców prawnych.

Na chwilę obecną porady odbywają się (co do zasady) dwa razy tygodniu w siedzibie Biura Poselskiego w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 27A (budynek banku Bank BGŻ BNP Paribas S.A, I piętro) w godzinach 10.00 -15.00. Dbając o jakość świadczonych porad Interesanci umawiani są  na ok. 30 minutowe spotkania (w szczególnie zawiłych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Aby skorzystać z takiej porady należy zadzwonić (biuro poselskie w Zamościu – tel. 846384402) bądź przyjść osobiście do Biura Poselskiego w Zamościu. Pracownice biura Poselskiego dokonają stosownej rezerwacji terminu porady prawnej wyznaczywszy konkretny dzień i godzinę spotkania z Prawnikiem.

W sprawach niecierpiących zwłoki bądź terminowych istnieje możliwość udzielenia porady niezwłocznie, w najbliższym terminie dyżuru prawnika, także drogą elektroniczną i poprzez rozmowę telefoniczną.

Dodatkowo na poczet porad prawnych Poseł Zawiślak udostępnia filie swojego biura zlokalizowane w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Krasnymstawie. Mając na uwadze względy ekonomiczne koniecznym warunkiem zorganizowania porad poza głównym biurem w Zamościu jest zebranie grupy co najmniej 4 osób chętnych do uzyskania pomoc prawnej w takim miejscu. Oczywiście  aby skorzystać z porady prawnej należy analogicznie dokonać telefonicznej rezerwacji terminu.

W biurze poselskim można uzyskać następującą pomoc prawną:

- kompleksowe wyjaśnienie stanu prawnegooraz podstawy prawnej rozwiązania wraz ze wskazaniemmożliwych sposobów dalszego działania;

- przygotowanie kompletu pism procesowych;

- wykonanie kopii potrzebnych załączników;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych danych teleadresowych sądów, urzędów, organizacji społecznych, ministerstw itp.

Porady prawne udzielane są z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego itp.

Dodatkowo,w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Poseł Sławomir Zawiślak podejmuje indywidualne interwencje poselskie, w ramach których na podstawie przedłożonych dokumentów w porozumieniu z współpracującym prawnikiem prowadzona jest wnikliwa analiza zgłoszonej sprawy a następnie sporządzana jest interwencja.

Zgodnie bowiem z art. 20. ww. ustawy wykonując swoje obowiązki poselskie Poseł ma prawo podejmować interwencje w organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, które wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborców lub wyborcy, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.
Ww. organy i jednostki, wobec których Poseł podejmuje interwencje, są obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić Go o stanie rozpatrywania sprawy i w uzgodnionym terminie ostatecznie ją załatwić.

Ze względu na napięty terminarz spotkań a także w trosce o Państwa wygodę spotkanie z Posłem możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jego terminu. Telefonicznej rezerwacji dokonywać należy kontaktując się bezpośrednio z Posłem Zawiślakiem pod nr tel. 501589888, 734 483 888.

Biuro poselskie świadczy także pomoc w zakresie redagowania pism biurowych takich jak podania, zapytania, informacje, decyzje, odwołania itp. W przypadkach nie wymagających konsultacji prawniczej ww. dokumenty sporządza od ręki pracownik biura.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Biuro poselskie posła Zawiślaka  udzieliło skutecznej pomocy prawnej i interwencyjnej. Poseł wielokrotnie podejmował interwencje mieszkaniowe na rzecz mieszkańców regionu. Kilku rodzinom udało się w ten sposób uzyskać mieszkania z zasobów komunalnych. Niemal codziennością biura jest pomoc w sprawach związanych z dochodzeniem, w wielu przypadkach przedawnionych,  roszczeń windykacyjnych, sprawach zusowskich czy spadkowych.

Poseł S. Zawiślak trzymał kolejny bardzo ważny list, słowa uznania z współpracę. Wspierając ważne obywatelskie projekty poseł bardzo ceni sobie współpracę także z organizacjami Kresowian. Dziękuje tym wspaniałym środowiskom polskich patriotów za zaufanie jakim go obdarzono proponując wsparcie organizowanych  uroczystości. Cieszy się, że jego pomoc udzielona m.in. rok temu na rzecz organizacji w Warszawie Marszu w 70 rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, połączonego m.in. z przedstawieniem na terenie Sejmu RP wystawy ( zorganizowanej przy posła współudziale przez Klub PiS )  i w tym roku została zauważona i doceniona. Poseł życzy Kresowianom, wszystkim patriotycznym Polkom i Polakom wspólnej i skutecznej realizacji jeszcze większej liczby udanych, ważnych narodowych przedsięwzięć. Ważne jest byśmy wspólnie zadbali zgodnym wysiłkiem rozwój naszego kraju także o prawdę historyczną, oraz potrafili godnie uczcić pamięć zapomnianych kart z naszej historii i ludzi. Poseł bardzo ceni to, że w ostatnim projekcie pięknie podniesiono pamięć o polskich, kulturotwórczych kresach. Zgłasza chęć, wolę dalszej współpracy.

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010