Jednymi z najbardziej efektywnych sposobów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizowania osób  pozbawionych zatrudnienia i źródeł utrzymania są środki  Funduszu Pracy zarezerwowane w budżecie Państwa. Niestety, obecny rząd koalicji PO-PSL nie zabezpieczył w budżecie na 2011rok odpowiednich funduszy na przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku społecznemu.

Stąd też w trosce o los osób bezrobotnych, którym przysługuje skorzystanie z instrumentów rynku pracy jak, np. staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, podjęcie prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, poseł Sławomir Zawiślak jeszcze w listopadzie 2010r. przedłożył na ręce Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak interpelację poselską w sprawie środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków.

Brak odpowiedniego zabezpieczenia funduszy w ramach w/w funduszu skutkuje również  niemożliwością pokrycia zobowiązań na tzw. proces refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, dla umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych  z pracodawcami jeszcze w 2010 roku.

Dlatego też na prośbę przedstawicieli jednego z Cechu Rzemiosł  Różnych i Przedsiębiorczości Zamojszczyzny, dnia 23.02.2011r. poseł skierował do w/w adresata kolejną interpelację poselską w sprawie wstrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.


W załączeniu w/w interpelacje poselskie wraz z odpowiedziami.

Czytaj dalej->

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010