Zauważając trudną sytuację polskiego rolnictwa oraz brak skutecznych działań, na arenie międzynarodowej, przedstawicieli obecnego rządu w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej oraz zbliżającej się polskiej prezydencji w UE, Zespół Rolny Prawa i Sprawiedliwości zorganizował cykl konferencji rolnych. Dlatego też Parlamentarzyści Lubelszczyzny Prawa i Sprawiedliwości, jako przedstawiciele w/w zespołu, zorganizowali Wojewódzką Konferencję Rolną, która odbyła się 6 marca 2011r.

Pierwsza jej część odbyła się w Lublinie w sali Metropolitalnego Centrum Caritas przy ul. Al. Unii Lubelskiej 15, druga jej część miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu.

W konferencji w Starym Zamościu, jako prelegenci, uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego- Poseł  Henryk Kowalczyk, który mówił o opłacalności produkcji rolniczej; Poseł Sławomir Zawiślak-członek sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który swoje wystąpienie poświęcił zestawieniu sytuacji gospodarstwa rodzinnego i ustroju III RP; Senator Jerzy Chróścikowski- Przewodniczący komisji senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zajął się problemem szans i zagrożeń przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku dla polskich rolników.

Obecna trudna sytuacja polskich rolników, którym nie sprzyja prowadzona przez obecny rząd polityka rolna, każą podejmować działania nakłaniające do jej zmiany. Stąd też uczestnicy Wojewódzkiej Konferencji Rolnej zgromadzeni w Lublinie i Starym Zamościu przyjęli stanowisko, jakie zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r. – w załączeniu.

 

Stanowisko

przyjęte przez uczestników Konferencji Rolnej Prawa i Sprawiedliwości

Lublin - Stary Zamość

                                                                                    Dnia 6 marca 2011 roku.

w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

 

I. Mając na uwadze, że:

 

1) Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale rolniczym, jednym z najwyższych
w Unii Europejskiej, zarówno pod względem ilości jak i jakości produkcji rolniczej,
w tym zwłaszcza w zakresie produkcji zdrowej żywności,

 

2) Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i że rolnictwo jest bardzo ważną częścią polskiej gospodarki,

 

3) prognozy gospodarcze dla świata i Europy wskazują na potrzebę znacznego zwiększenia produkcji rolniczej, wobec czego żywność w coraz większym stopniu staje się produktem strategicznym,

 

4) w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe przyszłych pokoleń niezbędne jest zachowanie i rozwijanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce,

 

5) zachowanie i rozwój rolnictwa jest ważne także z uwagi na jego znaczenie dla ochrony środowiska oraz dla zrównoważonego i równomiernego rozwoju regionalnego Polski, w tym zwłaszcza regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo,

 

6) przyszłość rolnictwa i jego rozwój w zasadniczym stopniu uzależniony jest
od Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, a w szczególnym zakresie od dopłat bezpośrednich, bez których rolnictwo w Europie nie byłoby w stanie sprostać warunkom konkurencji światowej,

 

7) Polscy rolnicy są obecnie dyskryminowani na skutek znacznie zaniżonych dopłat bezpośrednich, które są 2-3 krotnie niższe niż w krajach członkowskich tak zwanej starej Unii i że dyskryminacja ta stwarza rażącą nierówność konkurencji w produkcji rolniczej na jednolitym rynku europejskim i w dłuższej perspektywie zagraża upadkiem produkcji rolniczej w Polsce,

8) Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powinna w większym stopniu uwzględniać pomoc dla gospodarstw rodzinnych,

 

9) Wspólna Polityka Rolna powinna być mniej biurokratyczna i mniej uciążliwa dla rolników,

 

10) w II połowie 2011 roku Polska sprawować będzie prezydencję w Unii Europejskiej, a w czasie tej prezydencji przygotowane być muszą ważne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
po 2013 roku, wobec czego Polska może mieć szczególny wpływ na zakres i treść zmian we Wspólnej Polityce Rolnej,

 

11) Województwo Lubelskie jest regionem, w którym rolnictwo ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne,

 

II. Uczestnicy Konferencji rolnej Prawa i Sprawiedliwości  Lublinie zwracają się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o:

 

1. Uznanie spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej za jeden z zasadniczych priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

2. Podjęcie stanowczych działań na najwyższym szczeblu o zapewnienie dla polskich rolników równego i niedyskryminującego poziomu dopłat bezpośrednich po 2013 roku,

3. Stanowcze zabieganie o możliwie najwyższy poziom finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który pozwoli na rzeczywiste wyrównanie poziomu dopłat rolniczych.

4. Inicjowanie i wspieranie takiego kierunku zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, który sprzyjał będzie silniejszemu wsparciu małych i średnich gospodarstw rodzinnych oraz rolników aktywnych, zajmujących się rzeczywistą produkcja rolniczą,

5. Inicjowanie i wspieranie takich zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, które będą prowadzić do jej uproszczenia i zmniejszenia biurokracji.

6. Podjęcie odpowiednich działań przez służby administracji rządowej, np.
Inspekcję Weterynaryjną, w celu zabezpieczenia wysokiej jakości wwożonych do
naszego kraju produktów żywnościowych. 

 

 

 

 

 


 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010