Dnia 23 października br. poseł S. Zawiślak po raz kolejny wziął udział w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwoju Polski Wschodniej, z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pani Iwony Wendel. Tematem spotkania był stan prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 oraz Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
Poseł w swoim wystąpieniu poruszył m.in temat skali potrzeb inwestycyjnych województwa lubelskiego, kwestię rzeczywistej wielkości środków finansowych dostępnych w ramach PO PW oraz inne kwestie ważne dla umożliwienia wykorzystania środków unijnych -z nowej perspektywy finansowej UE- dla rozwoju Polski Wschodniej i Lubelszczyzny.
Poseł S. Zawiślak uznaje przedstawiony przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 za propozycję niewystarczającą wobec potrzeb i uwarunkowań wschodnich regionów Polski.
Ograniczenie alokacji środków programu operacyjnego przeznaczonego na rozwój  Polski Wschodniej z ok. 2 mld 300 mln euro w perspektywie finansowej 2007-2013 do 2 mld euro w nowej perspektywie lat 2014 -2020 należy ocenić jako działanie niekorzystne z punktu widzenia realizacji polityki spójności. Wyjaśnienia Przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wskazujące na ukończenie projektów z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej z poprzedniej perspektywy finansowej i wynikające  z tego obniżenie środków w perspektywie aktualnej nie są przekonujące.
Poseł podobnie jak członkowie Zespołu stoi na stanowisku, że problemy regionów Polski Wschodniej, czyli województw lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, narastają, co potwierdzone jest wynikami wielu badań. Jako najważniejsze z nich uznaje się: sytuację demograficzną i związany z nim problem emigracji młodych ludzi poza granice regionów i kraju, słabość przedsiębiorstw w makroregionie, nie będących w stanie wykorzystać jego zasobów, zły stan infrastruktury transportowej, nie zapewniający łączności transportowej zarówno w ramach Polski Wschodniej, jak i z innymi regionami kraju, złą sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, nadmierną koncentrację instrumentów rozwojowych w dużych miastach wojewódzkich Wschodniej Polski. Żaden z tych problemów nie został rozwiązany środkami perspektywy finansowej lat 2007-2013, a duża ich część w tym czasie się nasiliła.
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 zawiera wiele szczegółowych wad i braków, min.:
- brak odpowiednich instrumentów przeciwdziałających kryzysowi demograficznemu w makroregionie Polski Wschodniej i związanej z nim emigracji zarobkowej do innych regionów oraz poza granice kraju,
- niedostateczne działania przewidziane, mimo wyodrębnienia dwóch osobnych osi priorytetowych, w ramach infrastruktury transportowej, w szczególności zaś brak  działań w kierunku skomunikowania mniejszych miast z miastami wojewódzkimi, a miast wojewódzkich z pozostałą częścią kraju,
- nieuwzględnienie złej i pogarszającej się stale sytuacji jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności ich zdolności absorpcji środków oraz zapewnienia wkładu własnego,
- nadmierna koncentracja instrumentów działania w największych ośrodkach Polski Wschodniej, to jest w 5 miastach wojewódzkich, z  jednoczesnym brakiem odpowiedniego wsparcia kierowanego do miast powiatowych, mniejszych miast i terenów wiejskich, co stanowi kontynuację szkodliwej, polaryzacyjno-dyfuzyjnej polityki rozwoju regionalnego,
- związana z powyższym problemem kwestia dotycząca ograniczenia obszarów funkcjonalnych miast tylko do gmin bezpośrednio sąsiadujących z granicami administracyjnymi miast wojewódzkich,
- brak koordynacji międzyresortowej działań przewidzianych dla wsparcia Polski Wschodniej,
Z podanych wyżej powodów poseł na obecną chwilę nie może uznać PO PW 2014 – 2020 za dokument  pozwalający mieć nadzieję na rozwiązanie problemów dotyczących regionów Polski Wschodniej. Dlatego razem z członkami Zespołu zwróci się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o uwzględnienie w ostatecznej wersji wniosków wynikających z przedstawionych powyżej zastrzeżeń.

Oglądaj->

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010