Prawie 15 mln Euro na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Zamość

Zgodne współdziałanie Posła Sławomira Zawiślaka oraz Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego spowodowało wpisanie obu projektów z terenu Gminy Zamość do Indykatywnego Wykazu Indywiduaknych Projektów Kluczowych Dla PO Infrastruktura I Środowiska.

Dnia 20.04.2007 r. Poseł Sławomir Zawiślak otrzymał pismo od Wójta Gminy Zamość, Ryszarda Gliwińskiego skierowane do Minister Rozwoju Regionalnego, Grażyny Gęsickiej .

W w/w piśmie Wójt poinformował, iż w 2006 r. Gmina Zamość zgłosiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie projekt pt. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Zamość; etap I budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek i Jatutów” o wartości szacunkowej 4,5 mln euro do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenie to znalazło się na liście przekazanej przez WFOŚiGW do Ministerstwa Środowiska, ale projekt nie znalazł się na liście projektów kluczowych POIiŚ. Projekt był w zaawansowanym etapie przygotowania do realizacji – dokumentacja projektowa została przekazana do uzgodnień w Starostwie Powiatowym w Zamościu. Jednocześnie opracowywana była Ocena Oddziaływania na Środowisko inwestycji. 

Realizacja projektu jest bardzo ważna dla rozwoju gminy. Zapewniłaby mieszkańcom odpowiednie warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie gminy jedynie 6,2 % mieszkańców ma dostęp do sieci kanalizacyjnej. Przedostające się do gruntu przez nieszczelne zbiorniki bezodpływowe ścieki zanieczyszczają wody gruntowe i podziemne. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, zagrożone są również ujęcia wody pitnej dla miasta Zamościa i terenów podmiejskich – łącznie ok.80 tys. mieszkańców. Brak możliwości dofinansowania realizacji tej inwestycji stanowiło barierę uniemożliwiającą gminie zrównoważony rozwój z uwzględnieniem wymagań środowiska naturalnego.

Odpowiedzią na przedstawiony problem było złożenie w dniu 10.05.2007 r. przez Posła interpelacji poselskiej na ręce Pani Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego w sprawie projektów z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony i konserwacji zabytków kultury sporządzonych przez jednostki samorządu terytorialnego średniej wielkości, dla których wskaźnik RLM przekracza liczbę 15 tys.

W dniu 06.06. 2007 r. poseł Sławomir Zawiślak otrzymał pismo Ministra Rozwoju Regionalnego, Grażyny Gęsickiej skierowane do Marszałka Sejmu RP, Pana Ludwika Dorna. W w/w piśmie poseł został poinformowany przez Panią Minister , że przygotowany przez Gminę Zamość w/w projekt może uzyskać wsparcie jedynie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie bowiem z linią demarkacyjną pomiędzy regionalnymi programami operacyjnymi a programami krajowymi projekty z zakresu gospodarki wodościekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM będą finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ. Wszystkie nie zgłoszone w czasie konsultacji propozycje będą mogły uzyskać wsparcie w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Ponadto dnia 29.06.2007 r. Poseł Sławomir Zawiślak skierował pismo w/w sprawie o udzielenie pomocy samorządowi Gminy Zamość do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszki Bolesty. Poseł przedstawił trudną sytuację Gminy Zamość w zakresie gospodarki wodnościekowej i realizacji projektowanych prac. Poseł poprosił o wpisanie projektu pt. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodościekowej na terenie gminy Zamość; etap I – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Ponieńska, Szopinek i Jatutów na listę Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych POIiŚ. Ponadto poparł rozszerzenie projektu o dodatkowe miejscowości wchodzące w skład Gminy Zamość: Żdanów, Żdanówek, Zwódne, Mokre, Płoskie, Sitaniec, Kolonia Sitaniec, Wolica Sitaniec, Wysokie i Chyża.

Dnia 11 lipca 2007 r. Poseł otrzymał pismo od Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszki Bolesty skierowanie do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. W powyższym piśmie Wójt został poinformowany, iż Ministerstwo Środowiska przekazało do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dwa projekty Gminy Zamość:

1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie Gminy Zamość-etap I- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek, Jatutów;

2. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na ternie Gminy Zamość- etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żdanów, Żdanówek, Zwódne, Mokre, Płoskie, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec-Wolica, Wysokie, Chyża, Szopinek. Pani Minister poprosiła także władze gminy o kontynuowanie intensywnych prac mających na celu odpowiednie przygotowanie powyższych projektów.

Wójt Gminy Zamość otrzymał ponadto pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 17 lipca 2007 roku, które potwierdzało fakt zakwalifikowania projektów do w/w programu. W załączniku do pisma projekty z Gminy Zamość były wymienione pośród kilkunastu projektów dotyczących inwestycji na teren województwa lubelskiego.

Przeczytaj w Kronice Tygodnia -> 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010