W wyniku zaangażowania posła Sławomira Zawiślaka, efektywnej współpracy z przedstawicielami rządu, w tym Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, samorządowcami z regionu oraz członkami Społecznego Komitetu Reaktywacji Akademii Zamojskiej, którego poseł także jest członkiem, oraz posłami Zjednoczonej Prawicy m.in. z terenu województwa lubelskiego, którzy podpisali się pod poselskim projektem powołania Akademii Zamojskiej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001494/O/D20211494.pdf) udało się z sukcesem zakończyć długoletnie starania o powrót tej Uczelni do Zamościa. Ważnym elementem ostatecznego sukcesu ustawy było uzyskanie przez posła S. Zawiślaka poparcia dla projektu ustawy ze strony Klubu Poselskiego Prawo i Sprawiedliwość.

ustawa akademia 1 ustawa akademia 2

Od momentu złożenia przez posła S. Zawiślaka - jako posła wnioskodawcę ustawy - w Sejmie RP poselskiego projektu ustawy o powołaniu Akademii Zamojskiej dn. 18 marca 2021 r., rozpoczął się proces legislacyjny. Do projektu ustawy parlamentarzysta dołączył pozyskane pisemne deklaracje poparcia dla powołania Uczelni ze strony kilkudziesięciu samorządów z terenu Roztocza. Pomimo nieuzasadnionych, krytycznych głosów w Sejmie i Senacie, także sprzeciwu władz Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, przedstawicieli opozycji w regionie, większość parlamentarzystów poparła pomysł przekształcenia z dniem 1 września 2021r ww. Uczelni Państwowej w Akademię Zamojską, której światła poprzedniczka na przełomie XVI i XVII wieku sprawiła, że Zamość był jednym z głównych ośrodków myśli naukowej w Polsce. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=34&nrglosowania=85

Ważnym czynnikiem, który przemawiał za funkcjonowaniem w Zamościu nowej Uczelni, dającej szansę na realizację najważniejszego celu jakim byłoby lepsze kształcenie studentów na specjalistów w potrzebnych aktualnie dziedzinach, rozwój w regionie nauki jest także oczekiwanie na pozytywny wpływ jej działalności na rozwój gospodarczy regionu. Poseł  S. Zawiślak przedstawił ww. wnioski i oczekiwania na konferencji prasowej, zorganizowanej w swoim biurze poselskim w odpowiedzi na  krytykę nielicznych osób w regionie, zachęcając do poparcia projektu.

Więcej tutaj:

https://roztocze.net/pl/689_edukacja/344977_od-1-wrzesnia-upz-zastapi-akademia-zamojska-taki-jest-plan.html

https://radio.lublin.pl/2021/05/reaktywacja-akademii-zamojskiej-mozliwa-juz-od-wrzesnia-slawomir-zawislak-wierze-ze-tak-sie-stanie/

https://zamosc.tv/tv/18878-reaktywacja-akademii-zamojskiej/

Uczelnia nowego typu, ale nawiązująca do tak znamienitych tradycji, ma być atrakcyjna dla kadry naukowej, studentów - również tych z zagranicy. Powstanie AZ  w efekcie da szansę na zatrzymanie w regionie młodych ludzi, dzięki zaoferowaniu im szansy na dobrą edukację i w następstwie ukończenia studiów w AZ oraz zapewnienie atrakcyjnego miejsca pracy. Dzięki działalności Uczelni wzmocni się też już istniejący kulturalny potencjał regionu. Parlamentarzysta oczekuje, że nowa Uczelnia nawiąże współpracę z innymi ośrodkami nauki, dając studentom lepszą szansę na rozwój. Działalność Uczelni pod tak zobowiązującą nazwą, będzie także szansą na przyciągnięcie środków rządowych do miasta i regionu, stwarzając tym samym możliwości ich dynamicznego rozwoju.  

E QaqkcXIAYy2lB

Dobrym przykładem takiej zmiany, jak podkreślał parlamentarzysta, był złożony w 2016 r. poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, która podobnie jak w planach projektu o Akademii Zamojskiej, została przekształcona z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Akademię, i jak się okazało, bardzo na tym zyskując. W ubiegłym roku w rankingu portalu edukacyjnego PERSPEKTYWY w ramach rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych 2020 Akademia w Gorzowie Wielkopolskim zajęła pierwszą lokatę, dla porównania nasza zamojska Uczelnia - ostatnie 34 miejsce. Wyniki rankingu dostępne są tutaj: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-puz

Starania na rzecz powołania w Zamościu Akademii Zamojskiej, parlamentarzysta realizował wspólnie z członkami Społecznego Komitetu Reaktywacji Akademii Zamojskiej, do którego należeli obok posła S. Zawiślaka m.in.: Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Maria Gmyz, prof. Paweł Skrzydlewski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Chełm (doradca Ministra Edukacji i Nauki), prof. Wojciech Kolanowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr. Marcin Markowski. Od początku projekt utworzenia Akademii wspierał, widząc w nim pozytywny potencjał,  Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. W listopadzie 2020 r. poseł S. Zawiślak skierował do Ministra interpelację poselską (tutaj: Interpelacja nr 15024 - sejm.gov.pl).

Skierowana przez posła interpelacja poselska do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ww. sprawie, stała się inspiracją do podjęcia konkretnych starań o przywrócenie działalności, ważnej niegdyś dla całej kultury narodowej i samej państwowości polskiej, Akademii Zamojskiej w randze uczelni akademickiej. Poprzedzające złożenie projektu ustawy spotkania na rzecz powołania Akademii odbywały się m.in. w Ministerstwie Edukacji i Nauki, ale także na gruncie lokalnym m.in. z Prezydentem Miasta Zamościa, z władzami Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu (wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu). Poseł S. Zawiślak odbył także liczne spotkania, rozmowy z samorządowcami uzyskując z ich strony pisemne poparcie dla idei powołania nowej Uczelni.  Przedstawiony przez Społeczny Komitet projekt poparł także Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz liczni mieszkańcy Zamościa i całego regionu.

E QaqkWX0AY4eaW

E QaqkVXoAEwk4J

Przebieg prac legislacyjnych:

Pierwsze czytanie

We wtorek, 11 maja 2021 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej (druk nr 1101). W pracach Komisji jako poseł-wnioskodawca uczestniczył Sławomir Zawiślak, który przedstawił podstawowe założenia projektu, jego zasadność i korzyści płynące z utworzenia Akademii Zamojskiej, jak też odpowiadał na pytania członków komisji. Po merytorycznej dyskusji odbyło się głosowanie. Komisja w większości pozytywnie zaopiniowała projekt. W głosowaniu uczestniczyło 31 posłów: za poparciem/przyjęciem projektu było 20 posłów, przeciw – 10, wstrzymał się 1 poseł.

Transmisja z przebiegu posiedzenia Komisji ENM:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=403D2A07C193AD83C12586C6004AC9CC#

Drugie czytanie

W trakcie 30. posiedzenia Sejmu RP (20 maja br.) poseł Zawiślak jako poseł-wnioskodawca zabrał głos podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej. W związku ze zgłoszonymi w Sejmie poprawkami do ustawy ww. uczestniczył także w kolejnym posiedzeniu Komisji ENM, która rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy. Podczas swojego wystąpienia, prosząc posłów o poparcie ustawy oraz podnosząc pozytywną społeczną także gospodarczą wagę powołania w regionie tej uczelni, parlamentarzysta m.in. odniósł się do nieuzasadnionych zarzutów o łamaniu prawa. Przypomniał, że projekt ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej jest wzorowany na wspomnianej wyżej, przegłosowanej w maju 2016 r. (407 posłów za, 7 przeciw) ustawie powołującej Akademię w Gorzowie Wielkopolskim, która to uczelnia wykorzystała szansę i obecnie zajmuje 1. miejsce w Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych 2020 w Polsce.

Od 9:45:30 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=3B308CB133B63D99C12586DB002766ED

Dzięki staraniom posła S. Zawiślaka zdjęty - w toku prac sejmowych -  przez Marszałek Sejmu RP  z obrad  projekt ustawy został ponownie przywrócony do prac legislacyjnych.

20 05 2021 sejm
https://youtu.be/3j0ElHF7QhU

Sejm RP - wystąpienie posła S. Zawiślaka - wnioskodawcy projektu ustawy o powołaniu Akademii Zamojskiej

 

Trzecie czytanie

Na 34. posiedzeniu Sejmu RP (dn. 8 lipca 2021 r.) odbyło się III czytanie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Sejm RP przyjął ustawę stosunkiem głosów 233 za, 204 przeciw, 2 wstrzymało się.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=34&NrGlosowania=85

Posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ws. reaktywacji Akademii Zamojskiej, 14 lipca 2021 r.

9 lipca br. projekt ustawy przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. 14 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ww. sprawie. Biorący w niej udział poseł S. Zawiślak jako poseł-wnioskodawca projektu, podkreślił że ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej została przygotowana celem wsparcia rozwoju szkolnictwa wyższego na terenie Polski południowo-wschodniej, a w szczególności Zamojszczyzny. Podkreślił również, że ustawa ma poparcie ponad 60 samorządów z terenu Roztocza - w formie uchwał rad miast, pism - tym samym zgłaszając chęć zaangażowania w kierunku wsparcia tej uczelni. Senatorzy biorący udział w komisji w głosowaniu odrzucili ustawę, która z negatywną opinią została skierowana do Sejmu.  https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1460, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ENM-77

Podczas 36. Posiedzenia Sejmu IX kadencji, które odbyło się 11 sierpnia 2021 r. Sejm RP przyjął ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej, głosowało - 454  posłów   Za - 234    Przeciw - 219    Wstrzymało się - 1    Nie głosowało - 6 : https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=36&NrGlosowania=105

Cieszy fakt, że pomimo tylu przeciwników projektu, posłowie zdecydowali się poprzeć ustawę i ostatecznie za nią zagłosować, dając szansę na rozwój edukacyjno-naukowy i gospodarczy Zamojszczyzny i otwierając przed nową Uczelnią ogromne możliwości prorozwojowe.

W poniedziałek, 16 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2298,dziewiec-ustaw-z-podpisem-prezydenta.html


Powyższe bardzo dobre informacje to sukces osób od początku zaangażowanych w projekt utworzenia Akademii Zamojskiej. Poseł Sławomir Zawiślak jako inicjator,  poseł-wnioskodawca projektu ustawy, przeprowadzający ją w imieniu grupy posłów przez polski parlament, jednocześnie członek Komitetu Społecznego na rzecz utworzenia tej Uczelni dziękuje wszystkim tym, którzy wspierali prace na rzecz powołania Akademii Zamojskiej i utwierdzali w przekonaniu, że warto walczyć do końca! Parlamentarzysta dziękuje za wsparcie Ministrowi Edukacji i Nauki Przemysławowi Czarnkowi, samorządowcom za pozytywne pisemne stanowiska i deklaracje aktywnego wsparcia Akademii Zamojskiej składane podczas spotkań, kolegom Posłom, którzy podpisali się pod poselskim projektem ustawy i tym, którzy poparli jej powołanie w sejmowym głosowaniu. Wyrazy wdzięczności za wspólną, dobrą pracę parlamentarzysta kieruję do członków Społecznego Komitetu. Serdeczne podziękowania składa także przedstawicielom różnych środowisk, w tym naukowych oraz licznym mieszkańcom regionu za napływające od początku powstania projektu głosy wsparcia. Poseł Zawiślak apeluje o kontynuację współpracy i wspólną realizację tego ambitnego projektu.

Transmisja z przebiegu posiedzenia Komisji ENM:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=403D2A07C193AD83C12586C6004AC9CC#

Więcej na temat reaktywacji Uczelni tutaj:

https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2021/3559-posel-s-zawislak-wspiera-inicjatywe-powrotu-do-zamoscia-akademii-zamojskiej
https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2020/3556-interpelacja-posla-s-zawislaka-waznym-wsparciem-dla-inicjatywy-reaktywacji-akademii-zamojskiej
https://lublin.tvp.pl/55288417/9-sierpnia-2021-cz-2
https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/poslowie-zadecyduja-o-losach-akademii-zamojskiej,n,1000293626.html
https://lublin.tvp.pl/51064371/reaktywacja-akademii-zamojskiej 
https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/piekny-symbol-narodowy,n,1000293015.html
https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/senatorowie-przeciwko-nowej-uczelni-w-zamosciu,n,1000292276.html
https://www.dziennikwschodni.pl/edukacja/pomysl-na-reaktywacje-xvi-wiecznej-uczelni-akademia-zamojska-potrzebna-w-obecnej-sytuacji-politycznej,n,1000279166.html
https://radio.lublin.pl/2020/11/posel-chce-reaktywacji-akademii-zamojskiej/
https://wokolzamoscia.pl/posel-slawomir-zawislak-interpeluje-w-sprawie-reaktywacji-akademii-zamojskiej/
https://roztocze.net/pl/689_edukacja/344977_od-1-wrzesnia-upz-zastapi-akademia-zamojska-taki-jest-plan.html
https://radio.lublin.pl/2021/05/reaktywacja-akademii-zamojskiej-mozliwa-juz-od-wrzesnia-slawomir-zawislak-wierze-ze-tak-sie-stanie/
https://zamosc.tv/tv/18878-reaktywacja-akademii-zamojskiej/
https://zamosc.naszemiasto.pl/akademia-zamojska-wznowi-dzialalnosc-zdecyduje-o-tym-senat/ar/c5-8363492

Reaktywacja Akademii Zamojskiej. Sejm zdecydował o jej utworzeniu


https://lublin.tvp.pl/55332545/reaktywacja-akademii-zamojskiej
https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/27342,zamosc-koniec-upz-powstanie-akademia-zamojska
https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/zamosc-bedzie-mial-akademie-pis-przeglosowal-ustawe,n,1000293714.html
https://www.kurierzamojski.pl/2021/08/12/poslowie-zaglosowali-za-utworzeniem-akademii-zamojskiej-nowa-uczelnia-wchlonie-upz/
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C88918%2Csejm-odrzucil-sprzeciw-senatu-wobec-ustawy-o-utworzeniu-akademii-zamojskiej
https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6103:akademia-zamojska-startuje-1-wrzesnia&catid=24&Itemid=119
https://radio.lublin.pl/2021/08/wielki-dzien-dla-zamojszczyzny-sejm-zdecydowal-o-utworzeniu-akademii-zamojskiej/
https://zyciezamoscia.pl/reportaze/poslowie-zdecydowali-o-reaktywacji-akademii-zamojskiej/
https://glos.pl/powstana-akademie-praktyczne-i-akademia-zamojska-poslowie-odrzucili-sprzeciw-senatu

 

Prezydent RP podpisał ustawę o Akademii Zamojskiej

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8226821,prezydent-ustawa-akademia-zamojska.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C88954%2Cprezydent-podpisal-ustawe-o-utworzeniu-akademii-zamojskiej.html
https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/27407,zamosc-prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe-o-akademii-zamojskiej
https://kurierlubelski.pl/akademia-zamojska-jednak-powstanie-zdecydowal-o-tym-prezydent-rp/ar/c5-15758058
https://zamosc.naszemiasto.pl/akademia-zamojska-jednak-powstanie-zdecydowal-o-tym/ar/c5-8412341
https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/16724,slawomir-zawislak

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010