Spotkanie z mieszkańcami Gminy Gorzków oraz członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Gorzkowie.   Przekazanie Dyrekcji szkoły w Gorzkowie kopii filmów historycznych nagranych staraniem ŚZŻAK Okręg Zamość:  „Wyrok śmierci" oraz „Sahryń- pamięć zapisana w kamieniu", Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie.

Uczestnictwo w spotkaniu pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie ze społecznością lokalną oraz szkolną, zorganizowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość, którego tematem była powojenna zbrojna działalność podziemia niepodległościowego oraz Urzędu Bezpieczeństwa na terenie powiatu krasnostawskiego. W trakcie  spotkania poseł  wraz z delegacją Weteranów-żołnierzy Armii Krajowej przekazał dla 3 szkół  książki oraz kopie filmów historycznych nagranych staraniem ŚZŻAK Okręg Zamość:  „Wyrok śmierci" oraz „Sahryń- pamięć zapisana w kamieniu", sala hali sportowej Gimnazjum w Żółkiewce.

Uczestnictwo w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, funkcjonującej w ramach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.
Członkowie podkomisji, w tym poseł Zawiślak podjęli pracę nad tym ważnym dla rolników problemem (zgłaszany posłowi m.in. w czasie spotkań z przedstawicielami Lubelskiej Izby Rolniczej), którego rozwiązanie zbliży nasz kraj do korzystnych dla rolników rozwiązań zastosowanych w wielu krajach Europy.
Rolnicy oczekują wejścia w życie przepisów prawa w tym zakresie, które umożliwiałyby sprzedaż bezpośrednią produktów będących efektem prowadzonej produkcji rolnej. Członkowie podkomisji zwrócili się o opinię w tej sprawie do Biura Analiz Sejmowych, instytucji rządowych; m.in. po to aby poznać uregulowania unijne. Poseł ma nadzieję, że po uzyskaniu opinii wypracowane na tej podstawie korzystne dla polskich rolników rozwiązania prawne będą przedmiotem dalszych prac legislacyjnych i w efekcie zostaną przyjęte przez Parlament, Sejm RP.

Udział w Walnym Zebraniu Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej.
W takcie swojego wystąpienia poseł zwrócił uwagę na bardzo istotną rolę samorządu rolniczego, podziękował zebranym za wykazywane zaangażowanie oraz dobrą współpracę z nim- jako członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapewnił, że otrzymywane od LIR materiały są wykorzystywane w trakcie prac w/w komisji oraz przez Zespół Rolny PiS.
Przedstawił zebranym swoją relację z prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działaniach  na rzecz polskiej wsi ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz Zespołu Rolnego PiS, w skład którego wchodzi od początku jego powstania tj. od 2005r.
Jako poseł, członek sejmowej Komisji RiRW, a także Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził wolę współpracy z lubelską Izbą. Na ręce Prezesa LiR przekazał m.in. projekt uchwały LRR PiS w sprawie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., siedziba LiR w Lublinie.

Udział w spotkaniu Premiera Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Biłgoraja, powiatu biłgorajskiego i Zamojszczyzny, sala OSiR w Biłgoraju.

Zobacz zdjęcia

Uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu.
Poseł na zaproszenie organizatorów był wśród osób odsłaniających tablicę poświęconą pamięci zamordowanych w Obozie Przesiedleńczym w Zwierzyńcu mieszkańców Zamojszczyzny, Kościół  pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

Udział w III Forum Gospodarczym w Zamościu.

W swoim wystąpieniu poseł odniósł się do aktualizacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego opracowanego na zlecenie Marszałka Województwa Lubelskiego przez- będącego gościem III FG - prof. Grzegorza Gorzelaka. Na podstawie zapisów dokumentów sporządzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego ( m.in. opracowania dr D.Wójtowicz ) z niepokojem stwierdził, iż wydane w poprzedniej perspektywie finansowej unijne środki na Lubelszczyźnie nie przyniosły rozwoju gospodarczego regionu i ponadto były wydawane zdecydowanie nierównomiernie m.in. z pomijaniem Zamojszczyzny. Poseł stwierdził, że obecna aktualizacja SRWL nie daje szansy na realizację  zrównoważonego rozwoju województwa, t.j. zarówno obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejskich oraz w żaden sposób nie jest nowatorska , a przez to istnieje niebezpieczeństwo, iż fundusze unijne znów nie zostaną  wykorzystane prorozwojowo. Przypomniał, że jako Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej PiS zgłosił -poparte przez jej członków-projekty uchwał Rady, które m.in. wspierały aspiracje także miast  średnich naszego województwa w tym i Zamościa.

    Uczestnictwo w posiedzeniu podkomisji, funkcjonującej w ramach sejmowej Komisji Infrastruktury, w czasie którego poseł, jako autor i sprawozdawca, przedstawił założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 937).

Poseł w czasie swojego wystąpienia wskazał m.in., iż obecnie obowiązujące prawo, w przedmiotowym zakresie, jest łamane, założenia prawne dotyczące transportu wymagają gruntownych zmian.

W trakcie posiedzenia, wniosek o odrzucenie projektu ustawy złożyła poseł PO  Magdalena Kochan . W  wyniku głosowania został on odrzucony głosami koalicji rządzącej. Negatywna opinia w/w podkomisji praktycznie powoduje, iż wnioskowany przez posła projekt zostanie najprawdopodobniej odrzucony, co uniemożliwi m.in. praktyczne korzystanie przez licznych pasażerów prywatnego transportu kołowego z ustawowych ulg na przejazdy, Sejm RP.

Powiatowe obchody  Dnia Strażaka 2013 połączone z otwarciem zmodernizowanej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim. Poseł otrzymał z rąk Powiatowego Komendanta PSP okolicznościowy grawerton z podziękowaniem za wspieranie działalności strażaków.

Współorganizacja i uczestnictwo w uroczystości patriotyczno-religijnej w Błudku z okazji 68. rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej, Błudek gm. Susiec.

Zobacz zdjęcia

Udział w uroczystościach z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Strażaka w Gminie Zamość i 50- leciu OSP w Wólce Wieprzeckiej. Poseł  jako Druh Honorowy otrzymał od władz Zarządu Gminnego ZOSPRP  za zaangażowanie na rzecz wspierania działalności Strażaków (m.in ufundowanie sztandarów dla Zarządu Gminnego ZOSP RP i OSP w Płoskiem) pamiątkową statuetkę, Wólka Wieprzecka.

Zobacz zdjęcia

Uroczystości z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu, uroczysta sesja w Sali Consulatus  zamojskiego Ratusza oraz złożenie wieńca podczas uroczystości na Rynku Wielkim.

Koncert Pieśni Patriotycznej, w Dniu Flagi  RP, w wykonaniu Akademickiego Chóru Organum przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie, Chóru Cantata z Niepołomic oraz Zespołu Instrumentalnego Ricercar, zorganizowanego m.in. przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz Zamojską Rodzinę Katyńską. Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość  powitał artystów i podziękował za przyjęcie zaproszenia, W/w chór 3 maja wystąpił także w zamojskiej Katedrze, sala Klubu Batalionowego w Zamościu.

Udział w zorganizowanym w Hrubieszowie Marszu w obronie TV Trwam, który rozpoczął się Mszą św. w Kościele Garnizonowym Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Zobacz zdjęcia

Na zaproszenie Koła Rejonowego ŚZŻAK w Skierbieszowie oraz Wójta Gminy Skierbieszów poseł uczestniczył w uroczystej Mszy św. w 31. rocznicę śmierci mjr Józefa Śmiecha ps. „Ciąg" oraz za żołnierzy jego oddziału, Kościół Parafialny w Skierbieszowie.

Poseł uczestniczył w uroczystej gali czternastej edycji Wojewódzkiego Konkursu o Laur Konserwatorski, organizowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom i instytucjom  za skuteczną pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturalnego województwa lubelskiego, sala Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Czytaj->

Źródło Radio Lublin 

Udział w sesji Rady Gminy Zamość. W trakcie swojego wystąpienia poseł podniósł  m.in. temat  zakresu uprawnień władzy samorządowej do kontroli prawidłowości realizowanej inwestycji związanej z  wydobyciem gazu łupkowego w Zawadzie, zapytał o stan  działań władz na rzecz zatrzymania rosnącego – także zgodnie z doniesieniami medialnymi- poziomu bezrobocia na terenie Gminy Zamość oraz poruszył temat tzw. ustawy śmieciowej , która przyjęta przez koalicję PO-PSL -bez poparcia Klubu PiS- nakłada na mieszkańców wysokie koszty.  Poprosił o szczegółową kalkulację kosztów opłat za wywóz śmieci, jakie od lipca br. będą musieli ponosić mieszkańcy gminy. Zaznaczył ponadto, iż będzie prosił Wójta gminy  o pisemną odpowiedź w w/w sprawach,  sala konferencyjna UG Zamość.

Na zaproszenie mieszkańców Gdeszyna, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gdeszyńskiej, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów szkoły poseł wziął udział w uroczystym wręczeniu sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego. W swoim wystąpieniu poseł podziękował księdzu proboszczowi i mieszkańcom m.in. za wykazaną determinację przeciwko planom likwidacji szkoły oraz zastępującą niewydolne państwo polskie inicjatywę powołania do życia szkoły w nowej formule organizacyjnej. Jednocześnie przekazał  do biblioteki szkolnej kilka
pozycji książkowych, Sala Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie.

Czytaj->

Źródło TVP Lublin 

Spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie – dyskusja n/t oceny sytuacji na rynku pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu.

Organizacja, udział oraz patronat honorowy  nad II Zamojską Spartakiadą Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Łącznie w Spartakiadzie (część biegowa) udział wzięło 272 osób z 31 szkół. W grach zespołowych udział wzięły łącznie 22  dwunastoosobowe drużyny  tj. 264 zawodniczek i zawodników.W ramach Spartakiady zostało przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych oraz rozegrano turniej piłki nożnej chłopców (szkoły podstawowe), piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (szkoły gimnazjalne ), piłki siatkowej dziewcząt (szkoły ponadgimnazjalne ). Poseł Sławomir Zawiślak, jako patron honorowy Spartakiady, ufundował puchary, medale i nagrody dla zwycięzców konkurencji sportowych. Przed zawodami sportowymi w Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona przez ks. prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego i ks. dr. Czesława Galka oraz ks. Pawła Słonopasa -Proboszcza Parafii p.w. Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu Msza św. w intencji śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego  oraz wszystkich ofiar tragedii pod Smoleńskiem.

Zobacz zdjęcia   Komunikat

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010