Udział w XIX sesji Rady Miejskiej w Zamościu. W czasie swojego wystąpienia poseł podniósł m.in.problem sytuacji polskiej oświaty oraz budowy przystanku szynobusowego przy ul. Peowiaków. Poseł wskazał, iż brak współpracy Miasta Zamość z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie doprowadził do sporu prawnego, który może pozbawić nasze miasto kolejnej ważnej inwestycji, jaką jest budowa w/w przystanku, istotnego także dla uruchomienia połączeń  szynobusowych relacji Zamość-Hrubieszów.

Czytaj->

Źródło mmZamosc

Uroczysty Zjazd Żołnierzy 9 p.p. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.

Czytaj->

Źródło e-Zamosc

Czytaj->

Źródło Nowa Gazeta Biłgorajska

Czytaj->

Nowa Gazeta Biłgorajska

Uroczystość Złotych Godów małżeństw z terenu gminy Ulhówek i powiatu tomaszowskiego, Kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbego oraz Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku.

Czytaj->

Źródło Dziennik Wschodni

Na zaproszenie posła Sławomira Zawiślaka uczniowie szkół podstawowych Zamościa, należący do szkolnych samorządów zwiedzili Sejm RP. Poseł zapoznał ich z funkcjonowaniem oraz działalnością Wysokiej Izby.

Czytaj->

Źródło mmZamosc

Uczestnictwo w jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie. Poseł w czasie uroczystości złożył druhom z terenu gminy Tarnawatka stosowne życzenia  oraz przekazał na ręce Prezes OSP w Wieprzowie list gratulacyjny.

Współorganizacja i udział w marszu w obronie katolickich mediów i wolności słowa.

Czytaj->

Źródło mmZamosc

Oglądaj->

Źródło Zamojska Telewzja Internetowa

Czytaj->

Źródło Nasz Dziennik

Czytaj->

Źródło LubieHrubie

Czytaj->

Kronika Tygodnia

Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Patrona Szkoły.
Udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. św. Andrzeja Boboli, Kościół Rektoralny p.w. św. Katarzyny w Zamościu. 

Poseł wziął udział w uroczystości poświęcenia oraz nadania Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach imienia Jana i Zofii Kułakowskich, siedziba Centrum.

Czytaj->

Źródło Witryna internetowa Stowarzyszenia Krok za Krokiem

 

Udział w XIX sesji Rady Gminy Zamość, sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Dnia 15 maja 2012r. poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak uczestniczył w XIX sesji Rady Gminy Zamość. W odpowiedzi na pytania radnych poseł podnosił kwestie dotyczące, m.in. obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym funkcjonowania Sejmu RP oraz pracy ważnych instytucji państwowych, problemów jednostek samorządu terytorialnego. Obszernie odniósł się do tematu dotyczącego przyczyn katastrofalnego stanu polskiej oświaty.

Poseł zabierał również głos w czasie dyskusji nad innymi punktami porządku sesji. m.in. mając na względzie troskę o rozwój gospodarczy gminy Zamość, w tym utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, poseł zabrał głos w punkcie sesji dotyczącym projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. Zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Zamość o przesłanie pisemnej odpowiedzi wyjaśniającej przyczynę odmówienia jednemu z podmiotów gospodarczych wydania zgody na dokonanie rozbudowy zakładu usługowego.

W kontekście przeprowadzonej dyskusji n/t zmian gminnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego poseł pytał o podnoszony w w/w dokumencie projekt usytuowania na terenie gminy Zamość farm wiatrowych.

Ponadto w trosce o zabezpieczenie potrzeb społeczności gminnej w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej poseł zadeklarował współpracę z samorządem gminnym, radnymi i podjęcie wspólnych działań mających na celu skuteczne przeprowadzenie inwestycji drogowej w miejscowości Płoskie.

 

Spotkanie z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku, siedziba szkoły.

Dnia 14 maja br. poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak przyjmując zaproszenie Dyrekcji szkoły i samorządowców gminy Radecznica uczestniczył w spotkaniu z uczniami, pracownikami i nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku. Wśród innych zaproszonych osób, na spotkaniu byli obecni ponadto: Jan Sitarz-Przewodniczący- Rady Gminy Radecznica, Stanisław Dubaj-Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Radecznica, Proboszcz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela ks. Julian Brzezicki, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego szkoły na czele z jego Przewodniczącą panią Bożeną Kruszyńską, sołtys Czarnegostoku pan Tadeusz Paszko.

Poseł po wygłoszeniu prelekcji na temat polskiego parlamentaryzmu odpowiadał na liczne pytania uczestników w/w spotkania. Zadawane pytania dotyczyły, m.in. funkcjonowania, działalności oraz pracy w Sejmie RP oraz sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Uczestnicy spotkania, szczególnie dzieci okazały się bardzo aktywne i chętne do zadawania pytań.

Na zakończenie miłej wizyty poseł na ręce Dyrektor szkoły Pani Marii Łosiewicz złożył serdeczne podziękowanie za owocną pracę z młodym pokoleniem Polek i Polaków i wręczył uczniom drobne upominki oraz przekazał książki do szkolnej biblioteki. Już w czasie w/w spotkania poseł przedstawił argumenty, dla których Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył do Marszałka Sejmu RP wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Edukacji Narodowej, Krystyny Szumilas.

Pokłosiem tej wizyty była decyzja posła o przesłaniu drogą elektroniczną do Samorządowców, Dyrektorów, Nauczycieli szkół, Mediów oraz przedstawicieli oświatowych związków zawodowych listu informacyjnego o powyższym wniosku wraz z jego uzasadnieniem. Poseł wyraża nadzieję, że w/w merytoryczny wniosek o wotum nieufność dla Minister szkodzącej polskiej edukacji poprą także posłowie innych ugrupowań politycznych zasiadających w Sejmie.

Czytaj->

Źródło Nowa Gazeta Biłgorajska

 

 

 

 

Udział w uroczystych Obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Telatynie.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 maja br. poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak na zaproszenie Starosty Tomaszowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Wójta Gminy Telatyn oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie, uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Telatynie.

W uroczystościach udział wzięli także, m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielech, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Burmistrzowie miast i Wójtowie Gmin z terenu powiatu tomaszowskiego, Komendanci Policji i Straży Granicznej, Strażacy PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Seniorzy służby pożarniczej, delegacje z powiatów Żółkiew i Sokal na Ukrainie.

Uroczystości rozpoczęły się w kaplicy p.w. Matki Bożej Królowej Mszą św. w intencji strażaków powiatu tomaszowskiego. Dalsza część obchodów odbyła się na stadionie w Telatynie. Podczas uroczystości nastąpiło, m.in. oficjalne uruchomienie Powiatowego Systemu Alarmowania i Powiadamiania o Zagrożeniach. Zadanie było jednym z elementów realizacji projektu pt. „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal.

W czasie uroczystości szczególnie zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia pożarnicze. Nagrody wręczono również dzieciom                 i młodzieży- laureatom powiatowego konkursu plastycznego pt. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

W czasie swojego wystąpienia poseł Sławomir Zawiślak podziękował druhom strażakom za społeczną służbę, niesienie pomocy mieszkańcom powiatu tomaszowskiego, którą niejednokrotnie niosą z narażeniem swojego zdrowia i życia. Jako Honorowy Druh Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z okazji Dnia Strażaka poseł życzył druhom-strażakom, weteranom pożarnictwa zdrowia oraz ich rodzinom, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z pełnienia służby. Na koniec zwrócił się z apelem zarówno do strażaków, jak i wszystkich obecnych na Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka o podjęcie trudu budowania społeczeństwa obywatelskiego, które obroni zagrożoną w naszym kraju demokrację oraz będzie zdolne przeciwstawiać się decyzjom i działaniom rządzących, które często negatywnie wpływają na życie mieszkańców naszego kraju, w tym również naszego regionu.

Dyrektor Biura Poselskiego uczestniczył w imieniu posła Sławomira Zawiślaka w uroczystościach upamiętniających Polaków będących ofiarami zbrodni niemieckich i sowieckich z okresu II wojny światowej, siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. 

Spotkanie posła Sławomira Zawiślaka wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości z protestującymi przed Sejmem związkowcami NSZZ "Solidarność".

Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, w tym poseł Sławomir Zawiślak, poinformowali zebranych, iż przeciwstawiają się szkodliwym dla Polek i Polaków, nieuzgodnionym ze stroną społeczną zapisom projektu rządowej ustawy emerytalnej, dlatego będą głosowali przeciwko jej uchwaleniu. Zadeklarowali, iż w przypadku, gdy w/w ustawa zostanie przyjęta przez koalicyjną większość PO-PSL skierują wniosek o jej zbadanie do Trybunału Konstytucyjnego, zniosą jej obowiązywanie po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł i pozostali posłowie KP PiS wspólnie podziękowali protestującym za obronę interesu narodowego i obywatelską postawę.

 

 

 

Spotkanie z Wojewodą Lubelskim w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym naszego regionu, sala Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Asystent posła Sławomira Zawiślaka uczestniczył w Gminnym Dniu Strażaka oraz uroczystościach jubileuszowych 55-lecia istnienia jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina oraz przekazał okolicznościowy list gratulacyjny. Poseł dodatkowo wsparł organizację w/w uroczystości- Gmina Potok Górny.

Udział w uroczystościach związanych z 67. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Zwierzyńcu.  Za współpracę oraz krzewienie postaw patriotycznych poseł otrzymał odznakę Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu.

Spotkanie z członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz mieszkańcami Józefowa, sala LO w Józefowie.

Poseł wziął udział w zamojskich uroczystościach związanych z obchodami 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej, złożył kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Poseł wziął udział w oficjalnym otwarciu wyremontowanego i przebudowanego Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu.   

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010